graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

I vår senaste tekniska uppdatering för OMXS30, vilken utkom den 18 december, var vårt huvudscenario att en positiv underton rådde och att sannolikheten talade för att uppgångssekvensen skulle fortsätta. Detta ser vi fortsatt gälla och fundamentalt har heller inte mycket förändrats sedan dess, utan vi ser vi fortsatt en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framöver. Vi ser således alltjämt att en gynnsam miljö för aktiemarknaden råder.

Efter den amerikanska attacken som dödade den iranska generalen Qassem Soleimani ser vi nu dock att den geopolitiska oron ökat, vilket i sin tur kan komma att påverka marknadssentimentet i viss utsträckning. Efter en stark börsutveckling, där även sentimentsindikatorerna är stretchade, är det inte orimligt att den eskalerade konflikten länderna emellan kan vara en grogrund för ökad volatilitet på de globala börserna. Sammantaget kan investerarkollektivet i spåren av detta bli mer försiktiga vad gäller inflöde av nytt kapital till aktiemarknaden. Historiskt har dock konflikter av denna typ haft liten påverkan på såväl aktiemarknaden som världsekonomin i stort. Det faktum att denna händelse hittills påverkat aktiemarknaden i relativt liten utsträckning tyder också på att ett starkt underliggande sentiment fortsatt råder.

Så länge den stigande trendstrukturen består vidhåller vi därför vår positiva marknadsvy, den ökade geopolitiska oron till trots. Vi tar dock höjd för ökad volatilitet framöver, beroende på hur konflikten utvecklar sig. En första varningssignal om ökad riskaversion erhålls om OMXS30 skulle etableras under stödområdet vid 1750-1760, vilket skulle öppna upp för fortsatt nedsida mot 1700-1715. Vad vi dock inte skulle vilja se i en eventuell nedåtrekyl är att indexet återetablerar sig under häradet 1670-1680, då detta skulle innebära att en avsevärd försvagning av den tekniska vyn skett och att en materiell riskaversion mest sannolikt infunnit sig. Prisobjektiv och målområde för den rörelsesekvens som inleddes i augusti 2019 återfinns fortsatt i första hand vid 1840-1850, vilket därefter följs av området kring 1880-1890.

Sammantaget ser vi således fortsatt att en underliggande positiv underton råder, där ett starkt marknadssentiment har förutsättningar att driva indexet vidare mot i första hand 1840-1850, följt av 1880-1890. Efter den starka utvecklingen under december månad har dock marknaden blivit överköpt och driven av extrem girighet, vilket ökat risken för mer kortsiktiga vinsthemtagningar. Den eskalerade konflikten mellan USA och Iran kan också komma att öka riskaversionen framöver och medföra att volatiliteten ökar. Så länge inte indexet återetableras under nyckelstödet vid 1670-1680 ser vi dock för närvarande eventuella nedåtrekyler som köpvärda.