logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 19 maj 2020 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Vi ser alltjämt att osäkerheten är mycket hög vad gäller de följdeffekter som smittspridningen av covid-19 kommer att få på tillväxt och vinstutveckling framöver, samt att de slutgiltiga effekterna av pandemin ännu är för tidiga att uppskatta. Vår vy är därför att sentimentet kan komma att skifta med inkommande nyheter och att stor slagighet på börsen kan komma att fortgå ytterligare en tid. Ur ett sektorperspektiv är Fokusportföljen relativt balanserad, men där en viss övervikt finns i sektorn Informationsteknologi. I portföljen förordar vi vidare bolag som vi ser kan ha större möjlighet att hantera nuvarande marknadsklimat, samt bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning.

I denna uppdatering sker inga byten i Fokusportföljen.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 8,0%
5,6%
5,6%
  Lundin Mining 4,0%
2019-12-17
191217
44,20
44,20
-19,33%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
111,25
111,25
-8,53%
Industri 30,0%
32,7%
32,7%
  ABB 6,0%
2020-05-12
200512
183,30
183,30
1,94%
  Assa Abloy* 6,0%
2020-04-07
200407
183,30
183,30
-1,92%
  Volvo* 6,0%
2019-01-08
190108
125,95
125,95
13,39%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
149,95
149,95
-1,04%
  Skanska 4,0%
2019-06-25
190625
178,95
178,95
8,92%
Konsument 14,0%
16,2%
16,2%
  Hennes&Mauritz 8,0%
2020-03-10
200310
129,15
129,15
-15,74%
  Essity 6,0%
2019-10-22
191022
311,80
311,80
6,48%
Hälsovård 6,0%
6,8%
6,8%
  AstraZeneca* ** 6,0%
2018-11-06
181106
1052,80
1052,80
43,30%
Finans 20,0%
20,8%
20,8%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
479,70
479,70
27,26%
  Nordea* 8,0%
2017-12-12
171212
58,58
58,58
-34,47%
Fastigheter 4,0%
5,0%
5,0%
  Balder 4,0%
2020-04-21
200421
368,40
368,40
1,86%
Informationsteknologi 14,0%
9,1%
9,1%
  Ericsson* 6,0%
2020-02-04
200204
84,12
84,12
9,75%
  Hexagon 8,0%
2020-04-07
200407
473,4
473,4
5,01%
Telekomoperatörer 4,0%
3,8%
3,8%
  Tele2* ** 4,0%
2018-05-08
180508
124,20
124,20
11,50%
Aktier som exkluderas

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2020
Fokusportföljen -15,17%
OMX Benchmark -9,44%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:60,00 SEK
Aktiekurs:44,20 SEK
Potential:35,7%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-04
Bolagsspecifik viktig information

Betydande omvärderingspotential

 • Fokuserad kopparproducent, samt väsentlig guldexponering
 • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
 • Betydande omvärderingspotential

Investment case

Lundin Mining är ett gruvbolag som under de senaste åren investerat stort i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien.

Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Vi väntar oss att Lundin Mining med sin nya produktionsstruktur kommer att kunna öka sin kopparproduktion med 30 procent de kommande åren. Guldexponeringen är nu också väsentlig och svarar för omrkring 15 procent av omsättningen.

Bolaget har en stark balansräkning och efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Baserat på framtida intjäning bedömer vi därför att bolaget är mycket attraktivt värderat och ser att det finns en betydande omvärderingspotential

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:13,50 EUR
Aktiekurs:10,52 EUR
Potential:28,3%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-22
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern med attraktiv exponering
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Särredovisning av skogsverksamheten tar fram dolda värden

Investment case

Stora Enso är en skogsindustrikoncern med en konkurrenskraftig tillgångsportfölj. Till följd av den betydande exponeringen mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet, samt av lägre insatskostnader i form av lägre energipriser, bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. Detta då den pågående krisen främst kommer att påverka bolagets pappersverksamhet, vilken endast utgör 20 procent av omsättningen.

Bolaget har en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Även om Stora Enso gått in i 2020 med negativa pristrender ser vi vidare att bolaget bör ha goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021.

Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen och den nya skogsdivisionen utgör 35 procent av vår summa-av-delarna-värdering. Vi ser positivt på att denna skogsverksamhet nu särredovisas, då vi bedömer att den ökade transparensen detta medför kan ta fram dolda värden. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:21,00 CHF
Aktiekurs:18,11 CHF
Potential:16,0%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/reward

Investment case

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering.

Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där strukturen kommer att ändras från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur, vilket är något vi ser positivt på. Avyttringen av Power Grids under Q2 2020 kommer vidare minska exponeringen mot tillgångar med låg avkastning och låg tillväxt. Då intäkterna från avyttringen av Power Grids (3,6 CHF per aktie) kommer att användas för återköp av aktier ser vi också nedsidesrisken som begränsad.

Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget nu står inför, och stödet från den kapitalöverföring som väntas under året, bedömer vi att nuvarande risk/reward är ytterst attraktiv.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:183,30 SEK
Potential:17,3%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-05
Bolagsspecifik viktig information

Världsledande inom accesslösningar

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Framgångsrik förvärvsstrategi

Investment case

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Trots den inbromsning som nu skett inom byggande ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p.

Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen.

Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv. Utifrån bolagets organiska tillväxtpotential och dess högst framgångsrika förvärvsstrategi ser vi därför aktien som attraktivt värderad.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:140,00 SEK
Aktiekurs:125,95 SEK
Potential:11,2%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-05
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Återhämtning i efterfrågan 2021
 • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

Invesment case

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Drivet av en bra marknadsutveckling för affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner har Volvo levererat en stark resultatutveckling under senare år. För detta år räknar vi nu dock med en nedgång i fordonsförsäljningen, men väntar oss att innevarande år blir bottenåret i denna lastbilscykel och att en återhämtning i efterfrågan sker nästa år.

Till viss del ser vi nu också att nedgången i fordonsförsäljningen balanseras av ökad serviceförsäljning. Detta då efterfrågan på transporter fortsatt är betydande, inte minst beroende på de logistikproblem som skapas genom ökade gränskontroller. Vi ser också att den nedgång i bränslepriserna som skett stärker köparnas kassaflöden, vilket skulle kunna komma att verka stöttande för försäljningen framöver.

Bolaget har vidare en stark finansiell ställning, där nettokassanpositionen vid utgången av 2019 uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden. Volvos avtal med Isuzu om att sälja UD Trucks kan, om affären går igenom, addera ytterligare 22 miljarder SEK. Utrymme finns således för att bolaget ska kunna göra en extrautdelning nästkommande år. Givet vår vy om att 2020 kommer att vara botten i cykeln, och med tanke på den ökade motståndskraft Volvo visat på senare år, finner vi aktien attraktivt värderad.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:172,00 SEK
Aktiekurs:149,95 SEK
Potential:14,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-21
Bolagsspecifik viktig information

Omvärderingspotential

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Bra vinstmomentum framöver
 • Omvärderingspotential efter kommande avknoppning av SMT

Investment case

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik.

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som vi ser att osäkerheten ökat mer kortsiktigt. Väl rådande motvind avtagit är vår vy dock att Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) kommer att kunna visa ett bra vinstmomentum, inte minst efter det att bolagets kort- och långsiktiga åtgärder för att anpassa kostnadsbasen börjat få genomslag. Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning och det faktum att vi inte anser att marknaden värdesatt de strukturförändringar som genomförts.

Det vinstmomentum vi förväntar oss ser vi således kan komma att bli en katalysator för omvärdering av bolaget. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology bedömer vi också vara en viktig parameter för en omvärdering av aktien.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:235,00 SEK
Aktiekurs:178,95 SEK
Potential:31,3%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-29
Bolagsspecifik viktig information

Framgångsrik fastighetsutvecklingsverksamhet

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Potential i den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen

Investment case

Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning.

Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Vi ser nu också tydliga tecken på att byggmarginalen stabiliserats.

Påverkan från coronaviruset beror självklart på vilken längd och djup rådande kris får. I våra prognoser tar vi höjd för en viss försening i byggprojekten samt en lägre bostadsförsäljning, men ser en återgång till det normala 2021. Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av en summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Konsument

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:195,00 SEK
Aktiekurs:129,15 SEK
Potential:51,0%
Analytiker: Magnus Raman
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-16
Bolagsspecifik viktig information

Vinståterhämting de kommande åren

 • Global klädvarukedja
 • Vinståterhämtning de kommande åren
 • Attraktiv värdering

Investment case

Hennes & Mauritz (H&M) är en global detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, med varumärken så som H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories.

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi ser att H&M kommer att komma ut ur den nuvarande krisen starkare än tidigare, drivet av flera skäl: 1) vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsolideras 2) lägre bruttomarginaltryck, då många befintliga aktörers strider är över och 3) ökad lönsamhet online genom normalisering av tidigare generösa leveransvillkor.

H&M har vidare en relativt bra position för att förhandla om köp, leasingkontrakt, bemanning, investeringar och andra kostnader som innebär mildare negativa effekter på kortare sikt. Givet H&Ms visade styrka vad gäller motståndskraft i intäkterna, ledningens goda kostnadskontroll, och bolagets långsiktiga utsikter, finner vi aktien attraktivt värderad.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:311,80 SEK
Potential:15,5%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-24
Bolagsspecifik viktig information

Stabila tillväxtutsikter

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Bra vinsttillväxt

Investment case

Essity är ett hygien- och hälsobolag som är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Efterfrågan på dess produkter är stabil, och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi.

Bolaget är vidare i en bra position för att dra nytta av en framtida ökad medvetenhet inom hygien, vilket strukturellt kommer att gynna samtliga Essitys verksamheter. Företagets affärsmodell har också en bra position i en recession, då efterfrågan på dess produkter är stabil. Balansräkningen är solid och vi ser goda förutsättningar för vinsttillväxt framöver, tack vare minskade kostnader samt prishöjningar. Vi ser inte minst att rörelseresultatet kommer att gynnas av pressen på råvarupriserna. Divisionen Personal Care spenderar till exempel årligen mer än 10 miljarder SEK på oljerelaterade produkter, varför ett lägre oljepris torde medföra högre marginaler framöver.

Jämfört med sina konkurrenter ser vi Essity vara positionerad för att leverera den bästa vinsttillväxten det kommande året, samt ser en potential för en mer långsiktig omvärdering om bolaget lyckas leverera på sina ambitioner om en rörelsemarginal på 15%.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:8 300,00 GBX
Aktiekurs:8 790,00 GBX
Potential:-5,6%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-21
Bolagsspecifik viktig information

Högattraktiv produktportfölj

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Investment case

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag som fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, dess blodcancerläkemedel Calquence, samt lungcancerläkemedlet Tagrisso. Nyligen presenterades goda studieresultat för bolagets största läkemedel Tagrisso, vilket vi ser öppnar upp för nya möjligheter och ytterligare försäljnings- och resultatpotential.

Vi ser en betydande försäljningspotential för samtliga dessa läkemedel, vilken vi alltjämt bedömer är underskattad av marknaden. Av de stora läkemedelsbolagen som analyseras av oss har AstraZeneca den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren och vi anser att en premiumvärdering är berättigad.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:6,70 EUR
Aktiekurs:5,53 EUR
Potential:21,1%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-30
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering

Investment case

Som den största banken i Norden gynnas Nordea av sin position och exponering mot olika delar av marknaden, där ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder.

Genom den starka kapitalsituationen anser vi att Nordea går in i krisen på stadig mark. Detta då vi uppskattar att kärnprimärkapitalkvoten (CET1) uppgår till 15,7% vid årets slut, vilket ger en buffert på 470 punkter till det bedömda kravet. Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi också att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022.

För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara ytterligare en katalysator för aktien.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:570,00 SEK
Aktiekurs:479,70 SEK
Potential:18,8%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-23
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver

Investment case

Investor är Sveriges största investmentbolag, och äger företag inom sektorerna telekom, industri, elektronik, samt fordonsinsdustrin. Med cirka 30% av substansvärdet i onoterade bolag, erbjuder Investor vidare en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt.

Vi finner vidare argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultatutveckling, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen

Fastigheter

Balder

Rek: Köp
Riktkurs:443,00 SEK
Aktiekurs:368,40 SEK
Potential:20,3%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-11
Bolagsspecifik viktig information

Gynnsamt med hög bostadsexponering

 • Stabilt fastighetsbolag
 • Hög bostadsexponering
 • Låg finansieringsrisk

Investment case

Balder är ett fastighetsbolag, vars verksamhet till största del består av förvaltning av fastigheter. Bolaget är dock även en stor aktör när det till nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter.

Då nästan 60% av fastighetsportföljen utgörs av bostäder ser vi att Balder har en mycket gynnsam position. Detta då vi ser att investerare uppskattar den höga stabiliteten som bostäder innebär, inte minst då en osäkerhet råder gällande konjunkturcykeln. Med den höga stabiliteten i dess fastighetsportfölj ser vi heller inte refinansiering som något problem. Coronavirusutbrottet kommer dock påverka intäkterna då Balder utöver bostäder även är exponerade mot hotell (8%) och detaljhandel (10%), varvid vi ser att omförhandlade kontrakt kommer att bli lägre för dessa segment framöver.

Till följd av den stora exponeringen mot bostäder förväntar vi oss dock endast mindre nedjusteringar av fastighetspriserna. Detta tillsammans med den höga bostadsexponeringen och låga refinansieringsrisken är grunden till vår vy om att aktien i rådande marknadsklimat ter sig attraktivt värderad.

Informationsteknologi

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:84,12 SEK
Potential:12,9%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-06
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering

Investment case

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Ericsson har sett en begränsad påverkan från utbrottet av COVID-19 hittills och verksamheten verkar ganska motståndskraftig. Vi bedömer vidare att efterfrågan på kommunikationstjänster kommer att vara ganska motståndskraftig framöver till följd av ökad nätverkstrafik genom mer distansarbete, återkommande intäkter och en gradvis utrullning av 5G-nätverk. För i år räknar vi nu dock med en något svagare organisk tillväxt (+2%), men ser att utsikterna ser attraktiva ut på medellång sikt. Detta då bolaget gynnas av det starka 5G-momentument, inom vilket de har en stark ställning.

Då vi ser att verksamheten kan förbli motståndskraftig ser vi värderingen som stöttande. Detta då en omvänd kassaflödesvärdering ger en implicit rörelsemarginal på 7% på medellång sikt, vilket ter sig överdrivet negativt med hänsyn till att bolaget nådde 9,5% i marginal för 2019.

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:525,00 SEK
Aktiekurs:473,40 SEK
Potential:10,9%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-30
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina.

Inträdesbarriärerna till denna verksamhet är vidare hög och Hexagon spenderar mer än 10% av försäljningen på R&D, vilket innebär en hög takt av nyintroducering av produkter. Nya produktlanseringar ser vi också som en avgörande tillväxtdrivare de kommande åren. Utöver en fortsatt organisk tillväxt (5% historisk organisk tillväxt) ser vi också att Hexagon kommer att fortsätta med sin framgångsrika förvärvsstrategi, vilket kommer addera ytterligare till dess tillväxt. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Telekomoperatörer

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:155,00 SEK
Aktiekurs:124,20 SEK
Potential:24,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-04-22
Bolagsspecifik viktig information

Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar ger medvind

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Rådande värdering återspeglar inte underliggande långsiktiga värden
 • Hög direktavkastning de kommande åren

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och bolaget erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala ”Internet of Things-lösningar”.

Via fusionen med Comhem planerar Tele2 att förvandla Tele2 Sverige till en integrerad operatör. Vi ser att denna omvandling kommer att erbjuda stora kostnadsbesparingar, och givet vårt antagande om besparingar till 2024p ser vi inte att rådande värderingsmultiplar återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Det nya transformationsprogrammet, vilket kommer att sänka rörelsekostnaderna med åtminstone 1 miljard SEK över tre år, ser vi vidare kommer stötta estimaten ytterligare.

Då Tele2 höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x, ser vi vidare ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. För 2020-2025p prognosticerar vi därför att bolaget kommer att ha en attraktiv direktavkastning, vilket vi finner stöttande.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Balder SE0000455057 3
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.