graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

I spåren av den osäkerhet som spridningen av coronaviruset skapat och oron för dess följdeffekter på konjunktur och vinstmomentum har börsen den senaste månaden noterat den hastigaste nedgången någonsin. Då nedgången är över 20 procent från tidigare rekordnivå kan således nu också en så kallad björnmarknad anses råda. För att motverka de negativa följdeffekterna som spridningen av covid-19 ser ut att medföra har världens centralbanker och regeringar infört massiva stimulativa åtgärder. Dessa har dock ännu inte påverkat sentimentet i nämnvärd utsträckning, utan marknaden fokuserar alltjämt helt på de tänkbara ekonomiska effekterna av att land efter land nu stänger ner i försök att minska smittspridningen.

Ur ett sentimentsperspektiv ser vi således att det nu är helt avgörande att marknaden känner mer konfidens om när smittspridningen av covid-19 kan tänkas kulminera, och det därmed kan börja göras bedömningar om vilken effekt utbrottet kan tänkas få på ekonomin. Inte minst ser vi att spridningstakten av coronaviruset i USA och Europa är helt avgörande för detta. Viktigt för sentimentet är därför att Italien, som än så länge är värst drabbat, börjar visa tecken på att nedstängningen för drygt två veckor sedan får effekt. Resten av Europa och USA ligger nämligen i en tidigare fas än Italien och torde därmed också nå sina respektive toppar efter det att den sker i Italien.

Med rådande osäkerhet och avsaknad av visibilitet vad gäller vinstutveckling är vi övertygade om att börsen i sig kommer att vara ledande och att ett eventuellt trendskifte först kommer att kunna fångas upp i prisanalysen. För ett sådant mer strukturellt trendskifte söker vi nu efter en konklusiv omslagsformation i Candlestickanalysen i ett större tidsperspektiv eller att en positiv trendstruktur etablerats via någon form av omslag i Formationsanalysen. Oavsett vilken slags omslag det skulle röra sig om vill vi nu således se ett skifte av trendstruktur, där en successivt högre topp noteras efter en mellanliggande nedåtrekyl i någon form. Än så länge är dock tendenser till detta helt frånvarande, varvid trenden fortsatt indikerar svagt sentiment. Ur ett mer strukturellt perspektiv är det därför viktigt att inte ryckas med av eventuella uppgångssekvenser, utan istället invänta ett läge då prisutvecklingen bekräftar att ett trendskifte skett. Mer kortsiktigt uppstår dock ofta opportunistiska lägen i just björnmarknader, då det är i dessa som de kraftigaste uppgångsimpulserna sker. Innan ett mer konklusivt omslag av trenden skett är dessa dock endast att betrakta som motreaktioner.

För närvarande är vidare börsen extremt översåld, och OMXS30 har aldrig någonsin handlats så långt ifrån dess 200 dagars glidande medelvärde som nu. Nedgången i OMXS30 stannade också upp väl stödområdet vid 1230-1250 nåddes, och indexet konsoliderade i en veckas tid strax ovanför detta område. Vi ser det därför inte som osannolikt att marknaden inom kort skulle kunna stå inför en uppåtrekyl, driven av exempelvis ytterligare stimulanspaket, ljusglimtar vad gäller spridningen av covid-19 i Europa, eller köpflöden på grund av omallokeringsbehov hos pensions- och tillgångsallokerare. Volatiliteten i marknaden är nu också mycket hög och VIX Index noteras för närvarande kring 60, vilket innebär att marknaden förväntar sig dagliga rörelser om närmare 4%. Med tanke på hur hårt gummisnodden är spänd kan en uppåtrekyl nu också således kunna bli relativt kraftig. Det prishärad vid vilket vi ser att ett förhöjt utbud sannolikt kommer att kunna materialisera sig återfinns nu i första hand vid 1480-1500, följt därefter av 1550-1600. Till motsatsen bevisats, i form av en konklusiv omslagsformation i Formationsanalysen, ett omslag i Candlestickanalysen i ett större perspektiv, eller att återetablering över 200 dagars glidande medelvärde sker, betraktar vi dock för stunden eventuella uppgångar som just uppåtrekyler.

Stödområdet vid 1230-1250 består av bottnar härledda från såväl 2014 som 2016, samt flertalet Fibonacci-baserade rekylnivåer från 2008 och 2011. Skulle indexet etableras under detta stödområde, ser vi att det skulle öppna upp för ytterligare nedgångar mot 1070-1120. I detta område återfinns nämligen nästkommande Fibonacci-baserade rekylnivå, samt en viktig stödstruktur i Fishnet-analysen i månadsdiagrammet. Huruvida börsen står inför en uppåtrekyl eller om stödområdet vid 1230-1250 nu åter kommer att utmanas beror nu sannolikt i stor utsträckning av hur spridningstakten av covid-19 utvecklas den kommande veckan. Med hjälp av de uppsatta prishäradena kan det dock vara lättare att agera med marknadens minsta motståndets lag oavsett vilket scenario som spelar ut.


”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”

- Al Weiss