logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 20 oktober 2020 kl. 08:12 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Med stöd från inte minst de massiva stimulansåtgärder som centralbanker runt om i världen sjösatt, har förhoppningar om en snabb ekonomisk återhämtning och en lång period av låga räntor skapats. Detta har också inneburit en gynnsam miljö för risktillgångar och de finansiella marknaderna har åtnjutit en stark återhämtning sedan den kraftiga sättningen som skedde tidigare i år. Vi ser dock fortsatt att en svåröverskådlig riskbild råder och utifrån denna osäkerhet väljer vi att i vår Fokusportfölj främst ha bolag som vi ser kan hantera nuvarande marknadsklimat, bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning, bolag med förutsättningar att hålla uppe sin intjäning och vinst på egna meriter, samt bolag vilka under marknadsturbulensen erhållit attraktiv omvärderingspotential.

I denna uppdatering av Fokusportföljen tas Stillfront in i portföljen, medan Hennes&Mauritz utgår. Då Stillfront erhåller 2% lägre portföljvikt än vad Hennes&Mauritz hade, höjs också Volvos portföljvikt med 2%.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
  Stillfront
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 14,0%
5,4%
5,4%
  Lundin Mining 4,0%
2019-12-17
191217
51,65
51,65
-4,79%
  Stora Enso* 6,0%
2019-02-19
190219
147,90
147,90
23,19%
  BillerudKorsnäs 4,0%
2020-06-16
200616
148,90
148,90
10,90%
Industri 38,0%
34,4%
34,4%
  ABB 8,0%
2020-05-12
200512
235,50
235,50
30,96%
  Assa Abloy* 8,0%
2020-04-07
200407
212,80
212,80
10,66%
  Volvo* 8,0%
2019-01-08
190108
185,25
185,25
66,77%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
174,90
174,90
15,43%
  Skanska 6,0%
2019-06-25
190625
190,00
190,00
10,13%
Konsument 22,0%
15,5%
15,5%
  Stillfront 6,0%
2020-10-20
201020
  Electrolux 6,0%
2020-06-16
200616
210,30
210,30
29,98%
  Storytel 4,0%
2020-06-16
200616
230,00
230,00
20,02%
  Essity 6,0%
2020-08-31
200831
299,40
299,40
0,80%
Hälsovård 0,0%
6,5%
6,5%
  -
Finans 6,0%
19,6%
19,6%
  Nordea* 6,0%
2017-12-12
171212
69,71
69,71
-22,02%
Fastigheter 6,0%
5,4%
5,4%
  Hufvudstaden 6,0%
2020-09-22
200922
127,9
127,9
1,76%
Informationsteknologi 14,0%
9,8%
9,8%
  Ericsson* 8,0%
2020-02-04
200204
97,42
97,42
24,60%
  Hexagon 6,0%
2020-04-07
200407
684,8
684,8
51,91%
Telekomoperatörer 0,0%
3,4%
3,4%
  -
Aktier som exkluderas
  Hennes&Mauritz 8,0%
2020-03-10
200310
157,10
157,10
2,50%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2020
Fokusportföljen 3,35%
OMX Benchmark 8,60%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170,00 SEK
Aktiekurs:148,90 SEK
Potential:14,2%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-06
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig omvärderingspotential

 • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
 • Goda förutsättningar för vinsttillväxt
 • Nyckel for omvärdering ligger i KM7

Investment case

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial, där mer än 60 procent av verksamheten är exponerad mot stabila områden som livsmedelsförpackningar och medicinförpackningar.

På grund av den mycket höga exponeringen mot livsmedels- och förpackningssentimentet räknar vi med en bra priskraft för en majoritet av företagets produkter. Dessutom ser vi fortsatt medvind från kostnadsbesparingar och lägre insatskostnader, så som energipriser. Den långsiktiga tillväxten för vätskekartong är vidare 3-4 procent per år, vilket kan förklaras av goda tillväxtutsikter för mejeri- och dryckesprodukter, samt av skiftet bort från plastmaterial till förmån för grönare fiberbaserade material (vätskekartong har 70% lägre CO2-avtryck än plast). Sammantaget gör detta att vi på grund av såväl företagsspecifika skäl som av marknadsskäl är övertygade om en framtida vinsttillväxt för bolaget.

Nyckeln för en större omvärdering av BillerudKorsnäs ligger dock i den nya KM7-maskinen. Vi ser att upprampningen av denna bör följa plan och ser det som realistiskt att KM7 ska kunna generera ett ebitda-resultat om 1,2 miljarder kronor 2023. Utifrån denna prognos för 2023 handlas aktien då till ett P/E på 9,1x. Givet dess stabilitet, tillväxt och prissättningskraft inom vätskekartong anser vi att detta är alldeles för lågt.

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:68,00 SEK
Aktiekurs:51,65 SEK
Potential:31,7%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-13
Bolagsspecifik viktig information

Betydande omvärderingspotential

 • Fokuserad kopparproducent, samt väsentlig guldexponering
 • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
 • Betydande omvärderingspotential

Investment case

Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är guld, zink, nickel och bly.

Lundin har de senaste åren investerat stort i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien.

Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Vi väntar oss att Lundin Mining med sin nya produktionsstruktur kommer att kunna öka sin kopparproduktion med 30 procent de kommande åren. Guldexponeringen är nu också väsentlig och svarar för omkring 15 procent av omsättningen.

Bolaget har en stark balansräkning och efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Baserat på framtida intjäning bedömer vi därför att bolaget är mycket attraktivt värderat och ser att det finns en betydande omvärderingspotential

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:16,00 EUR
Aktiekurs:14,22 EUR
Potential:12,5%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-25
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern med attraktiv exponering
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Särredovisning av skogsverksamheten tar fram dolda värden

Investment case

Stora Enso är en skogsindustrikoncern och en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Till följd av den betydande exponeringen mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet, samt av lägre insatskostnader i form av lägre energipriser, bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. Detta då den pågående krisen främst kommer att påverka bolagets pappersverksamhet, vilken endast utgör 20 procent av omsättningen.

Bolaget har en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Även om Stora Enso gått in i 2020 med negativa pristrender ser vi vidare att bolaget bör ha goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021, inte minst tack vare konverteringen av Uleåborg bruk.

Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen och den nya skogsdivisionen utgör 35 procent av vår summa-av-delarna-värdering. Vi ser positivt på att denna skogsverksamhet nu särredovisas, då vi bedömer att den ökade transparensen detta medför kan ta fram dolda värden. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28,00 CHF
Aktiekurs:24,30 CHF
Potential:15,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/avkastningskvot

Investment case

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering.

Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där strukturen kommer att ändras från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur, vilket är något vi ser positivt på. Stabila slutmarknader så som datacenter, förnybara energikällor, och mat och dryck ser vi också kompenserar för fortsatt svaghet inom olja och gas, samt marina och petrokemiska marknader. Intäkterna från avyttringen av divisionen Power Grids kommer vidare att användas för återköp av aktier, där 180 miljoner aktier till en början kommer att återköpas. Denna kapitalåterföring ser vi begränsar nedsidesrisken i aktien.

Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget nu står inför, och stödet från den kapitalöverföring som väntas framöver, bedömer vi att nuvarande potential kontra tagen risk är attraktiv.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:234,00 SEK
Aktiekurs:212,80 SEK
Potential:10,0%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-28
Bolagsspecifik viktig information

Världsledande inom accesslösningar

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Framgångsrik förvärvsstrategi

Investment case

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

Assa Abloy är helt exponerat mot byggande, men trots den inbromsning som nu skett ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen.

Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv, varför vi finner aktien attraktivt värderad.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:220,00 SEK
Aktiekurs:185,25 SEK
Potential:18,8%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-19
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Förväntad återhämtning i efterfrågan nästa år
 • Stark finansiell ställning

Invesment case

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Dess största märken är Volvo, Renault, UD, och Mack. Affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner står för omkring 85% av försäljningen.

Vår vy är att innevarande år är botten i cykeln och att vi från och med nästa år kommer att få se en återhämtning i efterfrågan. Vår bedömning är också att den nedgång i bränslepriserna som skett stärker köparnas kassaflöden, vilket också kommer att verka stöttande för försäljningen framöver. Då efterfrågan på transporter fortsatt är betydande, inte minst beroende på de logistikproblem som skapas genom ökade gränskontroller, ser vi också förutsättningar för god serviceförsäljning framöver.

