graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

I vår senaste uppdatering konkluderade vi att återhämtningen nu sätts på prov, samt att vårt huvudscenario är att marknaden mycket väl kan komma att stå inför en nedåtrekyl. Detta då mer långsiktiga motståndsnivåer nu nåtts, hög grad av girighet råder, samt då makromomentum nu kan få allt svårare att överraska på ovansidan. Väl denna eventuella andhämtningspaus färdigställts ser vi dock att det finns goda förutsättningar för att återhämtningen på börsen kan komma att fortsätta. Huruvida lokal topp inför denna eventuella nedåtrekyl redan noterats eller om indexet ånyo kommer att söka sig upp mot de tidigare lokala högstanivåerna återstår fortsatt att se. Då vårt huvudscenario dock är att börsen mest troligt står inför en mer utdragen andhämtningspaus ser vi oavsett att mer attraktiva nivåer för att addera ytterligare risk kan komma att uppenbara sig senare under sommaren.

De två huvudscenarion som vi främst ser nu är följande;

Alternativ 1: Vid det fleråriga motståndsområdet i häradet av 1660-1700 ser vi att ett naturligt förhöjt utbud kommer att materialiseras, inte minst av investerare som i detta härad ser att de fått ”en andra chans” att minska sin riskexponering till för dem acceptabla nivåer. Den uppgång som i början av juni drev indexet över detta naturliga utbudsområde berodde på ett mer tillfälligt köptryck från investerare som legat utanför marknaden och som, drivna av FOMO (Fear Of Missig Out), till slut gav efter för prisuppgången och adderade risk. Detta köptryck kan nu ha absorberats av marknaden, och vi ser nu tendenser på att den höga graden av optimism kan vara på väg att vända. Börsen skulle därför nu kunna stå inför en andhämtningspaus under vilken förnyat köpintresse kan komma att byggas upp från lägre nivåer. Enligt detta scenario skulle således lokal topp nu redan ha noterats, vilket innebär rådande rörelsesekvens endast är en del av rekylfasen. Historiskt tenderar nämligen nedåtrekyler ske i tre vågor, med två fallande sekvenser och en mellanliggande stigande sekvens. Stöd på nedsidan återfinns nu i första hand vid 1550-1570, följt därefter av 1500.

Alternativ 2: En stor grad av FOMO (Fear Of Missig Out) råder fortsatt i marknaden, vilket innebär att indexet vid liten sentimentskiftning/nyhet ånyo skulle kunna drivas upp mot tidigare högstanivåer eller strax däröver. Då börsen drivs av hög grad av girighet, och det naturliga utbudet kring 1660-1700 ännu inte torde ha absorberats av marknaden, skulle dock denna eventuella uppgångssekvens kunna vara av mer tillfällig karaktär. Indikation om att så skulle kunna vara fallet erhålls om stödjande indikatorer så som Swedbank Swedish Fear & Greed Index, olika breddindikatorer, samt momentum, inte bekräftar uppgången. Vid negativa divergenser mellan prisrörelsen och de stödjande indikatorerna ökar nämligen sannolikheten avsevärt för att köptrycket är på väg att ta slut. Såvida inte denna eventuella ytterligare indexuppgång tar sig långt över tidigare toppnotering torde naturligt stödområde för efterföljande nedåtrekyl fortsatt återfinnas vid 1550-1570, följt därefter av 1500.

Ur ett tekniskt perspektiv ser vi således inte att det under nu rådande sentimentsläge är fördelaktigt att kortsiktigt jaga efter indexet. Istället ser vi nu att en naturlig andhämtningspaus ter sig sannolik, där den överköpthet och girighet som byggts upp i marknaden under de senaste månaderna får en chans att komma tillbaka till mer hälsosamma nivåer. Väl rekylfasen fått verka ut och de naturliga säljflödena som latent finns i marknaden har absorberats av förnyat köpintresse ser vi vidare goda förutsättningar för att OMXS30 åter ska kunna inleda en mer uthållig uppgångssekvens mot nya högstanivåer. Brasklappen för vårt scenario om en relativt nära förestående andhämtningspaus skulle vara om vi ser en prisuppgång till nya högstanoteringar, vilken också bekräftas av de stödjande indikatorerna. Detta skulle nämligen indikera att en tydlig förstärkning av sentimentet skett, där känslan av FOMO (Fear Of Missing Out) tagit förnyat grepp hos marknadsaktörerna, och att indexet mest troligt impulsmässigt skulle kunna stiga mot i första hand häradet av 1750-1770. Anledningen till vår vy om att en eventuell nedåtsekvens endast är tillfällig beror i första hand på att inga signaler i prisgrafen ännu indikerat att en strukturell försvagning av sentimentet skulle ha skett. Vi ser vidare att det finns ett underliggande stöd till sentimentet, där nedsidan torde begränsas av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts. Det låga ränteläget innebär vidare att det finns ytterst få avkastningsalternativ till börsen, och med de stora mängder av kapital som för stunden ligger utanför marknaden ser vi ett stort flödesstöd vid eventuella nedställ på börsen.

Sammanfattningsvis ser vi att återhämtningen nu sätts prov och att risken ökat för en andhämtningspaus. Indikation om att sådan stundar erhålls vid en bekräftad lägre toppnotering, alternativt om stödjande indikatorer inte bekräftar en ny högre topp. Stöd återfinns nu i första hand vid 1550-1570, följt därefter av häradet kring 1500. Vid tilltagande riskaptit, där stödjande indikatorer bekräftar uppgången, ser vi dock att indexet kan komma att fortsätta stiga mot i första hand 1750-1770, där ett naturligt utbud kan komma att hämma fortsatt avancemang. Med stöd från massiva penning- och finanspolitiska stimulanser och det låga ränteläget, ser vi vidare att tillräckligt sentimentstöd finns för att förnyat köpintresse kommer att materialiseras väl innan tidigare lägstanoteringar nås och att ny uppgångssekvens kommer att initieras från endera av de naturliga tekniska stödområden som nu mejslats ut i indexet.