graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Huvudscenariot innan rapportperioden var att återhämtningen var satt på prov och att börsen befann sig i en andhämtningspaus efter en tid av rejäla uppgångar. Strukturellt långsiktiga motståndsnivåer agerade ett naturligt utbud som behövde absorberas och investerarkollektivet visade obeslutsamhet med varannandagshandel under flertalet veckor i samband med att dessa motstånd utmanades. Uppgången kantades inte av en spirande optimism i börsens stödjande indikatorer och rekylfaser tenderar nämligen ske i tre vågor, med två fallande sekvenser och en mellanliggande stigande sekvens. Kontentan var att risken kontra potentialen inte var fördelaktig så länge som dessa motståndsnivåer kring 1700 var intakt.

I andra vågskålen låg en grundläggande positiv prisstruktur där eventuella nedgångar sågs som temporära då inga signaler i prisgrafen ännu indikerat att en strukturell försvagning av sentimentet var på väg att ske. Det underliggande stödet till aktiemarknaden såg vi också som fortsatt mycket starkt. Nedsidan ansåg vi begränsades av de massiva penning- och finanspolitiska åtgärder som sjösatts, samt av det låga ränteläget. Då mycket kapital fortsatt ligger utanför marknaden såg vi också ett stort positivt flödesstöd vid eventuella börsnedgångar. Väl medvetna om att en hög grad av FOMO (Fear Of Missing Out) fortsatt präglade marknaden, uteslöt vi dock inte att indexet ånyo skulle kunna drivas upp mot eller strax över tidigare toppar innan denna andhämtningspaus åter tog vid och färdigställs. Indikation om att en sådan eventuell uppgång skulle vara av mer tillfällig karaktär skulle erhållas om börsens stödjande indikatorer såsom momentum inte bekräftade uppgången. Vid negativ divergens mellan prisrörelsen och de stödjande indikatorerna ökar nämligen sannolikheten avsevärt för att köptrycket är på väg att ta slut, varvid en sådan utveckling endast skulle förskjuta vårt rekylscenario framåt i tid.

I samband med rådande rapportsäsong uppvisar OMXS30 prisstyrka och har nu handlats upp över den strukturellt viktiga och långsiktiga motståndsnivån kring 1700 samt lokala toppen i juni. Motståndsintervallet vid 1750-1770 utmanas förnärvarande och indexet har under ett par dagar med några punkter handlats över detta intervall. Rapportperioden har varit en tydlig katalysator där merparten av OMXS30 bolagen haft en positiv utveckling. Denna prisrörelse är något vi ser unisont i flertalet viktiga omvärldsindex vilket ger stöd till uppgången. Rent tekniskt innebär det att den strukturella pristrenden är fortsatt positiv och att vi ännu inte har fått några materiella säljsignaler i kursgrafen. Andra signaler på att sentimentet uppvisar styrka är rotation mot mer konjunkturella sektorer, fallande USD och råvaror som stiger, om än från låga nivåer. En tydlig etablering över 1770-nivån öppnar upp för att rekordnoteringen kring 1900 hamnar i fokus

Vid fortsatta uppgångar har vi tryckt på att vi vill se det bekräftas av börsens stödjande indikatorer. Visserligen har inte momentum noterat en högre topp, en viss negativ divergens råder men däremot uppvisar Swedbank Swedish Fear & Greed Index en extrem girighet, vilket är upp från mer neutrala nivåer innan rapportperioden. Det innebär att sentimentsmässigt har den positiva utvecklingen nu börjat prisas in men att styrkan i uppgången inte helt har bekräftats momentumässigt. Det hindrar inte att indexet kan fortsätta stiga i närtid, där bekräftelse i momentum sker, men risken för en rekyl i pris har inte bedarrat.
Stödnivåer av intresse, där köpintresse kan triggas är närmast lokaliserat vid 1730 följt av det mer viktiga intervallet 1675-1700. En etablering under detta intervall indikerar att en eventuell rekyl kan tillta i pris. På uppsidan kommer tidigare rekordnotering kring 1900 vara i fokus och en notering kring denna nivå kommer med största sannolikhet trigga ett naturligt säljintresse. En forcering av denna nivå skulle vara ett rejält styrkettecken och strukturellt öppna upp för betydligt högre indexnivåer, men sannolikt kommer detta föregås av någon form av katalysator. Sammantaget ser vi positivt på senaste tidens prisutveckling, vi har en grundläggande optimistisk vy på OMXS30 men vi anser fortsatt att man generellt inte bör jaga uppgångarna till fullo. Vi är inte helt övertygade att rekylfasen är färdigställd. Rent taktiskt bör man agera på rekyler i pris då potentialen i förhållandet till risken ter sig mer attraktiv.