Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Attraktivt värderade kassaflöden och substans
Kungsledens fastighetsportfölj har koncentrerats och fått en tydligare tillväxtprofil. Exponeringen mot tillväxtstäder som Stockholm (inklusive Västerås), Göteborg och Malmö utgör nu 80% av totalen och kontor utgör 65%. Samtidigt som denna omstöpning skett har även den finansiella risken reducerats kraftigt. De långsiktiga målen är att minska skuldsättningen till ca 55% (idag ca 58%) och höja soliditeten till 35%, vilket man redan nått. Vi bedömer vidare att Kungsledens fastigheter är försiktigt värderade, speciellt de förvärvade fastigheterna som i princip legat still värdemässigt den senaste tiden. Sett ur ett värderingsperspektiv ligger kassaflödesmåttet P/CE för nästa år nu vid ca 9, vilket kan jämföras med sektorns ca 16. Substansvärdesmässigt handlas aktien till en rabatt på 23% relativt substansvärdet, vilket kan jämföras med sektorns rabatt på 11%. Fundamentalt har Swedbank en köprekommendation i aktien med en riktkurs om 68 kronor.

Aktien vid tekniskt starkt stödområde
Den senaste tiden har fastighetsaktier underpresterat den generella börsutvecklingen och Kungsleden har sedan i september fallit med runt 20 %. Området i häradet av 52 kronor har dock i över ett års tid utgjort ett mycket starkt tekniskt stödområde, och vid varje nedgång till dessa nivåer har aktien vänt uppåt. Utöver denna horisontella stödnivå som aktien vid inte mindre än tre tillfällen det senaste året vänt upp ifrån, utgör nu även häradet kring 52 kronor en teknisk stödnivå i form av den stigande trenden från 2012. Då flertalet tekniska stöd nu möter upp, samt att positiv momentumdivergens råder vid översålda nivåer, ser vi det som intressant att nu ta position för en upprekyl i aktien.

Då potentialen i denna upprekyl är relativt stor, samtidigt som det är en tydlig nivå vad gäller riskhantering och stop loss, ser vi nu således att avkastningspotentialen kontra tagen risk är högst fördelaktig. Motstånd på ovansidan återfinns i häradet av 58-59 kronor, vilket därefter följs av nivåer kring 65 kronor. Stöd återfinns vid 52 kronor, och stop loss för affärsidén sätts strax därunder till 51 kronor.