graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Det har varit svårt att undgå den turbulens som präglat marknaderna de senaste veckorna. För OMXS30 blev oktober den sämsta börsmånaden sedan maj 2012. Hela 15 av 23 handelsdagar under oktober slutade på minus, vilket vittnar om en kraftigt tilltagande riskaversion. I spåren av en sådan prisutveckling blir såklart börsen kraftigt översålt vilket brukar resultera i en motreaktion. I förra veckans uppdatering noterade vi detta och det viktiga stödområdet kring 1500-1520 har den senaste veckan gett investerare respit, då indexet nu rekylerat upp från dessa nivåer.

Underliggande anser vi inget har förändrats. Riskaversionen har strukturellt tilltagit, negativt tolkningsföreträde dominerar hos investerarkollektivet och mycket pekar på att ett större sentimentskifte i marknaden nu har skett. Detta skifte skedde redan innan rapportsäsongen drog igång och drevs primärt av en omfokusering av uppmärksamheten till redan kända faktorer så som kommande lägre global tillväxt, stigande räntor och handelskonflikten mellan Kina och USA. Rådande marknadsmiljö är komplicerad där investerare generellt slits mellan hopp och förtvivlan i takt med att volatiliteten tilltar. För att sentimentet i denna typ av miljö skall stabiliseras behövs någon form av katalysator. Rapportperioden blev tyvärr inte en sådan katalysator utan här behövs sannolikt något annat för att en sentimentsförbättring skall ta vid. Ett handelsavtal mellan USA och Kina skulle nu till exempel kunna vara en händelse av vikt som bryter rådande negativa spiral.

För närvarande befinner sig OMXS30 i en rekyl uppåt från ett tekniskt stödjande område och ett väldigt översålt läge. Häradet kring 1580-1600 är nu ett ytterst viktigt sentimentsmässigt område för OMXS30. Skulle indexet i rådande rekyl uppåt inte lyckas återetablera sig över denna naturliga utbudsnivå ligger sannolikheten vid att nedgången ännu inte är färdigställd, utan att det endast rört sig om en tillfällig prisrörelse från ett översålt läge. En återetablering över 1600 skulle tala för ett stärkt marknadssentiment, där nytt köpintresse lyckats absorbera det naturliga säljtryck som nu finns vid de högre nivåerna.

På nedsidan har vi fortsatt fokus på det strukturellt viktiga stödområdet kring 1500-1520. En etablering under dessa nivåer skulle vara strukturellt väldigt negativt och bekräfta en tydligt utbudsdriven dynamik bland investerare. En etablering under detta stödområde skulle därför också öka sannolikheten för att nedgången kommer att tillta och fortsätta även framöver.