Bolaget har vidare en stark finansiell ställning, där nettokassapositionen efter pensionsåtaganden nu uppgår till 35 miljarder SEK (17 SEK/aktie). Troligen kan denna vidare växa till 50 miljarder SEK fram till årets utgång. Utöver detta kan försäljningen av UD Trucks addera ytterligare 22 miljarder SEK (10 SEK/aktie). Utrymme finns således för att bolaget ska kunna göra en extrautdelning nästkommande år. Givet bolagets ställning, den starka balansräkningen och att vår vy om att 2020 kommer att vara botten i cykeln, finner vi aktien attraktivt värderad på såväl absolut som relativ basis.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:204,00 SEK
Aktiekurs:174,90 SEK
Potential:16,6%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-19
Bolagsspecifik viktig information

Omvärderingspotential

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Långsiktiga fundamentala faktorer i gruvmarknaden stöttar
 • Förväntat vinstmomentum ger omvärderingspotential

Investment case

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik.

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som vi ser att osäkerheten ökat mer kortsiktigt då kunderna senarelägger beslut kring nya projekt. Vår vy är dock att vi kommer att få se ett bra vinstmomentum framöver, inte minst efter det att effekterna av kostnadsbesparingarna börjat få genomslag. Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning och det faktum att vi inte anser att marknaden värdesatt de strukturförändringar som genomförts. Det vinstmomentum vi förväntar oss ser vi således kan komma att bli en katalysator för omvärdering av bolaget.

Vi välkomnar också den nya strukturen, i vilken två av tre divisioner kommer vara inom gruvindustrin. Vi ser att detta kommer att gynna omvärderingen av aktien, då marknaden nu i huvudsak fokuserar på divisionen Machining Solutions. Vi ser också positivt på att man fattat beslut i frågan om avknoppning av Materials Technology, även om det dröjer till 2022.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:230,00 SEK
Aktiekurs:190,00 SEK
Potential:21,1%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-23
Bolagsspecifik viktig information

Väldiversifierad

 • Väldiversifierat bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Hög andel infrastrukturprojekt
 • Stark balansräkning

Investment case

Skanska är ett byggbolag med verksamhet inom fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Bolaget är främst verksamt i USA och Norden.

Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. I spåren av coronaviruset tar vi i våra prognoser höjd för en viss försening i byggprojekten samt en lägre bostadsförsäljning, men ser en återgång till det normala 2021. Som en åtgärd för att stimulera ekonomin ser vi dock att den offentliga sektorn kan komma att satsa mer på infrastrukturprojekt. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska uppvisar, då det skapar en större stabilitet i verksamheten. Bolaget är också så stort att det inte står eller faller med enskilda projekt.

Med en stark balansräkning ser vi vidare att Skanska har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig. Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av en summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Konsument

Electrolux

Rek: Behåll
Riktkurs:210,00 SEK
Aktiekurs:210,30 SEK
Potential:-0,1%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16
Bolagsspecifik viktig information

Strukturell vinnare

 • Globalt ledande tillverkare av hushållsmaskiner
 • Potential till att vara en strukturell vinnare
 • Attraktiva multiplar och möjlig uppköpskandidat

Investment case

Electrolux är en ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Bolaget säljer sina produkter globalt och är näst största aktör efter amerikanska Whirlpool. Den absoluta merparten av intäkterna kommer från privata konsumenter, där 2/3 kommer från utvecklade regioner såsom Europa och USA

Efterfrågan på vitvaror har tydligt accelererat under pandemin och ser nu ut att ligga på en solid nivå på medellång sikt. Vi ser därmed att "Stanna hemma"-trenden, med en ökad andel matlagning hemma, skapat ett större behov av ersättningsköp av köksutrustning. Vidare kommer tidigare motvindar i form av råmaterialkostnader och tariffer lätta, samtidigt som prishöjningar kommer igenom. Sammantaget innebär de ökade volymerna kombinerat med lägre kostnader att bolaget står inför en stark lönsamhetsåterhämtning.

På sikt är Electrolux en uppköpskandidat. Kinesiska Midea har visat intresse och utifrån de multiplar som kinesiska Haier köpte GE appliances för 2016 skulle det finnas god uppsida från rådande nivåer.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:299,40 SEK
Potential:20,2%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-13
Bolagsspecifik viktig information

Stabila tillväxtutsikter

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Lägre råvarukostnader bidrar till vinsttillväxt

Investment case

Essity är ett hygien- och hälsobolag som är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar, samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fyra inom blöjor och nummer fem inom sanitetsprodukter för kvinnor. Bland dess varumärken återfinns Tork, Libero, Edet, Libresse, och Tena.

