Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Ökat fokus på dolda värden i skogstillgångar stöttar
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Till följd av fortsatt låga massapriser under Q3 och Q4 och 3-5% lägre priser för merparten av bolagets produkter jämfört med H1 har vinstutsikterna på kort sikt varit relativt svaga, vilket också fått som följd att aktien under året konsoliderat. Vi ser också att dessa negativa pristrender fortsätter in i 2020, men att bolaget på egna meriter kommer att kunna lyfta vinsten 2021, drivet bland annat av konverteringen av Uleåborgs pappersbruk till produktion av förpackningskartong. Rapporten för tredje kvartalet kom in blandad, men guidningen för fjärde kvartalet var klart svagare än förväntat, vilket fått aktien att falla efter rapport. Trots att marknadsutsikterna för nästa år är något utmanande, genererar dock fortsatt bolaget hälsosamma vinster och kassaflöden, och vi ser framför oss att marknaden snart lyfter blicken mot 2021 och framåt.

Stora Enso har vidare ett skogsinnehav om 1.7 miljoner hektar i Sverige och Finland. Detta innehav är en viktig strategisk tillgång, och från och med nästa år kommer skogsverksamheten rapporteras separat. Vi ser att den ökade transparensen detta medför lättare kommer att visa de dolda värden som finns inom skogsverksamheten, då vinster i denna verksamhet är stabila och visar strukturell tillväxt. Justerat för skogsinnehavet, utifrån de skogsvärderingar som skett den senaste tiden, värderas Stora Enso nu också nära nog till hälften av dess närmaste jämförelsebolag, SmurfitKappa och Mayr-Melnhof, vilka inte har några skogsinnehav. Värt att ha med sig dock är att Stora Enso inte kommer att göra några värderingsförändringar av sitt skogsinnehav den närmaste tiden. Dessa dolda värden som finns i bolaget är dock något som investerarkollektivet i ökad grad likväl skulle kunna komma att ta i beaktan framöver, vilket skulle verka stöttande.

Impulsiv rörelseutveckling och positiv trendstruktur
Efter en kraftig kursnedgång under Q4 2018 har aktien hittills under 2019 handlats i en bred sidledes konsolidering, där stor volatilitet indikerat att osäkerhet rått hos investerarkollektivet. En positiv indikation erhölls dock i september då aktien bröt den fallande trenden inom denna konsolidering, samt att det efterföljande återtestet därav även höll. Vi är också uppmuntrade av den impulsiva rörelseutveckling som skett sedan botten sattes i juli, vilket indikerar att aktien åter har en mer efterfrågestyrd karaktär.

Efter att aktien initialt brutit upp ur det tekniska motståndsområdet vid 129-131 SEK, har nu så aktien till följd av den svaga rapporten för det tredje kvartalet fallit tillbaka igen. Vi ser dock att marknaden snart kommer att se bortom de närmaste kvartalen och mer fokusera på den potential som finns ur ett lite längre perspektiv, varför vi finner rådande rapportnedgång som ett bra köptillfälle. Motstånd återfinns alltjämt vid 129-131 SEK, men då det tidigare brutits har det latenta utbud som där funnits i stor utsträckning redan absorberats. Nästkommande motstånd därefter återfinns vid 137 SEK, vilket därefter följs av 146 SEK. Ett första stöd återfinns nu vid 120 SEK. Ur ett vågräkningsperspektiv skulle vi nu inte vilja se en nedgång under 117, och en stop loss för affärsidén sätts till 116 SEK.