graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Sedan föregående veckas uppdatering har OMXS30 utvecklats i sidled, nära nog helt inom vårt uppsatta prisobjektivsintervall mellan 1760-1770. Denna rörelseutveckling ser vi har givit oss flera nya indikationer, samtidigt som den även har bekräftat flera tidigare. Först och främst kan vi konstatera att de matematiska prisobjektiv vi nu arbetar efter på ovansidan de facto är nivåer av vikt som marknaden reagerar vid, vilket stärker dess vikt och betydelse. Vi kan också konstatera att aktiemarknaden nu under en veckas tid befunnit sig i en sådan andhämtningspaus som vi eftersökt i de senaste veckornas uppdateringar. Som en kontinuerlig prismässig bekräftelse på den positiva trendstrukturen och för att den kommande rörelseutvecklingen ska stå på stabil grund, hade vi dock inte haft något emot en hälsosam nedåtrekyl. Anledningen till detta är att en uppgång till nya högre högstanivåer är mer stabil om det är säkerställt att mer kortsiktigt kapital kommit ut ur marknaden, samtidigt som nytt kapital kommit in till en högre bas. Självklart går det dock inte utesluta att detta kapitalskifte nu skett i och med den sidledes andhämtningspaus som rått den senaste veckan. Om så är fallet skulle det onekligen tyda på att ett mycket starkt marknadssentiment för närvarande råder och att nya högre högstanivåer är att vänta inom kort.

I övrigt vidhålls den tekniska vyn som kommunicerades i den senaste uppdateringen. Detta innebär ett huvudscenario om en tydligt efterfrågestyrd aktiemarknad, där börsen mest troligt kommer att söka sig mot nya högre högstanivåer framöver. Det starka marknadssentimentet råder vidare inte bara i Sverige, utan även flertalet omvärldsindex så som S&P500, EuroStoxx, och DAX har också den senaste tiden brutit upp ur dess respektive konsolideringsintervall, vilket stärker vyn om att en allmän förstärkning av marknadssentimentet skett. En etablering av indexet över rådande prisobjektivsområde vid 1760-1770 ser vi skulle öppna för en fortsatt uppgångssekvens mot i första hand häradet kring 1840-1855, där nästkommande prisobjektiv återfinns.

Med det starka marknadssentiment som råder är vi öppna för att den senaste veckans sidledesrörelse kan vara den andhämtningspaus som vi eftersökt de senaste veckorna och etableras priset till en högre nivå ökar onekligen sannolikheten därtill. Det är dock alltjämt så att börsen fortsatt är kraftigt överköpt, trots att veckans andhämtningspaus minskat avståndet ner till 50 dagars glidande medelvärde med närmare 25 punkter. Det är även så att negativ momentumdivergens fortsatt råder, samt att Swedbank Fear & Greed Index nu indikerar att extrem girighet råder. Andhämtningspausen kan därför komma att fortsätta en tid och det är heller inte osannolikt att en viss dragning nedåt skulle kunna ske. Denna beredskap för en eventuell nedåtrekyl bör dock främst ses som ett möjligt tillfälle att kunna addera risk, då det med rådande starka marknadssentiment inte är tillrådligt att försöka gå emot den positiva trend som råder. Tekniskt stödområde återfinns nu vid 1680-1700, men då sentimentet är starkt kan förnyat köpintresse vid en eventuell nedåtrekyl komma att materialisera sig innan detta härad nås. Oavsett om någon nedåtrekyl sker eller om andhämtningspausen nu tas via en sidledes rörelse allena, ser vi fortsatt positivt på den framtida börsutvecklingen och väl etablering över prisobjektivsområdet 1760-1770 skett höjer vi blicken mot nästkommande prisobjektiv kring 1840-1855.