Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Loomis efter utlöst stoploss
Vi lanserade en affärsidé i Loomis efter den sättning som skedde i samband med rapporten för det andra kvartalet, då vi fann att kursrörelsen var överdriven och då aktien vid detta tillfälle nått ett tekniskt stödområde. Efter en initial uppgång om 7% under augusti om, vände så aktien i början av september åter nedåt och har under den senaste månaden handlats i häradet av där lansering skedde. I och med den senaste veckans nedgång har nu dock det tekniska stödområdet kring 272-275 SEK brutits och aktien har nu noterat den lägsta nivån sedan i början av 2017. Ur ett riskhänseende sattes en stop loss för affärsidén inom ramen för Swedbank Trading till 268 SEK, varför affärsidén nu stängts.

Vi ser dock inte att något förändrats på fundamentala grunder, utan på tolv månaders sikt kvarstår en fundamental köprekommendation i aktien. Stängningen sker således helt och hållet ur ett riskhanteringsperspektiv för affärsidéerna inom ramen för Swedbank Trading, vilka är av mer kortsiktig karaktär.

Av denna anledning ser vi även fortsatt att aktien skulle vara intressant för positiv positionering väl signaler erhållits om att aktien och aktiemarknaden generellt åter stabiliserats. Affärsidén genererade en negativ avkastning om 6,88%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.