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil (Consumer Tissue 38%, Personal Care 38%) och tillväxtutsikterna på cirka 3% per år drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. I spåren av coronakrisen ser vi också strukturellt att en ökad medvetenhet kring hygien kommer att gynna samtliga Essitys verksamheter.

Då priserna på insatsvaror som massa och olja har fallit ser vi vidare goda förutsättningar till högre marginaler och god vinsttillväxt framöver. Dessutom gynnas också Essity av en svagare dollar när det gäller inköp, då bolaget köper varor för 22 miljarder SEK per år i dollar. Utifrån den stabila intjäningen och den förväntat goda rörelseresultatstillväxten ser vi bolaget som attraktivt värderat. Möjlig trigger för aktien skulle också eventuella tilläggsförvärv kunna vara, särskilt inom den fragmenterade högmarginalmarknaden för Medical Care.

Stillfront Group

Rek: Köp
Riktkurs:1 150,00 SEK
Aktiekurs:1 082,00 SEK
Potential:6,3%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad tillväxtpotential

 • Spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P)
 • Stor tillväxtpotential från såväl organisk tillväxt som förvärv
 • Brett spelbibliotek och vald intäktsmodell skapar stabilitet i intjäningen

Investment case

Stillfront är ett spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P). Bolaget består av flertalet spelstudios, så som Goodgame Studios, Kixeye, och Storm8. Spelbiblioteket är högst diversifierat, men där två gemensamma teman i portföljspelen är lojala användare och långa livscykler. Bland dess titlar kan nämnas Battle pirates, Big Farm, BitLife, Home Design Makeover, och Goodgame Empire.

Det råder en solid underliggande tillväxt i mobilspelsmarknaden, vilken tillsammans med den organiska tillväxtpotentialen som finns i den befintliga spelportföljen borgar för en fortsatt stark tillväxtpotential i Stillfront. Med dess starka balansräkning ser vi också att bolaget har möjlighet att fortsätta göra ytterligare förvärv i den ännu högst fragmenterade marknaden. Historiskt ser vi också att förvärv skett till attraktiva multiplar och bedömer att det finns god outnyttjad potential till synergier mellan de olika utvecklingsstudiorna. Enligt bolagets egna finansiella mål siktar Stillfront på att omsätta 10 miljarder SEK 2023, med ett mål om 35 procents rörelsemarginal. Utifrån dess historik vad gäller lyckade förvärv och uppnådda tillväxtmål ser vi dessa mål som ambitiösa men högst möjliga att nå.

Vi uppskattar också Stillfronts affärsmodell, då det stora spelbiblioteket och det faktum att intäktsmodellen främst baseras på så kallade ”mikrotransaktioner”, sammantaget innebär att risken minskar samtidigt som intäkterna blir mer stabila och förutsägbara. Vi uppskattar också hur bolagets speltitlar riktar in sig mot olika marknadssegment, sett till exempel geografi, ålder och kön.

Utifrån den tillväxtpotential vi ser i bolaget och den relativa stabilitet i intjäningen som dess affärsmodell innebär finner vi bolaget attraktivt värderat.

Storytel

Rek: Köp
Riktkurs:270,00 SEK
Aktiekurs:230,00 SEK
Potential:17,4%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-08-12
Bolagsspecifik viktig information

Unik tillväxtstory

 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion

Investment case

Storytel erbjuder ljud- och E-böcker via en abonnemangsbaserad streamingtjänst, samt äger flera egna bokförlag, så som Nortsteds Förlagsgrupp. Bolaget har en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro.

Storytel har en attraktiv affärsmodell med intäkter som baseras på månadsabonnemang, vilket ger återkommande intäkter. Genom den starka nordiska positionen satsas nu också på snabb internationell tillväxt och bolagets mål är att växa med cirka 35% årligen för 2020-2023p (streamingsegmentet).

Tillväxten väntas komma från både existerande och nya marknader, där bolaget siktar på att addera 20 nya marknader under perioden. Med Storytels gedigna historik av att nå sina tillväxtmål bedömer vi dessa mål som trovärdiga och nåbara. Vi är också konfidenta i affärsmodellen, och dess förmåga att fungera utanför Norden, då allt fler marknader nu nått eller är på väg att nå lönsamhet. De investeringar som sker i nya marknader håller tillbaka koncernens lönsamhet på kort sikt, men utifrån dess tillväxtpotential finner vi dock aktien vara attraktivt värderad.

Hälsovård

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:7,50 EUR
Aktiekurs:6,73 EUR
Potential:11,5%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-12
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden, där ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder.

Genom den starka kapitalsituationen anser vi att Nordea går in i krisen på stadig mark. Detta då vi uppskattar att kärnprimärkapitalkvoten (CET1) uppgår till 15,7% vid årets slut, vilket ger en buffert på 470 punkter till det bedömda kravet. Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi också att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022.

För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara ytterligare en katalysator för aktien.

Fastigheter

Hufvudstaden

Rek: Köp
Riktkurs:182,00 SEK
Aktiekurs:127,90 SEK
Potential:42,3%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-08-27
Bolagsspecifik viktig information

Omotiverat hög substansrabatt

 • Fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg
 • Omotiverat hög substansrabatt
 • Stark balansräkning

Investment case

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som hyr ut kontors- och butikslokaler lokaliserade främst i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Inom koncernen finns varumärken som Nordiska Kompaniet, Femman, och Biblioteksstan.

Hufvudstadens fastigheter ligger på de bästa lägena i Stockholm och Göteborg, och även om utsikten för butikslokaler generellt ser utmanande ut, bedömer vi att lågpunkten passerats samt att utsikten för kontorslokaler kommer fortsätta vara stabil. I spåren av en förhöjd oro för butiksexponering ser vi nu att en alldeles för stor diskrepans nåtts mellan direktmarknaden och hur börsen värderar bolagets tillgångar. I centrala Stockholm (CBD) har transaktioner gått för mellan 130-200 000 SEK/m2 medan den implicita värderingen av Hufvudstaden är 90 000 SEK/m2. Detta innebär att bolaget nu handlas till en betydligt högre substansrabatt än vad vi anser vara motiverat. Bolaget har dessutom en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 16%. Vi ser det vidare som en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om modesta SEK 500m (2% av börsvärdet).

Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd, den starka balansräkningen och den stora rabatt som bolaget handlas till ser vi aktien som attraktivt värderad. I takt med en generellt minskad oro för butiksexponering ser vi därmed en stor omvärderingspotential.

Informationsteknologi

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:97,42 SEK
Potential:12,9%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering och väl positionerad

Investment case

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Ericsson har sett en begränsad påverkan från utbrottet av COVID-19 hittills och verksamheten verkar ganska motståndskraftig. Vi bedömer vidare att efterfrågan på kommunikationstjänster kommer att vara ganska motståndskraftig framöver till följd av ökad nätverkstrafik genom mer distansarbete, återkommande intäktsströmmar, samt en gradvis utrullning av 5G-nätverk. För i år räknar vi med en organisk tillväxt om 1,5%, medan vi ser tillväxten öka till 4% respektive 5% under 2021 och 2022. Bolaget gynnas av det starka 5G-momentument, inom vilket de har en stark ställning, och de utspädda 5G-kontrakten i Kina ser ut att kompenseras väl av hävstång i lönsamheten, kostnadsdisciplin och effektiviseringförbättringar.

Då vi ser att verksamheten kommer att förbli motståndskraftig, samt bedömer att rörelsemarginalen kommer att fortsätta stiga, finner vi att bolaget är attraktivt värderad.

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:637,00 SEK
Aktiekurs:684,80 SEK
Potential:-7,0%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-28
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina.

Inträdesbarriärerna till denna verksamhet är vidare hög och Hexagon spenderar mer än 10% av försäljningen på R&D, vilket innebär en hög takt av nyintroducering av produkter. Nya produktlanseringar ser vi också som en avgörande tillväxtdrivare de kommande åren. Utöver en fortsatt organisk tillväxt (5% historisk organisk tillväxt) ser vi också att Hexagon kommer att fortsätta med sin framgångsrika förvärvsstrategi, vilket kommer addera ytterligare till dess tillväxt. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget som högst intressant.

Telekomoperatörer

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Stillfront Group SE0007704788 3
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
Nordea Bank FI4000297767 6
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.