logo
Trading Cases - Veckosammanställning
Dokument skapat och publicerat: 28 november 2019 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Öppna trading cases

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Stora Enso
19/10/30
19/10/30
128.7
128.7
129.40 116 0.54%
Mowi*
19/11/05
19/11/05
219.4
219.4
226.00 208 3.01%
ABB
19/11/07
19/11/07
209.5
209.5
211.20 189 0.81%
Norsk Hydro
19/11/13
19/11/13
34.3
34.3
33.19 31.5 -3.24%
Lundin Mining
19/11/25
19/11/25
53.5
53.5
53.35 48.4 -0.28%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

Efter det att börsen under flera år handlats i en stor sidledes konsolidering har nu så OMXS30 brutit upp och noterat en ny rekordnivå. Detta tyder på ett starkt marknadssentiment och att börsen fortsatt är tydligt efterfrågestyrd. Vi ser därför också att sannolikheten får sägas ligga i att ytterligare avancemang är att vänta framöver. Efter en stark utveckling i samband med konsolideringsutbrottet har börsen under de senaste veckorna tagit en andhämtningspaus. Vi ser denna som såväl naturlig som ytterst hälsosam, då det möjliggjort att den tidigare överköptheten kunnat vädrats ut och att ett sunt kapitalskifte skett. Väl indexet lyckas etablera sig över motståndsområdet vid 1760-1770, höjer vi blicken mot i första hand häradet kring 1840-1855, där nästkommande prisobjektiv återfinns.

För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades igår: Rekyl under färdigställande

Missa inte: Prenumerera på Teknisk Analys OMXS30 och Swedbank Trading affärsidéer via mejl, och få dessa rapporter direkt levererade till din inkorg

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen.

Kommentar på öppna trading cases

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Till följd av låga priser på massa och för merparten av bolagets produkter har vinstutsikterna på kort sikt varit relativt svaga, vilket också fått som följd att aktien under året konsoliderat. Vi ser dock att bolaget fortsatt genererar hälsosamma vinster och kassaflöden, samt att marknaden snart lyfter blicken mot 2021 och framåt, då Stora Enso på egna meriter kommer att kunna lyfta sina vinstnivåer. Vi ser också positivt på att Stora Enso från och med nästa år kommer att rapportera sitt skogsinnehav om 1.7 miljoner hektar separat, då vi ser att den ökade transparensen kommer att visa på de dolda värden som finns i bolaget. Att Stora Enso tilldragit sig ett ökat intresse de senaste månaderna tydliggörs också av den impulsiva rörelseutveckling som skett sedan botten sattes i juli, vilket indikerar att aktien åter har en mer efterfrågestyrd karaktär. Efter lansering av vårt Trading Case utvecklade sig aktien starkt och nådde till mitten av november upp till det andra uppsatta motståndsområde vid 137 SEK. Sedan dess har dock aktien rekylerat tillbaka och handlas nu åter vid dess utbrottsnivå, inget har dock skett vare sig fundamentalt eller tekniskt som ändrat vår ursprungliga vy. Motstånd finns fortsatt vid 137 SEK, vilket därefter följs av 146 SEK. Stöd återfinns i första hand vid 129-131 SEK, vilket därefter följs av 120 SEK. Ur ett riskperspektiv finns en stop loss för detta Trading Case vid 116 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 30 oktober 2019 för Stora Enso

Mowi

Laxpriset har tidigare i år haft en svag utveckling, drivet dels av att vissa odlare, främst i norra Norge, legat nära den maximalt tillåtna biomassan och därmed varit tvungna till forcerad slakt, dels av att stora volymer, främst i södra Norge, slaktats tidigt och med låg slaktvikt på grund av laxlusangrepp. Med den forcerade slakt som skett i år ser vi därför en svagare tillväxt framöver, samt att det någon gång under Q4 eller Q1 2020 kommer att uppstå en bristsituation. Vår vy har därför varit att laxpriset kommer att återhämta sig framöver, vilket också skulle vara positivt för sektorn och dess utveckling. Detta Trading Case lanserades i början av november, efter en nedåtrekyl driven av vinsthemtagningar och viss oro för eventuellt kommande extraskatter. Det har också sedan dess kommit nyheter om att bolaget utreds för priskartell i USA, vilket pressat sentimentet kring aktien. De senaste fem veckorna har dock exportpriset på norsk lax stigit med nästan 15 NOK per kilo, vilket motsvarar en uppgång om över 30%. Detta är positivt och vi ser fortsatt att ett stigande laxpris har större inverkan än de orosfaktorer som kortsiktigt kan verka menligt på sentimentet. Sedan lansering har också en utdelning om 2,6 NOK avskiljts från aktien. Stödområde finns vid 214-218 NOK, vilket därefter följs av 210 NOK. Inom ramen för detta Trading Case sätts en stop loss vid 208 NOK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 5 november 2019 för Mowi

ABB

ABB är globalt ledande inom elkraft och automationsteknik. Bolaget gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. De kommande 12 månaderna kommer också en stor omvandlingsfas slutföras. Avyttringen av Power Grids under H1 2020 kommer förenkla affärsverksamheten, reducera kapitalintensiteten och den finansiella volatiliteten, samt medföra en kapitalöverföring på 7,7 miljarder USD till aktieägarna. Den senaste kvartalsrapporten ser vi som också som ett kvitto på att ABB rör sig i rätt riktning, då de trots tuffa omvärldsförhållanden levererar på sina ambitioner. Trading Caset i ABB lanserades efter det att aktien brutit upp ur det senaste årets konsolideringsintervall, vilket vi ser tyder på att aktien åter är efterfrågestyrd. Nästkommande motståndsområde för aktien ligger nu i häradet kring 220-226 SEK, medan stöd i första hand återfinns vid 206 SEK. Stop loss för detta Trading Case är satt till 189 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 7 november 2019 för ABB

Norsk Hydro

Norsk Hydro är verksamt inom olika aluminiumlösningar och bolaget täcker hela värdekedjan från utvinning till tillverkning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter. Bolaget har även vattenkraftverk, vilket säkerställer både en konkurrenskraftig och miljövänlig energiproduktion för dess aluminiumtillverkning. Norsk Hydro har haft utmanande marknadsförhållanden, där svag utveckling för aluminiumpriset pressat lönsamheten. Dessutom har de stora problemen vid Alunorte i Brasilien, där produktionen legat nere på grund av produktionsembargo från den federala domstolen, hämmat utvecklingen och gjort bolaget svårvärderat. Detta produktionsembargo är nu lyft och Norsk Hydro kan åter skala upp produktionen till full kapacitet, vilket vi ser bör trigga en omvärderingsresa för aktien. Sedan i augusti kan vi också konstatera att denna resa inletts och utvecklingen sedan dess visar på att ett tydligt efterfrågestyrt mönster materialiserats i aktien, med successivt högre bottnar och toppar. I början av november skedde vidare ett konsolideringsutbrott, vilket effektuerade en teknisk köpsignal. Efter att Norsk Hydro rekylerat tillbaka till häradet för utbrottet lanserades så ett Trading Case i aktien. I spåren av en ytterligare försvagning av aluminiumpriset, främst drivet av stigande lagernivåer i Asien, har nedåtrekylen fortsatt och aktien handlas nu vid det tekniska stödområdet kring 32,50-33 NOK. Stop loss för detta Trading Case ligger vid 31,5 NOK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 13 november 2019 för Norsk Hydro

Lundin Mining

Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige, Brasilien, och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är guld, zink, nickel och bly. Lundin Mining närmar sig nu en tidpunkt då vi ser att en stor omvärdering i aktien skulle kunna komma att ske. Bolaget har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin koppargruva Candelaria (Chile), samt investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo (Portugal). Tidigare i år har också bolaget förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget. Den senaste kvartalsrapporten var också uppmuntrande och visade på en mycket stark produktion i Candelaria (Chile) och i Chapadagruvan. Till följd av stark kopparproduktion och god kostnadskontroll kom också resultatet (EBITDA) in väl över marknadens förväntningar. Vi ser detta som en kvitto på det arbete Lundin Mining utfört och förväntar oss ett ökat fokus på den potential till vinsttillväxt som nu finns i bolaget. Vårt Trading Case i Lundin Mining lanserarades tidigare i veckan, efter indikationer i prisgrafen om att aktien åter är efterfrågestyrd. Nästkommande motstånd återfinns nu i första hand kring 60 SEK, vilket därefter följs av 67 SEK. Stöd finns nu i första hand kring det tidigare konsolideringstaket i häradet kring 52-53 SEK, vilket därefter följs av nivåer kring 50 SEK. Ur ett riskperspektiv sätts en stop loss för detta Trading Case till 48,40 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 25 november 2019 för Lundin Mining

Stängda trading cases

2018

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
SSAB B 29-nov
32,05
32,05
08-jan
38,23
38,23
19,28% -0,58% 19,86%
SKF 21-nov
186,40
186,40
18-jan
197,05
197,05
5,71% -0,31% 6,02%
Stora Enso 12-jan
135,40
135,40
22-feb
143,50
143,50
5,98% -3,74% 9,72%
Holmen 31-jan
414,20
414,20
28-mar
441,20
441,20
6,52% -7,23% 13,75%
SKF 15-feb
166,30
166,30
26-apr
173,50
173,50
4,33% 0,33% 4,00%
Saab 27-apr
361,20
361,20
15-maj
340,00
340,00
-5,87% 1,59% -7,46%
Loomis 21-feb
285,00
285,00
25-maj
338,80
338,80
18,88% 2,61% 16,27%
Catena Media 11-jun
141,50
141,50
13-jun
132,00
132,00
-6,71% 0,21% -6,92%
MTG 23-maj
360,60
360,60
21-jun
383,40
383,40
6,32% -2,87% 9,19%
Boliden 29-aug
261,00
261,00
31-aug
242,00
242,00
-7,28% -0,73% -6,55%
Loomis 07-aug
287,80
287,80
10-okt
268,00
268,00
-6,88% -0,95% -5,93%
Skanska 12-sep
174,95
174,95
15-okt
163,00
163,00
-6,83% -5,49% -1,34%
Essity 25-maj
214,80
214,80
30-nov
231,20
231,20
7,64% -2,45% 10,08%
Intrum 27-nov
241,60
241,60
16-dec
220,00
220,00
-8,94% -3,67% -5,27%
Aggregerad avkastning 2018
 
 
 
 
32,15% -23,28% 55,42%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2019

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Electrolux 22-jan
208,00
208,00
01-feb
234,90
234,90
12,93% 1,51% 11,43%
Lundin Mining* 21-feb
46,79
46,79
25-mar
41,64
41,64
-10,82% -0,60% -10,40%
SSAB* 30-jan
33,74
33,74
09-apr
36,93
36,93
9,45% 7,90% 1,56%
Loomis 23-mar
315,40
315,40
16-apr
349,00
349,00
10,65% 5,02% 5,63%
Sandvik 07-maj
168,75
168,75
23-maj
157,00
157,00
-6,96% -4,06% -2,90%
Peab* 16-apr
82,70
82,70
24-maj
76,30
76,30
-7,74% -4,29% -3,45%
Holmen* 19-mar
194,40
194,40
31-maj
181,20
181,20
-6,79% -5,93% -0,86%
JM 03-jul
221,30
221,30
12-jul
254,00
254,00
14,78% -1,82% 16,59%
Sandvik 19-aug
135,80
135,80
10-sep
150,00
150,00
10,46% 5,35% 5,11%
Skanska 23-aug
180,00
180,00
01-okt
201,10
201,10
11,72% 6,78% 4,94%
Trelleborg 11-sep
145,75
145,75
03-okt
129,50
129,50
-11,15% -3,50% -7,65%
SCA 04-sep
85,26
85,26
16-okt
94,00
94,00
10,25% 6,00% 4,25%
Mowi 07-okt
212,00
212,00
21-okt
235,70
235,70
11,18% 6,79% 4,39%
Elekta 04-sep
126,00
126,00
07-nov
140,75
140,75
11,71% 11,92% -0,22%
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
59,67% 31,07% 28,42%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2017-01-01

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Savings inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Savings påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Group Savings har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Stora Enso FI0009007611 Inga tillkännagivanden
Mowi NO0003054108 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6

Förklaring (Tillkännagivanden):

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Savings medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Savings, Stockholm 2019.

Adress

Swedbank Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Savings
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se