graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

I vår senaste uppdatering noterade vi att börsen hade handlats upp över dess långsiktigt strukturella motståndsnivåer, vilket vi främst såg vara drivet av investerare som legat utanför marknaden och som till slut, drabbade av FOMO (Fear Of Missing Out), givit efter för prisuppgången. Denna impulsiva uppgång innebar vidare att börsen var överköpt och drevs av en hög grad av girighet. Vår vy var därför att indexet mest troligt stod inför en nedåtrekyl och andhämtningspaus. Nivåer vid vilka vi såg att denna nedåtrekyl skulle kunna komma att fångas upp och åter initiera en ny uppgångssekvens låg vid 1600, 1550-1570, alternativt vid 1500.

Sedan dess har också en hastig nedgångssekvens skett och i måndags noterades indexet som lägst till 1571, varefter reversering skedde från detta tekniska stödområde. Som förklaringsmodell för denna nedgång har bland annat förra veckans FOMC-möte och en ökad smittspridning av covid-19 använts. Börsen var dock högst redo för denna andhämtningspaus och även om inte dessa händelser skett hade antagligen börsen likväl rekylerat nedåt, varvid några andra händelser i efterhand nyttjats som förklaringsmodell till rörelsen. På samma sätt förklaras gårdagens starka börsuppgång med nyheten att den amerikanska centralbanken Fed också ska börja köpa företagsobligationer direkt och inte bara via börshandlade fonder. På marginalen självklart positivt för börssentimentet, men uppgången vi nu ser torde ha kommit oavsett, då ett underliggande köpintresse fortsatt funnits i marknaden.

Det som ur ett tekniskt perspektiv nu är betydligt mer intressant än den förväntade nedåtrekyl som skett är den kommande prisutvecklingen. Är det så att den uppgångssekvens vi nu befinner oss i skulle notera en ny lägre topp, erhålls nämligen en tydlig teknisk indikation om att en sentimentsmässig försvagning skett, och att börsen därför också skulle kunna komma att stå inför en mer utdragen konsolidering och andhämtningspaus. Stöd på nedsidan återfinns då i första hand vid 1550-1570, vilket därefter följs av häradet kring 1500. Skulle uppgången notera en ny topp krävs det nu vidare att stödjande indikatorer så som momentum, bredd, och Swedbank Swedish Fear & Greed Index, bekräftar den uppgång som sker. Om istället negativa divergenser skulle erhållas ser vi även vid en sådan prisrörelse att sannolikheten ökat avsevärt för att rådande återhämtning i tid och pris skulle ha nått nivåer vid vilka bränslet tillfälligt tagit slut, och att en ny nedgångssekvens åter kan komma att ta vid mot endera av de uppställda tekniska stödområdena. Det är således först nu styrkan i rådande marknadssentiment sätts på prov och mer tydliga indikationer kan komma att erhållas i prisgrafen. Givet de naturliga utbudsnivåer som börsen nu kommit upp till, och att makromomentum nu kan få allt svårare att överraska på ovansidan, ser vi också att risken fortsatt är överhängande att ett sentimentsskifte enligt endera av alternativen ovan kan komma att materialiseras. Detta har dock ännu inte skett och skulle rådande uppgång notera nya högstanivåer, vilka också bekräftas av stödjande indikatorer så som bredd, volym, och momentum, ser vi goda förutsättningar för att den riskaptit som fortsatt finns i marknaden skulle kunna driva vidare indexet mot främst häradet kring 1750-1770.


Även om signaler i prisgrafen erhålls om att börsen skulle kunna komma att stå för en mer utdragen andhämtningspaus, ser vi även fortsatt att det finns ett underliggande stöd till sentimentet som innebär att inga nya lägstanoteringar torde komma att ske. Vi ser därmed att nedsidan begränsas av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts, vars betydelse för börsen inte minst kan tydliggöras av hur vändningen i mars de facto skedde då penningmängdtillväxten började ta fart. Det låga ränteläget innebär vidare att det finns ytterst få avkastningsalternativ till börsen, och med de stora mängder av kapital som för stunden ligger utanför marknaden ser vi ett stort flödesstöd vid eventuella nedställ på börsen.

Sammanfattningsvis ser vi den senaste veckans nedställ och reversering som högst naturlig givet rådande sentiment i marknaden, där olika händelser mer nyttjats i efterhand som förklaring till rörelserna, än att dessa händelser i sig initierat några rörelser av vikt. Det vi nu inväntar är vidare tydliga signaler om den fortsatta utvecklingen. Vi ser en relativt hög risk att en ny lägre topp kommer att noteras, alternativt att stödjande indikatorer inte kommer att bekräfta en eventuell ny topp. Om endera av detta sker ser vi att en längre andhämtningspaus kan komma att ske under den kommande tiden, där stöd i första hand återfinns vid 1550-1570, följt därefter av häradet kring 1500. Vid bibehållen riskaptit ser vi att uppgången skulle kunna komma att fortsätta upp mot 1750-1770, där ett stort naturligt utbud torde kunna materialiseras och hämma fortsatt avancemang. Med stöd från massiva penning- och finanspolitiska stimulanser och det faktum att det låga ränteläget innebär att det finns ytterst få avkastningsalternativ till börsen, ser vi vidare att tillräckligt sentimentstöd finns för att inga nya lägstanoteringar torde komma att noteras, även om oron för den ekonomiska återhämtningen skulle tillta framöver.

”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss