logo Teknisk Analys
Torsdagen den 5 september 2019, vecka 36

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Publicerad och färdigställd torsdagen den 5 september 2019 kl. 09:24.

Sammanställning - Öppna affärsidéer

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Sandvik
19-08-19
19-08-19
135,8
135,8
142,85 122 5,19%
Skanska
19-08-23
19-08-23
180,00
180,00
192,30 167 6,83%
Elekta
19-09-04
19-09-04
126
126
126,10 115,5 0,08%
SCA
19-09-04
19-09-04
85,26
85,26
86,58 77 1,55%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

Stor osäkerhet råder alltjämt på aktiemarknaden, vilket också manifesterat sig i en konsoliderande och slagig börsutveckling utan trend eller övertygelse. Då hösten även framöver väntas vara mycket händelserik, kommer denna osäkerhet också mest troligt bestå. Via den allmänna prisutvecklingen på börsen kan dock en god indikation erhållas om hur alla marknadsaktörer på aggregerad basis tar in och tolkar den information som kommer till marknaden. På kortare sikt har också den generella riskaptiten ofta en mycket stor inverkan på utvecklingen i enskilda aktier. Det kan därför vara av vikt att ha en uppfattning om rådande marknadssentiment för aktiemarknaden generellt, även om investeringar endast sker i enskilda aktier.

För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades igår: Viktig utbudszon utmanad

Missa inte: Prenumerera på Teknisk Analys OMXS30 och Swedbank Trading affärsidéer via mejl, och få dessa rapporter direkt levererade till din inkorg

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen.

Kommentar - Öppna affärsidéer

 • Sandvik: Aktien i Sandvik föll mycket kraftigt under juli och in till mitten av augusti. Då vi fann att ”gummisnodden” vid detta tillfälle spänts väl hårt på nedsidan, att aktien nära nog stämde av sitt 200 veckors glidande medelvärde, samt erhållit en teknisk trendvändningssignal i dagsdata, lanserades så en affärsidé i aktien. Vi såg då, och ser fortfarande, att aktien från dessa nivåer torde ha förutsättningar att erhålla tillräckligt med köpintresse för att den motreaktion som nu inletts kan komma att fortsätta även framgent. Närmaste motståndsområde återfinns nu i häradet kring 147-151 SEK. Stöd återfinns i första hand vid 129-130 SEK. Stop loss för affärsidén är ur ett riskhänseende satt till 122 SEK.
 • Skanska: Grunden till vår positiva vy i Skanska bygger på att vi ser förbättringspotential för lönsamheten inom byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling, låg värdering av bolaget och en skaplig direktavkastning. Aktien har också under året utvecklats starkt och det är just denna strukturella styrka, både i absoluta tal som i relativa termer, som fångat vårt intresse. Efter den senaste veckans uppgång ser nu också aktien ut att börja etablera sig över den strukturella bottenformation som aktien handlats i under de senaste åren, vilket vi ser som ytterligare bekräftelse på en tilltagande efterfrågan. Stöd återfinns nu vid 179 SEK, följt av 173-174 SEK och 170 SEK. Ur ett riskperspektiv är nivån för stop loss satt till 167 SEK.
 • Elekta: Efter en mycket stark utveckling under första halvåret 2018, då aktien nära nog dubblerades i kurs, konsoliderade aktien så denna uppgång under ett års tid i ett sidledes handelsintervall. I slutet av juni skedde dock ett positivt utbrott, varvid flera nya alla-tiders-högsta-nivå satts under juli och augusti. Detta ser vi som en tydlig indikation om att aktien är efterfrågestyrd och de facto har ett underliggande köpintresse. Sedan den senaste högstanoteringen sattes i början av augusti har så aktien rekylerat nedåt. Bolaget presenterade vidare sin rapport för Q1 den 22 augusti, vilken vi ser som sammantaget bra, där inte minst orderingången var högst uppmuntrande. Vi ser därför att den nedgång som skett i aktien under augusti varit driven av kortsiktiga vinsthemtagningar efter sommarens uppgång, snarare än av rapportbesvikelse , samt att aktien nu handlas i ett härad från vilket förnyat köpintresse åter kan komma att materialisera sig. Ur ett riskhanteringsperspektiv, och då detta är en kortsiktig affärsidé, sätts en stop loss till 115,5 SEK, vilket är strax under det första stödområdet.
 • SCA: Efter en att SCA haft en större utförslöpa under 2018 har aktien i spåren av detta, mer eller mindre konsoliderat under 2019 i vad som liknar en större triangelformation. Vad som nu fångar vårt intresse är att aktien bryter upp ur denna konsolidering. Det indikerar en positiv handelsdynamik i SCA där tekniska köpsignaler har triggats. Klassiska trendindikatorer såsom 50- och 200 dagars glidande medelvärde ser ut att ha bottnat ur och är återigen stigande, där även aktien etablerade sig ovan dessa i slutet på augusti. Vi anser att det stigande köpintresset i aktien ökar sannolikheten för att aktien nu skall fortsätta ta igen delar av den nedgång som skedde 2018, varpå vi finner ett köp på rådande nivåer som attraktivt. För att hantera risken väljer vi att placera en stop loss vid 77 SEK.

Stängda affärsidéer

2018

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
SSAB B 29-nov
32,05
32,05
08-jan
38,23
38,23
19,28% -0,58% 19,86%
SKF 21-nov
186,40
186,40
18-jan
197,05
197,05
5,71% -0,31% 6,02%
Stora Enso 12-jan
135,40
135,40
22-feb
143,50
143,50
5,98% -3,74% 9,72%
Holmen 31-jan
414,20
414,20
28-mar
441,20
441,20
6,52% -7,23% 13,75%
SKF 15-feb
166,30
166,30
26-apr
173,50
173,50
4,33% 0,33% 4,00%
Saab 27-apr
361,20
361,20
15-maj
340,00
340,00
-5,87% 1,59% -7,46%
Loomis 21-feb
285,00
285,00
25-maj
338,80
338,80
18,88% 2,61% 16,27%
Catena Media 11-jun
141,50
141,50
13-jun
132,00
132,00
-6,71% 0,21% -6,92%
MTG 23-maj
360,60
360,60
21-jun
383,40
383,40
6,32% -2,87% 9,19%
Boliden 29-aug
261,00
261,00
31-aug
242,00
242,00
-7,28% -0,73% -6,55%
Loomis 07-aug
287,80
287,80
10-okt
268,00
268,00
-6,88% -0,95% -5,93%
Skanska 12-sep
174,95
174,95
15-okt
163,00
163,00
-6,83% -5,49% -1,34%
Essity 25-maj
214,80
214,80
30-nov
231,20
231,20
7,64% -2,45% 10,08%
Intrum 27-nov
241,60
241,60
16-dec
220,00
220,00
-8,94% -3,67% -5,27%
Aggregerad avkastning 2018
 
 
 
 
32,15% -23,28% 55,42%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2019

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Electrolux 22-jan
208,00
208,00
01-feb
234,90
234,90
12,93% 1,51% 11,43%
Lundin Mining* 21-feb
46,79
46,79
25-mar
41,64
41,64
-10,82% -0,60% -10,40%
SSAB* 30-jan
33,74
33,74
09-apr
36,93
36,93
9,45% 7,90% 1,56%
Loomis 23-mar
315,40
315,40
16-apr
349,00
349,00
10,65% 5,02% 5,63%
Sandvik 07-maj
168,75
168,75
23-maj
157,00
157,00
-6,96% -4,06% -2,90%
Peab* 16-apr
82,70
82,70
24-maj
76,30
76,30
-7,74% -4,29% -3,45%
Holmen* 19-mar
194,40
194,40
31-maj
181,20
181,20
-6,79% -5,93% -0,86%
JM 03-jul
221,30
221,30
12-jul
254,00
254,00
14,78% -1,82% 16,59%
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
15,50% -2,27% 17,60%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2014-02-06

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Savings inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Savings påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Group Savings har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
 • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
 • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
SCA SE0000112724SE0000112724 Inga tillkännagivanden

Förklaring (Tillkännagivanden):

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Savings medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Savings, Stockholm 2019.

Adress

Swedbank Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Savings
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se