graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Börsen har tydligt drivits upp av FOMO
Väl det månadslånga konsolideringsmotståndet vid 1610 bröts i slutet på maj tog börsuppgången ny fart och OMXS30 handlades under veckan upp och förbi det viktiga motståndsområdet vid 1700. Att indexet relativt impulsivt skulle kunna komma att pressas upp över detta motstånd såg vi också som ett högst möjligt scenario. Detta då det fortsatt rådde en hög grad av pessimism i marknaden, uppgången som skett till trots. Konsekvensen av denna kombination är nämligen inte sällan att investerare som legat utanför marknaden till slut ger efter för prisuppgången och drabbas av FOMO (Fear Of Missing Out), varvid ett uppdämt köptryck mer kortsiktigt kan komma att pressa upp indexet bortom dess naturliga balansnivå. Denna kapitulation kan nu också skönjas i AAII:s veckovisa enkätundersökning, där andelen som är optimistiska till börsutvecklingen nu stigit de senaste veckorna. Hur högt denna typ av uppgångar kan nå är svårt att bedöma och ofta överraskas man av styrkan i den impuls som tenderar att ske väl investerarkollektivet på aggregerad basis ger efter för prisuppgången. Tekniska nivåer på ovansidan återfinns nu dock i första hand i häradet av 1750-1770. Här återfinns bland annat 76,4% rekylnivå av den tidigare sättningen, samt ett trendlinjemotstånd i den traditionella trendlinjeanalysen. Dessutom skulle en uppgång till detta härad också innebära att börsen handlats upp till positivt territorium för året.

..då en positiv återkopplingscykel råder i marknaden
Det som kanske drivit börsen mer än kanske något annat den senaste tiden är således priset självt. En positiv återkopplingscykel råder där ett högre pris attraherar nya köpare, vilket i sin tur drivet priset än högre, och så vidare. Aktiemarknaden är nu dock efter de senaste veckornas börsuppgång överköpt och Swedbank Swedish Fear & Greed Index indikerar nu att extrem girighet råder i marknaden. Vi vidhåller därför vår vy om att börsen torde vara i behov av en andhämtningspaus och att en nedåtrekyl kan vara relativt nära förestående. Frågan kvarstår dock från vilka nivåer denna rekyl kommer att initieras. Signal om inledd nedåtrekyl kan erhållas via en i priset bekräftad omslagslagsformation, alternativt vid en återetablering under häradet kring 1660, där bland annat 200 dagars glidande medelvärde nu återfinns. Till vilket härad denna eventuella nedåtrekyl kan komma att nå beror till viss del på från vilken nivå indexet de facto toppar ur, men i den traditionella trendlinjeanalysen återfinns tekniska stödområden i häradet kring 1600, 1550-1570, samt vid 1500. Vår vy är också att nästkommande nedåtsekvens kommer att vara en nedåtrekyl, vilken därefter kommer att efterföljas av en ny uppgångssekvens.

Flertalet stöttande faktorer talar för fortsatt återhämtning
Stöd till sentimentet och anledningen till att vi fortsatt ser det som troligt att återhämtningen kan komma att fortsätta ytterligare ser vi komma från en stigande tilltro till att smittspridningen inte åter tar fart trots samhällets successiva återöppnande, samt från förhoppningar om positiva nyheter vad gäller vaccin mot covid-19. Stöttande är även det faktum att makrodata, från en ytterst nedtryckt förväntansbild, börjat överraska positivt. Vi ser också nedsidan begränsas av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts, vars betydelse för börsen inte minst kan tydliggöras av hur vändningen de facto skedde då penningmängdtillväxten började ta fart. Även om räntorna stigit något den senaste veckan innebär likväl vidare det låga ränteläget att det finns ytterst få avkastningsalternativ till börsen. Vi är också uppmuntrade av den tydliga sektorrotation som skett den senaste tiden, där sektorer som tidigare utvecklats relativt svagt nu tagit över stafettpinnen och lett utvecklingen. För en hälsosam börsutveckling behöver nämligen hela börsuniversumet vara med i uppgången, under vilken olika sektorer växelvis lyfter marknaden. Att detta nu skett ser vi som en tydligt indikation om att det underliggande marknadsklimatet förbättrats. Bredden på börsen är nu också hög och på OMXS30 är det inte mindre än 83% av aktierna som handlas över dess 50 dagars glidande medelvärde.

Börsen överköpt och i behov av andhämtningspaus
Sammanfattningsvis är vi uppmuntrade av den tydliga sektorrotation som skett, då vi ser ett växelvist sektoravancemang som nödvändigt för en hälsosam börsuppgång. Vi noterar dock att börsen nu handlats upp över dess långsiktigt strukturella motståndsnivåer, troligen drivet främst av investerare som legat utanför marknaden och nu, drabbade av FOMO (Fear Of Missing Out), till slut ger efter för prisuppgången. Detta har lett till en överköpt börs, som för stunden drivs av extrem girighet, varför vi ser det som troligt att en nedåtrekyl och andhämtningspaus kan komma att inledas inom kort. Vi ser dock att det underliggande marknadssentimentet och riskviljan fortsatt är stark, varför nedåtrekylen mest troligt också kommer att fångas upp vid endera av de uppställda tekniska stödområdena, varefter ny uppgångssekvens åter kan komma att ta vid.

”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss