logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 6 april 2021 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder. Med vår vy om en sekventiell återhämtning i ekonomin förordas nu också en relativt hög andel industrirelaterade bolag i fokusportföljen.

I denna uppdatering görs inga förändringar

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
4,8%
4,8%
  Stora Enso* 10,0%
2019-02-19
190219
166,30
166,30
24,88%
Industri 46,0%
38,2%
38,2%
  ABB* 10,0%
2020-05-12
200512
265,40
265,40
31,79%
  Volvo* 10,0%
2019-01-08
190108
210,35
210,35
68,10%
  Sandvik* 6,0%
2018-05-08
180508
241,60
241,60
59,45%
  Skanska* 8,0%
2019-06-25
190625
221,40
221,40
23,75%
  Trelleborg 8,0%
2021-01-12
210112
219,80
219,80
9,74%
  Nobina 4,0%
2020-12-15
201215
74,35
74,35
17,64%
Konsument 20,0%
15,3%
15,3%
  Stillfront*** 4,0%
2020-10-20
201020
86,50
86,50
-18,55%
  Storytel 6,0%
2020-06-16
200616
232,70
232,70
11,48%
  Dometic 6,0%
2020-12-15
201215
129,35
129,35
16,37%
  Husqvarna 4,0%
2021-02-23
210223
127,00
127,00
25,39%
Hälsovård 0,0%
0,0%
0,0%
  -
Finans 8,0%
26,2%
26,2%
  Nordea* 8,0%
2017-12-12
171212
86,60
86,60
2,01%
Fastigheter 4,0%
0,9%
0,9%
  JM* 4,0%
2020-01-29
200129
299
299
6,69%
Informationsteknologi 12,0%
11,4%
11,4%
  Ericsson* 6,0%
2020-02-04
200204
116,3
116,3
50,68%
  Hexagon 6,0%
2020-04-07
200407
812,2
812,2
63,28%
Telekomoperatörer 0,0%
3,2%
3,2%
  -
Aktier som exkluderas

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Fokusportföljen 12,19%
OMX Stockholm Total Return 15,42%
Stockholm Benchmark 16,46%
MSCI Sweden 17,94%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:20,00 EUR
Aktiekurs:16,14 EUR
Potential:24,0%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-17
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern med attraktiv exponering
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Konservativ värdering av skogsbruket

Investment case

Stora Enso är en skogsindustrikoncern och en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Med dess betydande exponering mot det attraktiva förpackningssegmentet och dess skogsverksamhet bedömer vi att bolaget kommer att kunna hålla uppe sin intjäning och resultat relativt väl. För 2021 ser också alla affärsområden attraktiva ut förutom papper, men detta område utgör endast 20 procent av omsättningen och 4 procent av vår summan-av-delarna-värdering. Dessutom ser vi att chansen är 50/50 att Stora Enso avyttrar eller separerar denna verksamhet det kommande året.

Bolaget har vidare en balansräkning i gott skick och är efter de senaste 3-4 årens strategiskifte välinvesterat, varför vi nu ser att bolagets kassaflöde kommer att vara starkt sett över de kommande åren. Vi ser också att bolaget har goda förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021, inte minst tack vare den konvertering som sker från pappersproduktion till förpackningskartong i Uleåborg bruk.

Till följd av ökad transperans och övergång till marknadsbaserad värdering av skogsbruket ser vi också att dolda värden kommer att kunna tas fram i skogsdivisionen. Blickar vi ut över de kommande åren ser vi därmed aktien som mycket attraktivt värderad med en utmärkt risk/avkastningskvot.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:30,00 CHF
Aktiekurs:28,79 CHF
Potential:4,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-24
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Kapitaldistribution till aktieägarna stöttar
 • Attraktiv risk/avkastningskvot

Investment case

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering.

Vår vy är att 2020 var ett cykliskt bottenår och att det våras för en cyklisk återhämtning inom hela koncernen under 2021-2022 för kort-, mellan- och sencyklisk verksamhet. Vi ser dessutom att ABB:s portfölj är väl anpassad till flera specifika tillväxttrender, såsom minskad kolanvändning inom elektricitet, ökat fokus på energieffektivitet, samt ökad penetration av digitalisering av industriella system som kräver mer automatisering och användning av robotik och dataanalys. Vi ser också positivt på den övergång som skett till en mer decentraliserad organisationsstruktur (”ABB Way”). Detta har nämligen skapat en smalare, mer fokuserad och transparent verksamhet, vilken underlättar strukturella kostnadsminskningar och ökar den entreprenöriella energin i respektive division. Vi ser också att den kapitalåterföring som sker i form av återköp av aktier till viss del begränsar nedsidesrisken i aktien.

Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget utfört, och stödet från den kapitalöverföring som väntas framöver, bedömer vi att aktien ter sig vara attraktivt värderad.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:250,00 SEK
Aktiekurs:210,35 SEK
Potential:18,9%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Förväntad återhämtning i efterfrågan 2021
 • Stark finansiell ställning

Invesment case

Volvo är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, och marin- och industrimotorer. Dess största märken är Volvo, Renault, UD, och Mack. Affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner står för omkring 85% av försäljningen.

Vår vy är att 2020 var botten i cykeln och att vi från och med innevarande år kommer att få se en återhämtning i efterfrågan. Den senaste tiden har också tecken på ökad aktivitet på Volvos marknader tydligt kunnat skönjas. Detta torde vara stöttande för såväl serviceaffären som för orderingången. Mer kortsiktigt kommer bristen på halvledare leda till minskad produktion under andra kvartalet. Vi ser dock att dessa problem är tillfälliga och att bolaget kommer att kunna återta delar av de förlorade volymerna under andra halvåret. Ur ett längre perspektiv ser vi vidare att Volvo är väl förberedda för att hantera omvandlingen in i en ny hållbar teknik inom batterier och med vätgasdrivna fordon, vilket också på sikt skapar nya tillväxtmöjligheter.

Bolaget har vidare en stark finansiell ställning med en kassaposition på cirka 35 SEK per aktie, vilken gradvis kommer att delas ut till aktieägarna. Givet bolagets ställning, den starka balansräkningen och att vår vy om att 2020 var botten i cykeln, finner vi aktien attraktivt värderad på såväl absolut som relativ basis.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:204,00 SEK
Aktiekurs:241,60 SEK
Potential:-15,6%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-19
Bolagsspecifik viktig information

Positivt vinstmomentum förväntas

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Långsiktiga fundamentala faktorer i gruvmarknaden stöttar
 • Positivt vinstmomentum förväntas

Investment case

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik.

Vi ser positivt på de långsiktiga fundamentala faktorerna i gruvmarknaderna, samtidigt som osäkerheten är större mer kortsiktigt då kunderna senarelagt beslut kring nya projekt. Vår vy är dock att vi kommer att få se ett bra vinstmomentum framöver, inte minst efter det att effekterna av kostnadsbesparingarna börjat få genomslag. Vi välkomnar också den nya strukturen, i vilken två av tre divisioner kommer vara inom gruvindustrin. Vi ser att detta kommer att gynna omvärderingen av aktien, då marknaden nu i huvudsak fokuserar på divisionen Machining Solutions. Vi ser också positivt på den kommande avknoppningen av Materials Technology, även om det dröjer till 2022.

Vår positiva vy till Sandvik bygger således främst på att vi ser en kortcyklisk återhämtning, där ett positivt vinstmomentum kan komma att bli en fortsatt katalysator för aktien.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:250,00 SEK
Aktiekurs:221,40 SEK
Potential:12,9%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-08
Bolagsspecifik viktig information

Hög andel infrastrukturprojekt

 • Väldiversifierat bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Hög andel infrastrukturprojekt
 • Stark balansräkning

Investment case

Skanska är ett byggbolag med verksamhet inom fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Bolaget är främst verksamt i USA och Norden.

Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska uppvisar, då det skapar en större stabilitet i verksamheten. Bolaget är också så stort att det inte står eller faller med enskilda projekt. Med cirka 40 procent av intäkterna från USA bör vidare ett potentiellt amerikanskt infrastrukturprogram ha en ytterligare stödjande inverkan på Skanska framöver. Med dess starka balansräkning ser vi också att Skanska har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig.

Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av en summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Nobina

Rek: Köp
Riktkurs:85,00 SEK
Aktiekurs:74,35 SEK
Potential:14,3%
Analytiker: Knut-Erik Lovstad
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-12
Bolagsspecifik viktig information

Hög vinsttillväxt

 • Ledande operatör av kollektivtrafik i Norden
 • Hög vinsttillväxt kommande åren
 • Attraktiv värdering

Investment case

Nobina är den ledande operatören av kollektivtrafik i Norden med en total marknadsandel om 16%. Totalt opererar bolaget omkring 3600 bussar och under normala omständigheter nyttjar närmare en miljon människor dess tjänster varje dag.

