graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Konsolideringsintervallet 1465-1610 allt mer moget
I över en månads tid har vår marknadsvy nu varit att OMXS30 nått en sentimentsmässig balans och därmed stått inför en slagig, men sidledes konsolidering. Att det tekniska konsolideringsintervallet 1465-1610 också till fullo respekterats under denna period ser vi vidare som en klar bekräftelse på att marknadsbalans för närvarande råder. Allteftersom tiden gått och rådande konsolidering nu börjat mogna har dock sannolikheten ökat för en rörelsesekvens som i första hand skulle kunna komma att ta indexet till nästkommande motstånds- eller stödnivå vid 1660-1700 respektive 1395-1405. För att detta ska ske ser vi vidare att det kommer att krävas någon form av katalysator som marknaden kan ta till sig och handla på. Vi ser dock fortsatt att den balans som råder mellan stöttande och hämmande krafter kommer att bestå en tid och att indexet således även fortsatt kommer att handlas i ett slagigt och sidledes handelsmönster.

I centrum för marknadssentimentets utveckling står fortsatt spridningen av covid-19. Stöd till marknadssentimentet kommer från förhoppningar om att smittspridningen inte ser ut att åter börja ta fart, trots samhällets successiva återöppnande, samt från förhoppningar om positiva nyheter vad gäller vaccin mot covid-19. Vi ser nu också att makrodata börjat överraska positivt från en ytterst nedtryckt förväntansbild, vilket också kan verka stöttande. Nedsidan begränsas också av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts, vilket kan tydliggöras av att börsen de facto vände då penningmängdstillväxten började ta fart. Med tanke på det låga ränteläget finns det nu vidare få avkastningsalternativ till börsen för närvarande. Andelen kontanta medel är nu också vid historiskt höga nivåer, varför eventuella omallokeringar mot aktiemarknaden mest troligt kommer att ske vid eventuella nedgångar.

För stunden ser vi dock även ovansidan som begränsad. Detta då osäkerheten vad gäller bolagens vinsttillväxt fortsatt är mycket hög, men där aktiemarknaden nu prisat in en relativt kraftfull ekonomisk återhämtning. Dessutom har nu en förnyad oro uppkommit av de ökade spänningarna mellan USA och Kina, vilket också kan komma att verka hämmande för riskviljan. Då börsen också befinner sig i en uppåtrekyl från en kraftig sättning finns det vidare nu ett stort naturligt och förhöjt utbud som ännu inte absorberats av marknaden. Detta utgörs nu främst av investerare som inte hann med att sälja i sättningen men som i takt med uppgången börjat känna att de erhållit en ”andra chans” att minska sin riskexponering till för dem acceptabla nivåer. Detta latenta utbud ser vi också kommer att verka hämmande för ytterligare avancemang, givet ingen kraftig förändring av rådande sentiment sker.

Vilka ytterligare åtgärder som kommer att sättas in och hur spridningen av covid-19 kommer att utvecklas är det omöjligt att sia om. Via prisutvecklingen kan vi dock erhålla tydliga indikationer om hur rådande marknadssentiment utvecklas. Bryts ett uppsatt stöd- eller motståndsområde ser vi därför sannolikheten ligga i en fortsatt utveckling i riktning med utbrottet mot nästkommande stöd- eller motstånd därefter.

Nästkommande tekniska nivåer vid 1660-1700 respektive 1395-1405
Sammanfattningsvis vidhåller vi således vårt scenario om en marknad som befinner sig i någon form av sentimentsmässig balans. Vi ser dock att rådande konsolideringsintervall mellan 1465-1610 börjar mogna och att indexet inom kort kan komma att konsolidera i ett nytt intervall, beroende på vilken förskjutning av marknadssentimentet som sker. Skulle indexet etableras över det tekniska motståndet vid 1585-1610, ser vi att en positiv förskjutning skett och att OMXS30 kan ta sig vidare mot i första hand 1660-1700. Vid dessa nivåer återfinns bland annat ett långsiktigt tekniskt motstånd i trendlinjeanalysen, 62% rekylnivå av den nedgång som skett, samt faskanten i Fishnet dagsdiagram. Skulle istället en negativ förskjutning ske och indexet istället etableras under det tekniska stödet vid 1465-1475 ser vi det som troligt med en ytterligare försvagning mot i första hand det tekniska stödområdet i häradet av 1395-1405.

Vårt huvudscenario är således att börsen kommer att fortsätta konsolidera sidledes under relativt stor slagighet, allteftersom inkommande nyheter kring spridningen av covid-19 och återöppningen av samhället fortlöper. Vi ser dock att konsolideringsintervallet mellan 1465-1610 börjat mogna och att ett nytt konsolideringsintervall kan komma att etableras. Vid positiv sentimentsförskjutning ser vi att 1660-1700 kommer att utgöra nytt konsolideringstak, medan häradet kring 1395-1405 kan komma att utgöra nytt konsolideringsgolv vid en negativ sentimentsförskjutning.

”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss