graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Vårt huvudscenario är att återhämtningen nu tillfälligt är satt på prov och att börsen för närvarande befinner sig i en andhämtningspaus. Det vi främst nu ser hämmar fortsatt avancemang är att mer långsiktiga motståndsnivåer nåtts, vid vilka ett naturligt förhöjd utbud behöver absorberas. Vi ser också tecken på att girigheten i marknaden har vänt nedåt, samtidigt som makromomentum nu kan få det lite svårare att fortsätta överraska i samma takt. Den senaste veckan har också börsen utvecklats sidledes i en varannandagshandel, vilket visar på att en obeslutsamhet nu råder hos investerarkollektivet. Vi ser dock ännu inga tecken på att denna andhämtningspaus är färdigställd, varvid vi fortsatt ser att mer attraktiva nivåer för att addera ytterligare risk mest troligt kommer att uppenbara sig. Det underliggande stödet för aktiemarknaden är dock starkt och väl denna andhämtningspaus färdigställts torde återhämtningen på börsen komma att fortsätta.

Prisutvecklingsmönstret sedan toppen i juni indikerar nämligen än så länge en struktur som talar för att viss fortsatt nedåtpress kan komma att behövas innan förnyat köpintresse åter byggs upp från lägre nivåer. Rekylfaser tenderar nämligen ske i tre vågor, med två fallande sekvenser och en mellanliggande stigande sekvens. Under denna typ av andhämtningspauser brukar också stödjande indikatorer, så som Swedbank Swedish Fear & Greed Index, komma tillbaka till mer hälsosamma nivåer från vilka förnyad kraft lättare kan initieras. Stöd på nedsidan där vi ser att ett naturligt köpintresse av vikt åter kan materialiseras återfinns nu i första hand vid 1600-1615, vilket därefter följs av häradet kring 1540-1570. Väl medvetna om att en hög grad av FOMO (Fear Of Missing Out) fortsatt råder i marknaden, utesluter vi dock inte att indexet ånyo skulle kunna drivas upp mot eller strax över tidigare toppar innan denna andhämtningspaus åter tar vid och färdigställs. Indikation om att en sådan eventuell uppgång skulle vara av mer tillfällig karaktär erhålls om stödjande indikatorer som momentum, bredd, och Swedbank Swedish Fear & Greed index, inte bekräftar uppgången. Vid negativ divergens mellan prisrörelsen och de stödjande indikatorerna ökar nämligen sannolikheten avsevärt för att köptrycket är på väg att ta slut, varvid en sådan utveckling endast skulle förskjuta vårt rekylscenario framåt i tid.

Ur ett tekniskt perspektiv ser vi det för närvarande således inte som fördelaktigt att kortsiktigt jaga efter indexet uppåt. Istället inväntar vi hellre signaler på att andhämtningspausen färdigställts, primärt genom att förnyat köptryck materialiserats från lägre nivåer. Mest troligt ser vi således att ytterligare andhämtningspaus kan komma att krävas, där vi främst ser att indikationer om stabilisering materialiseras i häradet av 1540-1570, även om en sådan också skulle kunna komma att ske kring 1600-1615. Oavsett från vilken nivå denna andhämtningspaus de facto bottnar ser vi dock att mycket goda förutsättningar råder för att OMXS30 därefter kommer att kunna fortsätta sin återhämtning upp mot nya högre nivåer. En brasklapp till ovan scenario om en ännu icke färdigställd rekylfas ligger i om en prisuppgång till ny lokal toppnotering även skulle bekräftas av nya toppar i de stödjande indikatorerna. Detta skulle nämligen indikera inte bara att ett starkt sentiment fortsatt råder, utan även att en tydlig förstärkning av sentimentet av någon anledning de facto också skett. I första hand ser vi då att indexet kommer att fortsätta upp mot nästkommande motståndsområde kring 1750-1770.

Anledningen till vår vy om att en eventuell nedåtsekvens endast är en tillfällig rekyl beror på att inga signaler i prisgrafen ännu indikerat att en strukturell försvagning av sentimentet skulle vara på väg att ske. Det underliggande stödet till aktiemarknaden ser vi också som fortsatt mycket starkt. Nedsidan ser vi inte minst begränsas av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts, samt av det låga ränteläget vilket kommer att bestå i flera år framöver. Då mycket kapital fortsatt ligger utanför marknaden ser vi också ett stort positivt flödesstöd vid eventuella börsnedgångar. I denna marknadsmiljö ter sig också en allmänt högre värderingsmultipel på börsen som rimlig, varför detta inte heller borde vara en hämmande faktor för fortsatta uppgångar de kommande kvartalen. Istället ser vi att priset självt, och de flöden som detta frammanar av sitt eget momentum, kommer att kunna driva börsutvecklingen vidare. Aktiemarknaden har nämligen en omvänd efterfrågekurva, där positiv återkopplingscykel råder. Med stöd av medfödda beteenden, så som girighet och flockmentalitet, tenderar därför också etablerade trender att förstärkas.

Sammanfattningsvis ser vi att börsen fortsatt befinner sig i en andhämtningspaus, där vi för stunden inte ser det som fördelaktigt att jaga efter indexet. Stödområden där vi främst söker indikation om förnyat köptryck återfinns vid 1540-1570, även om stöd kan erhållas redan vid 1600-1615. Vid en tilltagande riskaptit, där stödjande indikatorer också bekräftar uppgången, ser vi dock att indexet i första hand skulle kunna söka sig mot 1750-1770. Strukturellt ser vi vidare att det underliggande marknadssentimentet är starkt. inte minst med tanke på det nu låga ränteläget och de massiva penning- och finanspolitiska stimulansåtgärder som sjösatts. I denna marknadsmiljö ser vi därför också att pristrender kommer förstärka sig själva av sitt eget momentum och att hög värdering inte kommer att vara något som hämmar fortsatt avancemang på börsen under de kommande kvartalen.

Nästa uppdatering av den tekniska analysen för OMXS30 utkommer den 22 juli