Som bussoperatör är Nobina i en utmärkt position att dra nytta av globala trender som urbanisering och behovet av smartare och mer miljövänliga transportlösningar. Bussar är en kostnadseffektiv och flexibel lösning som når de flesta områden med befintlig väginfrastruktur. De senaste kvartalsrapporterna har också visat att bolaget har en sund affärsmodell, där dess långvariga kontrakt står sig även i dessa tider med låga passagerarvolymer på grund av pandemin. Vi förväntar oss vidare att lokaltrafiken kommer att återupptas snabbt när vaccinet har aministrerats, vilket kommer att återställa marknaden till normalitet.

Med flera nyligen vunna långtidskontrakt, och då driften av stationer för test av covid-19 sannolikt kommer att ligga kvar på en hög nivå, förväntar vi oss vidare en stark vinsttillväxt framöver. Givet vår vy om en successiv återöppning av ekonomin och den vinsttillväxt vi ser framför oss i Nobina ter sig bolaget attraktivt värderat.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:230,00 SEK
Aktiekurs:219,80 SEK
Potential:4,6%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-11
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av flertalet globala trender

 • Producent av polymerer som tätar, skyddar och dämpar
 • Gynnas av flertalet globala trender
 • Omotiverad värderingsrabatt jämfört med dess konkurrenter

Investment case

Trelleborg är ett bolag specialiserat inom polymerlösningar. Med dess produkter sker tätning, dämpning och skydd i olika industriella miljöer samt i fordonsutrustning. Bolagets kunder finns inom tillverkning, transport, jordbruk, samt fordonsindustrin.

Dagens samhälle är inte möjligt utan polymera material som tätar dämpar och skyddar olika maskiner, redskap och tillbehör. Trelleborgs olika verksamheter gynnas dessutom av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Utifrån dess verksamhetsområden är därmed Trelleborg i viss utsträckning ett spel på den industriella tillväxten, där intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri. De starka och positiva indikationer som erhållits från jordbruksindustrin den senaste tiden (16% av koncernförsäljningen) ser vi vidare kommer att börja synas från och med Q1 2021E.

Jämfört med andra nordiska kapitalvarubolag med en liknande bred industriell slutmarknadsexponering handlas aktien med en värderingsmässig rabatt. Detta anser vi är omotiverat, inte minst med tanke på vår vy om upphämtning av den industriella tillväxten under 2021E.

Konsument

Dometic

Rek: Köp
Riktkurs:150,00 SEK
Aktiekurs:129,35 SEK
Potential:16,0%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-19
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av strukturella trender

 • Global ledare inom flera ”Mobile living”-nischer
 • Gynnas av flera strukturella trender
 • Stark tillväxt under 2021-2022

Investment case

Dometic tillverkar och säljer produkter för användning främst i fritidsfordon, lastbilar, och fritids- och arbetsbåtar. Produkterna omfattar områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning, Säkerhet & Trygghet, samt Hygien och Sanitet. Bolaget är vidare global marknadsledare inom flera ”Mobile living”-nischer.

Dometic gynnas av flertalet strukturella trender, vilka bidrar till ökad konsumtion och fokus på utomhuslivsaktiviteter. Denna trend har nu också ytterligare förstärks i och med pandemin av covid-19, varvid vi ser mer långsiktiga positiva effekter för marknaden av såväl fritidsfordon som fritidsbåtar. Med en orderstock på rekordnivåer bedömer vi vidare att den organiska tillväxten kommer att accelerera under de kommande kvartalen. Vi ser också en stark vinsttillväxt 2021 och därefter, då det pågående omstruktureringsprogrammet ser ut att göra det möjligt för Dometic att nå sitt 16-procentiga marginalmål 2023. Dessutom har bolaget enkla jämförelsetal fram till det andra kvartalet 2021. Med det starka kassaflödet har nu också Dometic nått dess skuldsättningsmål och bolaget ser att fler förvärv kommer framöver.

Med tanke på de strukturella trender som nu råder, och den starka tillväxten vi ser under 2021-2022 när leveransproblemen lättar och återförsäljarna fyller på sina lager i både USA och Europa, finner vi aktien vara attraktivt värderad.

Stillfront Group

Rek: Köp
Riktkurs:120,00 SEK
Aktiekurs:86,50 SEK
Potential:38,7%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad tillväxtpotential

 • Spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P)
 • Stor tillväxtpotential från såväl organisk tillväxt som förvärv
 • Brett spelbibliotek och vald intäktsmodell skapar stabilitet i intjäningen

Investment case

Stillfront är ett spelutvecklingsbolag med fokus på mobila gratisspel (F2P). Bolaget består av flertalet spelstudios, så som Goodgame Studios, Kixeye, Storm8, och Moonfrog. Spelbiblioteket är högst diversifierat, men där två gemensamma teman i portföljspelen är lojala användare och långa livscykler. Bland dess titlar kan nämnas Battle pirates, Big Farm, BitLife, Home Design Makeover, och Goodgame Empire.

Det råder en solid underliggande tillväxt i mobilspelsmarknaden, vilken tillsammans med den organiska tillväxtpotentialen som finns i den befintliga spelportföljen borgar för en fortsatt stark tillväxtpotential i Stillfront. Med dess starka balansräkning ser vi också att bolaget har möjlighet att fortsätta göra ytterligare förvärv i den ännu högst fragmenterade marknaden. Historiskt ser vi också att förvärv skett till attraktiva multiplar och bedömer att det finns god outnyttjad potential till synergier mellan de olika utvecklingsstudiorna. Enligt bolagets egna finansiella mål siktar Stillfront på att omsätta 10 miljarder SEK 2023, med ett mål om 35 procents rörelsemarginal. Utifrån dess historik vad gäller lyckade förvärv och uppnådda tillväxtmål ser vi dessa mål som ambitiösa men högst möjliga att nå.

Vi uppskattar också Stillfronts affärsmodell, då det stora spelbiblioteket och det faktum att intäktsmodellen främst baseras på så kallade ”mikrotransaktioner”, sammantaget innebär att risken minskar samtidigt som intäkterna blir mer stabila och förutsägbara. Vi uppskattar också hur bolagets speltitlar riktar in sig mot olika marknadssegment, sett till exempel geografi, ålder och kön. Utifrån den tillväxtpotential vi ser i bolaget och den relativa stabilitet i intjäningen som dess affärsmodell innebär finner vi bolaget attraktivt värderat.

Storytel

Rek: Begränsad
Aktiekurs:232,70 SEK
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv tillväxtprofil

 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion

Investment case

Storytel erbjuder ljud- och E-böcker via en abonnemangsbaserad streamingtjänst, samt äger flera egna bokförlag, så som Nortsteds Förlagsgrupp. Bolaget har en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro.

Genom den starka nordiska positionen satsas nu också på snabb internationell tillväxt och bolagets mål är att växa med cirka 35% årligen för 2020-2023p (streamingsegmentet), för att 2023 nå över 4 miljoner prenumeranter och intäkter om närmare 5 miljarder kronor. Tillväxten väntas komma från både existerande och nya marknader, där bolaget siktar på att addera 20 nya marknader under perioden. Med Storytels gedigna historik av att nå sina tillväxtmål bedömer vi dessa mål som trovärdiga och nåbara. Vi är också konfidenta i affärsmodellen, och dess förmåga att fungera utanför Norden, då allt fler marknader nu nått eller är på väg att nå lönsamhet. Det stora innehållsbiblioteket i det för respektive marknads lokala språk utgör vidare en betydande konkurrensfördel, och gör bolaget till en möjlig uppköpskandidat.

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:125,00 SEK
Aktiekurs:127,00 SEK
Potential:-1,6%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

God resultatutveckling förväntas

 • Global marknadsledare inom robotgräsklippning
 • Professionell robotplattform driver framtida tillväxt
 • God resultatutveckling förväntas

Investment case

Husqvarna tillverkar skogs- och trädgårdsprodukter, så som motorsågar, trimmers, och produkter inom trädgårdsbevattning, samt robotgräsklippare. Produkterna säljs under varumärken så som Husqvarna och Gardena och dess huvudsakliga marknader är Europa och Nordamerika.

Husqvarna gynnas av ”stanna hemma”-effekter, då konsumenter nu spenderar mer tid hemma och i dess trädgårdar. Vi ser därmed en fortsatt god tillväxt för Gardena och dess produktutbud, samt inte minst för robotgräsklippare. Husqvarna är också global marknadsledare inom robotgräsklippning (över 50% marknadsandel) och vi ser en fortsatt stark tillväxt, då robotik kontinuerligt tar marknadsandelar från bensindriven gräsklippning. Vi ser också stor potential i dess nya produktplattform för sina professionella robotgräsklippare, vilken öppnar upp för användning av robotik på områden som idrottsplatser, golfbanor och parker. Dessa produkter kommer att börja levereras för säsongen 2022, och torde på sikt kunna vara en stark tillväxt- och marginaldrivare för bolaget.

Trots motvind från valutor, råvaror och tillväxtinvesteringar, ser ledningen likväl en god resultatutveckling under 2021, då pris och mix väntas kompensera den motvind som råder. Vi ser också en stark försäljningsperiod under det första kvartalet, då det föreligger låga detaljhandelslager. På grund av nedstängningar under 2020 torde också bolaget kunna slå svaga jämförelsesiffror under H1. Drivet av strukturella trender, god tillväxt och den potential till marginalförbättringar som den professionella robotplattformen medför, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Hälsovård

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,10 EUR
Aktiekurs:8,47 EUR
Potential:-4,3%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-05
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Stark kapitalsituation

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden, där ett brett utbud av finansiella tjänster erbjuds till såväl privat- som företagskunder.

Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022. I våra prognoser ser vi en vinst-CAGR på 8 procent för åren 2020-2022. För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi som en tydlig katalysator för aktien.

Genom den starka kapitalsituationen ser vi vidare att Nordea står på stadig mark i rådande kris, då kärnprimärkapitalkvoten (CET1) vida överstiger det bedömda kravet.

Fastigheter

JM

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:299,00 SEK
Potential:20,4%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Stabilitet motiverar högre multiplar

 • Den ledande nordiska bostadsutvecklaren
 • Potential att överraska på uppsidan
 • Tar marknadsandelar och är överkapitaliserad

Investment case

JM är den ledande nordiska bostadsutvecklaren och verksamheten är fokuserad på nyproduktion i nordiska huvudstäder och större svenska städer. Sverige utgör 89 procent av intjäningen, Norge 11 procent och Finland 1 procent.

Den svenska bostadsmarknaden var oväntat stark under 2020 med genomsnittspriser som steg med 11 procent i Sverige och med 5 procent för bostadsrätter (enligt Valueguard). Denna underliggande gynnsamma marknad ser vi öppnar upp för positiva överraskningar. JM har också varit en av få utvecklare som hållit igång byggstarterna under 2019 och 2020, vilket innebär att JM kommer att möte mindre konkurrens när dessa bostäder väl är färdigställda 2021-2022. Bolaget är vidare överkapitaliserat och bör kunna ge hög utdelning under många år framöver.

Med ökade priser, större förtroende efter vaccinationsprogrammen och räntor som förblir på mycket låga nivåer ser onekligen utsikterna framåt bra ut. Vi finner därför också att aktien bör kunna handlas till högre multiplar än de historiska genomsnitten, varför vi finner bolaget attraktivt värderat.

Informationsteknologi

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:116,30 SEK
Potential:11,8%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-01
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering och väl positionerad

Investment case

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn, vars tre största verksamhetsområden är nätverk, digitala tjänster och tekniska tjänster. Inom dessa områden utvecklar bolaget mjukvara och IT-lösningar för mobil, bredband och molntjänster.

Ericsson har gjort en väsentlig “turnaround” de senaste tre åren och det ser bra ut när det gäller möjligheten att nå sina marginalmål 2022-2023. Bolaget gynnas också av det starka 5G-momentumet, inom vilket de har en stark ställning. Vi ser en organisk tillväxt om cirka 10 procent innevarande år och 6-7 procent för åren 2022-2023. Då 2021 ses som ett år med investeringar (med fokus på marknadsandelar, IPR-tvister och Cradlepoint-integration), räknar vi med rörelsemarginal om 11,5 procent 2021. Vi spår dock att denna kommer stärkas till 13,5 procent respektive 14,5 procent för 2022-2023. Vi förväntar också stora tillväxtmöjligheter från företags-digitaliseringsmarknaden (över 25 procent CAGR 2022-2030), vilken koncernen nu accelererat sin expansion till efter förvärvet av Cradlepoint.

Då vi ser att verksamheten är motståndskraftig och erbjuder attraktiva utsikter, samtidigt som vår bedömning är att rörelsemarginalen successivt kommer att stiga de kommande åren, finner vi bolaget som attraktivt värderat (under 8x rörelseresultatet för 2023).

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:794,00 SEK
Aktiekurs:812,20 SEK
Potential:-2,2%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Global ledare inom digitala lösningar för mätteknik
 • Gynnas av digitaliserings- och automationstrenden
 • Vinnare på infrastruktursrelaterade stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik. Med en mycket bred produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation.

Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då mätteknik är nyckeln för dessa trender ser vi att Hexagon har goda tillväxtmöjligheter framöver.

Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina. En av de viktigaste produkterna för tillväxt de kommande åren är vidare Smart Build, vilket är Hexagons program för byggnadsautomation. Vi spår en organisk tillväxt om 6 procent 2021e-2022e och räknar med att marginalen kommer att fortsätta expandera mot bakgrund av en snabb tillväxt för mjukvaruområdet. Hexagon har vidare ett utrymme om 3 miljarder EUR avseende förvärv och vi utesluter inte större förvärv under de kommande åren, vilket ytterligare kan driva på tillväxten. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat.

Telekomoperatörer

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Volvo SE0000115446 3
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
Nobina SE0007185418 3
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Stillfront Group SE0015346135 3
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.