graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framöver, vilket är en gynnsam miljö för aktiemarknaden. De indikationer som erhållits om att tillverkningsaktiviteten i världen håller på att formera en botten har också stärkt såväl marknadssentiment som riskvilja hos investerarkollektivet, vilket resulterat i ökade kapitalinflöden till aktiemarknaden. De senaste månadernas starka och synkroniserade makromomentum har vidare drivit på riskaptiten och ytterligare. Detta har fått börserna på global basis att utvecklas starkt och flertalet aktiemarknader har under hösten 2019 brutit upp ur dess respektive konsolideringar. En viss oro har nu dock insmugit sig i marknaden om att värderingen kommit upp till relativt höga nivåer. Ur ett historiskt perspektiv har dock värdering haft liten inverkan på hur börsen kommit att utvecklas den kommande tremånadersperioden, varför detta inte torde vara någon begränsande faktor för ytterligare börsuppgångar. Rådande värdering säger dock självklart en del om fallhöjden väl börsuppgången färdigställts.

Den geopolitiska oron har den senaste veckan minskat betydligt, och fokus har istället nu åter riktats mot bland annat handelssamtalen mellan USA och Kina, där ett undertecknande av fas-1 avtalet länderna emellan enligt plan ska undertecknas senare idag. Igår inleddes också rapportsäsongen i USA, varför allt större fokus framöver kommer riktas mot börsbolagens rapportering av Q4. I prisgrafen kan dock konstateras att inte mycket skett sentimentsmässigt den senaste veckan, då börsen nära nog handlats i sidled. Då flera sentimentsindikatorer, som till exempel Swedbank Fear & Greed Index, nu dock är väl stretchade, vore det inte osannolikt att börsen skulle kunna stå inför en period med lite ökad volatilitet.

Så länge den stigande trendstrukturen består vidhåller vid dock vår positiva marknadsvy, där prisobjektiv och målområde för den rörelsesekvens som inleddes i augusti 2019 i första hand återfinns vid 1840-1850, vilket därefter följs av området kring 1880-1890. En första varningssignal om att börsen skulle kunna stå inför en rekyl vore om OMXS30 skulle etableras under stödområdet vid 1750-1760, vilket då skulle öppna upp för fortsatt nedsida mot 1700-1715. En sådan händelseutveckling skulle vi dock se som konstruktiv för den fortsatta börsutvecklingen under våren. Anledningen till det är att detta skulle medföra att rådande överköpta läge skulle vädras ur, samtidigt som ett sunt kapitalskifte skulle komma till stånd där nytt kapital kommer in till högre ingångsnivåer och därmed skapar en stabilare grund för fortsatta uppgångar. Vad vi dock inte skulle vilja se i en eventuell nedåtrekyl är att indexet återetablerar sig under häradet 1670-1680, då detta skulle innebära att en avsevärd försvagning av den tekniska vyn skett och att en materiell riskaversion mest sannolikt infunnit sig. Sammantaget ser vi således fortsatt att en underliggande positiv underton råder, där ett starkt marknadssentiment har förutsättningar att driva indexet vidare mot i första hand 1840-1850, följt av 1880-1890. Efter den senaste tidens starka utveckling har dock marknaden blivit överköpt och driven av extrem girighet, vilket ökat risken för mer kortsiktiga vinsthemtagningar. Så länge inte indexet återetableras under nyckelstödet vid 1670-1680 ser vi dock för närvarande eventuella nedåtrekyler som köpvärda.