graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

TINA råder alltjämt,
Hittills har det globalt sjösatts omkring 22 000 miljarder dollar i olika finanspolitiska och penningpolitiska stimulansåtgärder. Det låga ränteläget, där flertalet länder uppvisar negativa realräntor, innebär vidare att det finns få alternativ till börsen för att kunna erhålla avkastning. Det strukturella stödet till aktiemarknaden är därmed starkt, varvid investerarkollektivet än så länge lyckats skaka av sig de negativa nyheter som inkommit och de orosfaktorer som eventuellt skulle kunna sätta käppar i hjulet för en fortsatt ekonomisk återhämtning. Pristrenden på världens aktiemarknader är nu också positiv, där inte minst den amerikanska aktiemarknaden lett utvecklingen och noterat nya alla-tiders-högstanivåer.

..och FOMO fortsätter ge stöd,
Återhämtningen på börsen har således gått mycket snabbt sedan den kraftiga sättning som skedde i samband med utbrottet av covid-19. Detta har vidare inneburit att investerarkollektivet inte hunnit med att allokera tillbaka stora delar av det kapital som såldes under sättningen. Då alternativen till börsen för att erhålla avkastning är få ser vi det dock som troligt att detta kapital successivt kommer att allokeras tillbaka in i aktiemarknaden, och därmed ge stöd till dess utveckling. I USA är det till exempel fortfarande omkring 1000 miljarder dollar som under sättningen allokerades in i penningsmarknadsfonder som ännu inte allokerats om därifrån. Vår vy är därför att den pessimistiska börssyn som AAII:s sentimentundersökning givit uttryck för de senaste månaderna snarare visar på en förhoppning om en investeringsbar nedåtrekyl än att investerarkollektivet de facto är negativa till den fortsatt börsutvecklingen. I samband med att den amerikanska börsen stigit till nya rekordnoteringar ser vi också att andelen pessimister kontinuerligt minskat. Detta skulle således kunna vara ett tecken på att den del av investerarkollektivet som legat utanför marknaden nu börjar kapitulera för den uppgång som skett, och därmed börjar ge upp sina förhoppningar om en djupare nedåtrekyl. Anledningen till att vi i stor utsträckning följer sentimentsutvecklingen i USA beror på att marknadsutvecklingen där även tenderar att avgöra riktningen för den svenska börsutvecklingen. Ett likaviktat börsindex för den amerikanska marknaden, visar också i år på en med Sverige snarlik börsutveckling. Strukturellt ser vi således att såväl TINA (There Is No Alternative) som FOMO (Fear Of Missing Out) fortfarande i allra högsta grad råder och att eventuella nedåtrekyler på börsen alltjämt är köpvärda.

..varför såväl positiva som negativa utbrott ter sig köpvärda
Sedan snart två månader tillbaka handlas OMXS30 sidledes inom prisintervallet 1700-1800. Den tekniska implikationen av detta är således att indexet nu konsoliderar tidigare uppgångar och att balans mellan köpare och säljare för stunden råder. I ena vågskålen ligger det strukturella stödet för risktillgångar som aktier (TINA) och den girighet som uppgången hittills skapat hos investerarkollektivet (FOMO). I den andra vågskålen ligger det faktum att osäkerheten fortfarande är väldigt hög vad gäller bland annat utvecklingen av covid-19, och därmed takten i den ekonomiska återhämtningen. Det som nu talar för att börsen skulle kunna stå inför en prismässig nedåtrekyl är främst det faktum att stödjande indikatorer så som Swedish Fear & Greed Index inte bekräftat den senaste uppgångssekvensen, samt att negativ divergens uppvisas mellan prisutvecklingen och såväl momentum som bredd. Dessutom kan noteras att vinstförväntningarna i marknaden nu ter sig relativt höga, samt att makromomentum kan få det allt svårare att fortsätta överraska positivt framöver.

Sammanfattningsvis ser vi således att en förhöjd rekylrisk för stunden råder, men att börsen strukturellt befinner sig i en positiv trendstruktur, varför en fortsatt uppgångssekvens på sikt ter sig som mest sannolik. All rörelse inom prisintervallet 1700-1800 ser vi alltjämt som tekniskt signallös och tecken på konsolidering. En prismässig etablering under stödområdet 1680-1700 skulle kunna vara en utlösande faktor för viss vinsthemtagning, där nästkommande stödområde av vikt återfinns i häradet av 1600. Om indexet istället etableras över 1800 erhålls en teknisk köpsignal, vilken indikerar att en strukturell förstärkning av marknadssentimentet skett. Nästkommande motståndsområde av vikt återfinns då i häradet av 1900. Oavsett om indexet bryter upp eller ner från rådande konsolideringsintervall mellan 1700-1800 ser vi paradoxalt nog att inflödena till börsen kommer att öka och därmed stötta dess utveckling. Anledningen till detta är den höga graden av FOMO (Fear Of Missig Out) som nu råder i marknaden. Eventuella nedåtrekyler kommer att köpas av investerare som stått utanför och väntat på en nedåtrekyl, samtidigt som ett positivt konsolideringsutbrott och etablering över 1800 kan leda till en allokeringsmässig kapitulation och att rädslan för att missa tåget helt tar överhand.


”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss