logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 21 juli 2020 kl. 07:55 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Det aggregerade utfallet i rådande rapportsäsong har hittills inte varit lika illa som befarat i estimaten, men vi ser alltjämt att osäkerheten är hög gällande de följdeffekter som covid-19 kommer att få på tillväxt och vinstutveckling framöver. Vår vy är därför fortsatt att sentimentet kan komma att skifta med inkommande nyheter och att stor slagighet på börsen kan komma att fortgå ytterligare en tid. I portföljen förordar vi främst bolag som vi ser kan ha en större möjlighet att hantera nuvarande marknadsklimat, bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning, samt bolag med tydliga bolagsspecifika triggers.

I denna uppdatering av Fokusportföljen sker inga byten.

Nästa uppdatering av Fokusportföljen kommer den 11 augusti.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 12,0%
5,6%
5,6%
  Lundin Mining 4,0%
2019-12-17
191217
56,30
56,30
3,28%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
112,25
112,25
-6,51%
  BillerudKorsnäs 4,0%
2020-06-16
200616
148,35
148,35
10,49%
Industri 32,0%
32,7%
32,7%
  ABB 6,0%
2020-05-12
200512
222,90
222,90
23,96%
  Assa Abloy* 6,0%
2020-04-07
200407
213,40
213,40
14,19%
  Volvo* 6,0%
2019-01-08
190108
159,55
159,55
43,64%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
172,80
172,80
14,04%
  Skanska 6,0%
2019-06-25
190625
192,50
192,50
11,58%
Konsument 18,0%
16,2%
16,2%
  Hennes&Mauritz 8,0%
2020-03-10
200310
134,75
134,75
-12,08%
  Electrolux 6,0%
2020-06-16
200616
170,00
170,00
5,07%
  Storytel 4,0%
2020-06-16
200616
269,00
269,00
40,37%
Hälsovård 6,0%
6,8%
6,8%
  AstraZeneca* ** 6,0%
2018-11-06
181106
1068,60
1068,60
45,45%
Finans 16,0%
20,8%
20,8%
  Investor* 8,0%
2018-03-13
180313
525,20
525,20
39,33%
  Nordea* 8,0%
2017-12-12
171212
69,78
69,78
-21,94%
Fastigheter 0,0%
5,0%
5,0%
  -
Informationsteknologi 16,0%
9,1%
9,1%
  Ericsson* 8,0%
2020-02-04
200204
102,7
102,7
30,11%
  Hexagon 8,0%
2020-04-07
200407
589,4
589,4
30,75%
Telekomoperatörer 0,0%
3,8%
3,8%
  -
Aktier som exkluderas

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2020
Fokusportföljen -1,21%
OMX Benchmark +1,26%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170,00 SEK
Aktiekurs:148,35 SEK
Potential:14,6%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig omvärderingspotential

 • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
 • Strukturell och stabil tillväxt för vätskekartong
 • Nyckel for omvärdering ligger i KM7

Investment case

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial, där mer än 60 procent av verksamheten är exponerad mot stabila områden som livsmedelsförpackningar och medicinförpackningar.

BillerudKorsnäs förpackningsverksamhet är relativt opåverkad av covid-19-krisen, och med medvind från lägre insatskostnader, så som lägre energipriser, ser vi att företaget är i en bra position detta svåra år. Den långsiktiga tillväxten för vätskekartong är vidare 3-4 procent per år, vilket kan förklaras av goda tillväxtutsikter för mejeri- och dryckesprodukter, samt av skiftet bort från plastmaterial till förmån för grönare fiberbaserade material (vätskekartong har 70% lägre CO2-avtryck än plast).

Vi bedömer också att en positiv effekt kommer att erhållas från den successiva upprampningen av den nya kartongmaskinen, KM7, vilket innebär att vi nu ser vinsterna från denna kommer att stiga under 2020 efter två relativt svaga år. Nyckeln för en större omvärdering av BillerudKorsnäs ligger också i den nya KM7-maskinen. Vi är uppmuntrade av att tidsplanden för dess upprampning nu följs, och ser det som realistiskt att KM7 skulle kunna generera ett ebitda-resultat om 1,2 miljarder kronor 2023. Utifrån denna prognos för 2023 handlas aktien då till ett P/E på 9,1x. Givet dess stabilitet, tillväxt och prissättningskraft inom vätskekartong anser vi att detta är alldeles för lågt.

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:64,00 SEK
Aktiekurs:56,30 SEK
Potential:13,7%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16
Bolagsspecifik viktig information

Betydande omvärderingspotential

 • Fokuserad kopparproducent, samt väsentlig guldexponering
 • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
 • Betydande omvärderingspotential

Investment case

Lundin Mining är ett gruvbolag som under de senaste åren investerat stort i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien.

Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Vi väntar oss att Lundin Mining med sin nya produktionsstruktur kommer att kunna öka sin kopparproduktion med 30 procent de kommande åren. Guldexponeringen är nu också väsentlig och svarar för omkring 15 procent av omsättningen.

Bolaget har en stark balansräkning och efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Baserat på framtida intjäning bedömer vi därför att bolaget är mycket attraktivt värderat och ser att det finns en betydande omvärderingspotential

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,50 EUR
Aktiekurs:10,93 EUR
Potential:32,7%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-14
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern med attraktiv exponering
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Särredovisning av skogsverksamheten tar fram dolda värden

Investment case

Stora Enso är en skogsindustrikoncern med en konkurrenskraftig tillgångsportfölj. Till följd av den betydande exponeringen mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet, samt av lägre insatskostnader i form av lägre energipriser, bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. Detta då den pågående krisen främst kommer att påverka bolagets pappersverksamhet, vilken endast utgör 20 procent av omsättningen.

Bolaget har en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Även om Stora Enso gått in i 2020 med negativa pristrender ser vi vidare att bolaget bör ha goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021, inte minst tack vare konverteringen av Uleåborg bruk

Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen och den nya skogsdivisionen utgör 35 procent av vår summa-av-delarna-värdering. Vi ser positivt på att denna skogsverksamhet nu särredovisas, då vi bedömer att den ökade transparensen detta medför kan ta fram dolda värden. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:25,00 CHF
Aktiekurs:23,34 CHF
Potential:7,1%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/reward

Investment case

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering.

Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där strukturen kommer att ändras från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur, vilket är något vi ser positivt på. Avyttringen av Power Grids minskar vidare exponeringen mot tillgångar med låg avkastning och låg tillväxt. Då intäkterna från avyttringen av Power Grids (3,6 CHF per aktie) kommer att användas för återköp av aktier ser vi också nedsidesrisken som begränsad.

Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget nu står inför, och stödet från den kapitalöverföring som väntas under året, bedömer vi att nuvarande risk/reward är attraktiv.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:213,40 SEK
Potential:0,8%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-14
Bolagsspecifik viktig information

Världsledande inom accesslösningar

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Framgångsrik förvärvsstrategi

Investment case

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Trots den inbromsning som nu skett inom byggande ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p.

Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen.

Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv. Utifrån bolagets organiska tillväxtpotential och dess högst framgångsrika förvärvsstrategi ser vi därför aktien som attraktivt värderad.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:175,00 SEK
Aktiekurs:159,55 SEK
Potential:9,7%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Återhämtning i efterfrågan 2021
 • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

Invesment case

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Drivet av en bra marknadsutveckling för affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner har Volvo levererat en stark resultatutveckling under senare år. För detta år räknar vi nu dock med en nedgång i fordonsförsäljningen, men väntar oss att innevarande år blir bottenåret i denna lastbilscykel och att en återhämtning i efterfrågan sker nästa år.

Till viss del ser vi nu också att nedgången i fordonsförsäljningen balanseras av ökad serviceförsäljning. Detta då efterfrågan på transporter fortsatt är betydande, inte minst beroende på de logistikproblem som skapas genom ökade gränskontroller. Vi ser också att den nedgång i bränslepriserna som skett stärker köparnas kassaflöden, vilket skulle kunna komma att verka stöttande för försäljningen framöver.

Bolaget har vidare en stark finansiell ställning, där nettokassanpositionen vid utgången av 2019 uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden. Volvos avtal med Isuzu om att sälja UD Trucks kan, om affären går igenom, addera ytterligare 22 miljarder SEK. Utrymme finns således för att bolaget ska kunna göra en extrautdelning nästkommande år. Givet vår vy om att 2020 kommer att vara botten i cykeln, och med tanke på den ökade motståndskraft Volvo visat på senare år, finner vi aktien attraktivt värderad.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:201,00 SEK
Aktiekurs:172,80 SEK
Potential:16,3%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-15
Bolagsspecifik viktig information

Omvärderingspotential

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Bra vinstmomentum framöver
 • Omvärderingspotential efter kommande avknoppning av SMT

Investment case

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik.

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som vi ser att osäkerheten ökat mer kortsiktigt. Väl rådande motvind avtagit är vår vy dock att Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) kommer att kunna visa ett bra vinstmomentum, inte minst efter det att bolagets kort- och långsiktiga åtgärder för att anpassa kostnadsbasen börjat få genomslag. Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning och det faktum att vi inte anser att marknaden värdesatt de strukturförändringar som genomförts.

Det vinstmomentum vi förväntar oss ser vi således kan komma att bli en katalysator för omvärdering av bolaget. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology bedömer vi också vara en viktig parameter för en omvärdering av aktien.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:235,00 SEK
Aktiekurs:192,50 SEK
Potential:22,1%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-16
Bolagsspecifik viktig information

Väldiversifierad

 • Väldiversifierat bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Hög andel infrastrukturprojekt
 • Stark balansräkning

Investment case

Skanska är ett byggbolag med verksamhet inom fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Bolaget är främst verksamt i USA och Norden.

Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. I spåren av coronaviruset tar vi i våra prognoser höjd för en viss försening i byggprojekten samt en lägre bostadsförsäljning, men ser en återgång till det normala 2021. Som en åtgärd för att stimulera ekonomin ser vi dock att den offentliga sektorn kan komma att satsa mer på infrastrukturprojekt. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska uppvisar, då det skapar en större stabilitet i verksamheten. Bolaget är också så stort att det inte står eller faller med enskilda projekt.

Med en stark balansräkning ser vi vidare att Skanska har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig. Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av en summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Konsument

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:170,00 SEK
Potential:11,8%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20
Bolagsspecifik viktig information

Rimlig förväntansbild

 • Globalt ledande tillverkare av hushållsmaskiner
 • Potential till att vara en strukturell vinnare
 • Attraktiva multiplar och möjlig uppköpskandidat

Investment case

Electrolux är en ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Bolaget säljer sina produkter globalt och är näst största aktör efter amerikanska Whirlpool. Den absoluta merparten av intäkterna kommer från privata konsumenter, där 2/3 kommer från utvecklade regioner såsom Europa och USA

Det andra kvartalet blir väldigt svagt, men vi bedömer att marknaden redan tagit höjd för det och Electrolux spår gradvisa förbättringar framöver. I spåren av krisen ser vi dock strukturella effekter som talar för en rimlig återhämtning, vilket på sikt gynnar Electrolux. "Stanna hemma" trenden med en ökad andel matlagning hemma påskyndar ersättningscykeln via ett större behov av ersättningsköp av köksutrustning. Vidare kommer tidigare motvindar i form av råmaterialkostnader och tariffer lätta, samtidigt som prishöjningar kommer igenom. Andra krisåtgärder är kostnadsbesparingar för automationsprogrammet som sannolikt senareläggs. Sammantaget ger dessa åtgärder och effekter en kudde till estimatrevideringarna varpå de historiskt låga värderingsmultiplarna ser attraktiva ut

På sikt är Electrolux en uppköpskandidat. Kinesiska Midea har visat intresse och tar vi multiplarna som kinesiska Haier köpte GE appliances för 2016 så ser vi en betydande uppsida från rådande nivåer

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:185,00 SEK
Aktiekurs:134,75 SEK
Potential:37,3%
Analytiker: Magnus Raman
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-06-29
Bolagsspecifik viktig information

Vinståterhämting de kommande åren

 • Global klädvarukedja
 • Vinståterhämtning de kommande åren
 • Attraktiv värdering

Investment case

Hennes & Mauritz (H&M) är en global detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, med varumärken så som H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories.

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi ser att H&M kommer att komma ut ur den nuvarande krisen starkare än tidigare, drivet av flera skäl: 1) vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsolideras 2) lägre bruttomarginaltryck, då många befintliga aktörers strider är över och 3) ökad lönsamhet online genom normalisering av tidigare generösa leveransvillkor.

H&M har vidare en relativt bra position för att förhandla om köp, leasingkontrakt, bemanning, investeringar och andra kostnader som innebär mildare negativa effekter på kortare sikt. Givet H&Ms visade styrka vad gäller motståndskraft i intäkterna, ledningens goda kostnadskontroll, och bolagets långsiktiga utsikter, finner vi aktien attraktivt värderad.

Storytel

Rek: Köp
Riktkurs:220,00 SEK
Aktiekurs:269,00 SEK
Potential:-18,2%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-13
Bolagsspecifik viktig information

Unik tillväxtstory

 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion

Investment case

Storytel erbjuder ljud- och E-böcker via en abonnemangsbaserad streamingtjänst, samt äger flera egna bokförlag, så som Nortsteds Förlagsgrupp. Bolaget har en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro.

Storytel har en attraktiv affärsmodell med intäkter som baseras på månadsabonnemang, vilket ger återkommande intäkter. Bolaget har också sett ökad kundtillströmning under coronakrisen, trots att huvuddelen av kunderna använder ljudbokstjänsten när de pendlar till arbetet. Bolaget tog vidare in en miljard i kapital så sent som i februari och kan nu dra fördel av en billigare annonsmarknad. Genom den starka nordiska positionen satsas nu också på snabb internationell tillväxt och bolagets mål är att växa med cirka 35% årligen för 2020-2023p (streamingsegmentet).

Tillväxten väntas komma från både existerande och nya marknader, där bolaget siktar på att addera 20 nya marknader under perioden. Med Storytels gedigna historik av att nå sina tillväxtmål bedömer vi dessa mål som trovärdiga och nåbara. Vi är också konfidenta i affärsmodellen, och dess förmåga att fungera utanför Norden, då allt fler marknader nu nått eller är på väg att nå lönsamhet. De investeringar som sker i nya marknader håller tillbaka koncernens lönsamhet på kort sikt, men utifrån dess tillväxtpotential finner vi dock aktien vara attraktivt värderad. Vi bedömer också att investerares intresse för denna typ av bolag med helt digitala affärsmodeller kommer att bestå.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:9 200,00 GBX
Aktiekurs:9 320,00 GBX
Potential:-1,3%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-17
Bolagsspecifik viktig information

Högattraktiv produktportfölj

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Investment case

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag som fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, dess blodcancerläkemedel Calquence, samt lungcancerläkemedlet Tagrisso. Nyligen presenterades goda studieresultat för bolagets största läkemedel Tagrisso, vilket vi ser öppnar upp för nya möjligheter och ytterligare försäljnings- och resultatpotential.

Vi ser en betydande försäljningspotential för samtliga dessa läkemedel, vilken vi alltjämt bedömer är underskattad av marknaden. Av de stora läkemedelsbolagen som analyseras av oss har AstraZeneca den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren och vi anser att en premiumvärdering är berättigad.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:7,50 EUR
Aktiekurs:6,79 EUR
Potential:10,5%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering

Investment case

Som den största banken i Norden gynnas Nordea av sin position och exponering mot olika delar av marknaden, där ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder.

Genom den starka kapitalsituationen anser vi att Nordea går in i krisen på stadig mark. Detta då vi uppskattar att kärnprimärkapitalkvoten (CET1) uppgår till 15,7% vid årets slut, vilket ger en buffert på 470 punkter till det bedömda kravet. Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi också att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022.

För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara ytterligare en katalysator för aktien.

Investor

Rek: Behåll
Riktkurs:520,00 SEK
Aktiekurs:525,20 SEK
Potential:-1,0%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-27
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver

Investment case

Investor är Sveriges största investmentbolag, och äger företag inom sektorerna telekom, industri, elektronik, samt fordonsinsdustrin. Med cirka 30% av substansvärdet i onoterade bolag, erbjuder Investor vidare en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt.

Vi finner vidare argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultatutveckling, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen

Informationsteknologi

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:102,70 SEK
Potential:7,1%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering och väl positionerad

Investment case

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Ericsson har sett en begränsad påverkan från utbrottet av COVID-19 hittills och verksamheten verkar ganska motståndskraftig. Vi bedömer vidare att efterfrågan på kommunikationstjänster kommer att vara ganska motståndskraftig framöver till följd av ökad nätverkstrafik genom mer distansarbete, återkommande intäktsströmmar, samt en gradvis utrullning av 5G-nätverk. För i år räknar vi nu dock med en något svagare organisk tillväxt (+2%), men ser att utsikterna ser attraktiva ut på medellång sikt. Detta då bolaget gynnas av det starka 5G-momentument, inom vilket de har en stark ställning och bedöms fortsatt plocka marknadsandelar. Ericsson ser ut att på ett bra sätt kompensera de utspädda 5G-kontrakten i Kina med hävstång i lönsamheten, kostnadsdisciplin och effektiviseringsförbättringar.

Då vi ser att verksamheten kan förbli motståndskraftig ser vi värderingen som stöttande. Vi räknar med att rörelsemarginalen kan klättra till 10,5% i år, 12,5% under 2021 och 13,5% under 2022

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:525,00 SEK
Aktiekurs:589,40 SEK
Potential:-10,9%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-30
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina.

Inträdesbarriärerna till denna verksamhet är vidare hög och Hexagon spenderar mer än 10% av försäljningen på R&D, vilket innebär en hög takt av nyintroducering av produkter. Nya produktlanseringar ser vi också som en avgörande tillväxtdrivare de kommande åren. Utöver en fortsatt organisk tillväxt (5% historisk organisk tillväxt) ser vi också att Hexagon kommer att fortsätta med sin framgångsrika förvärvsstrategi, vilket kommer addera ytterligare till dess tillväxt. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi aktien attraktiv.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.