graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Med all den osäkerhet som nu råder på aktiemarknaden, vilket den slagiga börsutvecklingen också tydligt visar, kan marknaden för stunden i mångt och mycket liknas vid något av en vindpinad bergstopp, där det inte riktigt går att förutse om ett löv i vinden kommer att föras till höger eller vänster om bergstoppen. De olika utspel som nu kontinuerligt kommer in till marknaden, likt vindbyar i liknelsen ovan, gör också onekligen sentimentet högst skiftande. Man kan dock öka utfallssannolikheten, och därmed i vilken riktning börsen mest troligen kan tänkas ta sig, genom att studera prisdynamiken i marknaden. Pris tenderar nämligen att följa minsta motståndets lag. Detta innebär att om en trend väl etablerats är det lättare för priset att fortsätta med trenden än att en trendvändning sker. Människor, och därmed världens investerare, är nämligen flockdjur. Det är därför lättare att ansluta sig till rådande flock (trend) än att gå emot den. Detta innebär att väl en trend etablerats, så förstärks den ofta helt av sig själv i en positiv återkopplingscykel.

Under veckan har så OMXS30 fortsatt upp och det är nu upp till bevis för om indexet kommer att lyckas etablera sig över motståndsområdet kring 1600. Att indexet lyckades bryta igenom 1580-1600 med den lätthet som skett under veckan, tyder dock onekligen på ett förbättrat marknadssentiment, där nya köpare lyckats absorbera de latenta säljflöden som väntat vid denna motståndszon. Vi har också den senaste veckan sett tydliga tecken på sektorrotationer. Detta ser vi också som en ytterst hälsosam del av en börsuppgång. I en cykelklunga turas cyklisterna om att ta täten och dra klungan. Detsamma behöver också ske på aktiemarknaden, då en och samma sektor inte ensam kan klara av att kontinuerligt leda börsen till nya höjder. Med dessa signaler i åtanke tar vi därför sikte på att ytterligare återhämtning kan komma att ske även framöver. Nästkommande område i OMXS30 där förnyat säljtryck kan komma att ske återfinns nu vid 1640-1650, vilket därefter följs av häradet 1700-1720.

De positiva signalerna som nu skett till trots, är det dock väl värt att ha med sig brasklappen att stor osäkerhet fortsatt råder och att olika politiska utspel eller inkommen data snabbt kan ändra rådande marknadssentiment. På nedsidan har vi därför nu extra uppsikt vid häradet kring 1580. En återetablering under denna nivå skulle tekniskt indikera att säljarna, av någon anledning, åter tagit kontroll och att indexet därför mest troligt skulle kunna fortsätta ner mot i första hand den tidigare utbrottsnivån kring 1550. Nästkommande stöd därefter återfinns sedan vid 1480-1500.