graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter det att OMXS30 i början av november nått upp till det tekniska prisobjektivet vid 1760-1770, kom så åter säljare in i marknaden och indexet har sedan dess konsoliderat. Under denna typ av konsolideringar tenderar mer kortsiktigt kapital lämna marknaden, samtidigt som nytt kapital kommer in till högre ingångsnivåer. I en positiv trend ser vi dessa kapitalskiften som ytterst hälsosamma, då de skapar en stabilare grund för eventuellt efterföljande uppgångar. Inledningsvis skedde denna andhämtningspaus via en sidledsrörelse, men under den senaste veckan har en viss nedåtrekyl noterats. Tekniskt stödområde av vikt, där vi bedömer att köpare åter skulle kunna komma in i marknaden, ser vi återfinns i häradet kring 1680-1700. Här sammanfaller flera tekniska stöd och detta vore en tillräckligt stor nedgång för att köpare som stått utanför marknaden känner att de erhållit en ”andra chans” att komma in i marknaden. Som tidigare kommunicerats bedömer vi dock rådande sentiment som starkt och förnyat köpintresse kan mycket väl komma att materialisera sig innan detta härad nås. Vi ser också att denna beredskap för en fortsatt nedåtrekyl främst bör ses som ett tillfälle att kunna addera risk, då vi ur ett tekniskt perspektiv inte anser det som lämpligt att gå emot den positiva trend som råder.

Den överköpthet som tidigare rått har vidare under den gångna veckan nu mer eller mindre helt vädrats ut ur marknaden. Detta kan ses via att momentumindikatorn RSI nu åter kommit ner till låga nivåer, samt att det stora gapet mellan OMXS30 och dess 50 dagars glidande medelvärde nu nära nog stängts. Vi kan också konstatera att marknaden inte längre drivs av extrem girighet. Detta då sentimentsindikatorn Swedbank Fear & Greed Index nu åter kommit ner till neutrala nivåer. Då inga nya signaler erhållits i prisindexet är det dock ännu för tidigt att ha någon stark övertygelse om huruvida rådande andhämtningspaus är helt färdigställd.

Huvudscenariot om att börsen fortsatt är tydligt efterfrågestyrd kvarstår dock, och vi ser det som mest troligt att börsen kommer att fortsätta utvecklas i dess nuvarande positiva trendrörelse. När rådande andhämtningspaus är klar ser vi utrymme för OMXS30 att stiga mot i första hand häradet kring 1840-1850, där nästkommande prisobjektiv efter 1760-1770 återfinns. Väl värt att ha med sig nu är dock att sentimentet i stor utsträckning styrs av hur handelssamtalen fortlöper mellan USA och Kina. Skulle det bli så att fas-1 avtalet drar ut på tiden och nya tullar påförs, torde kraftig försvagning av sentimentet ske och en avtagande riskaversion med denna. I den tekniska analysen ser vi nu nivån kring 1670 som viktig, då ett brott av denna skulle innebära att den positiva trenden brutits, och att vi därmed i prisgrafen erhållit indikation om att sentimentet försvagats. Sannolikheten om så sker skulle därmed öka för att ett större sättning inletts, där nästkommande stödområden av vikt återfinns vid 1620-1630, följt av 1580-1590.