graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Den svenska börsen har i flera år handlats i en stor sidledes konsolidering mellan cirka 1500-1700. Detta tyder på att stor osäkerhet råder hos investerarkollektivet, där börsen också utvecklats i tandem med ett högst skiftande marknadssentiment. Innan en katalysator skett som lyckats befästa marknadssentimentet åt endera hållet ser vi därför även fortsatt att en slagig kursutveckling är att förvänta sig. I prisgrafen ser vi vidare att en sådan katalysator manifesterats via att ett utbrott ur konsolideringen skett.

Som vi noterat i våra senaste uppdateringar ser vi dock att den underliggande strukturen är konstruktiv och tyder på ett underliggande solitt marknadssentiment. Den impulsiva rörelsesekvens som skett de senaste månaderna indikerar vidare att börsen nu åter är mer efterfrågestyrd. Till motsatsen bevisats ser vi därför för närvarande eventuella nedgångar som rekyler av mer tillfällig karaktär. Värt att ha med sig är dock att osäkerheten för närvarande är mycket hög, vilket gör sentimentet lättrörligt och således kan skifta snabbt. Om så skulle ske är det dock något som fångas upp i prisgrafen, då detta skulle innebära en etablering över eller under de nu naturligt förhöjda utbuds-eller efterfrågezonerna som skapats under de senaste årens handelsmönster. Efter att i en klassisk trevågssekvens rekylerat ner till vårt primära stödområde i häradet kring 1580-1600 erhölls förnyat köpintresse och indexet har nu lyckats återhämta nära nog hela den nedgång som skett sedan i september. Vi ser också att vändningen vid detta stödområde var viktig för att kunna behålla vår positiva utvecklingsvy. Denna rörelseutveckling, med en tydligt korrektiv rekyl, materialiserat köpintresse vid naturligt stödområde, och efterföljande positiva impulsvåg, ser vi därmed som en tydlig indikation om att nedåtrekylen sedan i september skulle kunna vara färdigställd. Efter den hälsosamma nedåtrekylen, och ur ett medellångt perspektiv, är nu heller inte börsen längre överköpt eller driven av extrem girighet. Detta är positivt och ökar också sannolikheten för att indexet på allvar nu ska kunna börja utmana det fleråriga utbudsområdet i häradet kring 1670-1700. I det mycket korta perspektivet vore det nu dock inte osannolikt att en mindre rekyl ner mot 1615-1635 sker, då viss andhämtning åter kan komma att behövas. Utöver stor global osäkerhet är det också värt att ha med sig att rapportsäsongen för det tredje kvartalet nu stundar. I Sverige är rapportsäsongen väldigt koncentrerad, och ungefär 85% av det samlade marknadsvärdet rapporterar under innevarande och nästa vecka. Detta kan självklart få en inverkan på rådande sentiment, men mest troligt är det någon annan händelse som kommer vara den katalysator som får indexet att bryta ut ur det fleråriga konsolideringsintervallet.

Ett första stödområdet återfinns nu vid 1615-1635, vilket därefter följs av 1580-1600. Efter den senaste veckans kursutveckling skulle nu en etablering under det senare stödområdet indikera en tydligt försvagad teknisk vy, där risken åter skulle ligga på nedsidan. Nästkommande stöd därefter återfinns vid 1550, följt av häradet kring 1500. Motstånd på ovansidan utgörs alltjämt det fleråriga utbudsområdet vid 1670-1700. En etablering över detta motstånd skulle indikera att det naturliga säljtrycket absorberats av nytt köptryck, att marknadssentimentet stärkts, samt att en ny uppgångssekvens mot nya alla-tiders-högsta-nivåer inletts.