Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Lättade rörelserestriktioner ger stöd
Millicom är en telekomoperatör vars verksamhet är koncentrerad till Latinamerika. De har starka marknadsandelar i regionen och opererar under det lokala märket Tigo.

De senaste åren har stora investeringar gjorts i utbyggda fibernät och förvärv. Detta har förbättrat affärsmixen och abonnemangsintäkterna har fortsatt växa på bekostnad av kontantkortsintäker. Aktien har dock pressats kraftigt under denna period, dels på grund av tekniska faktorer (indexförändringar), dels på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Efter mycket hårda rörelserestriktioner ser vi nu att rörligheten successivt är på väg tillbaka på dessa marknader, vilket vi ser kommer att verka stöttande framöver.

Baserat på våra relativt försiktiga estimat och vår vy om en återupptagen aktiedistribution till aktieägarna ser vi aktien som mycket attraktivt värderad.

Tilltagande investerarintresse
Sedan den kraftiga sättningen under mars månad har aktien i Millicom inte haft någon som helst prismässig återhämtning, utan istället har aktien handlats sidledes i ett allt snävare prisintervall. Detta är en tydlig indikation på att balans rått mellan köpare och säljare och att någon form av katalysator krävts för att skifta denna balans.

Den senaste veckorna har dock nyhetsflödet varit relativt positivt, där inte minst mobilitetsdata nu börjat visa på en tydlig återhämtning vad gäller rörlighet i regionen. Detta har också föranlett flera höjda analytikerestimat. Aktien har nu också i en impulslik rörelse brutit upp ur den konsoliderande formationen aktien handlats i, vilket tyder på ett ökat investerarintresse och att balansen mellan köpare och säljare är på väg att skifta till köparnas favör. Vi ser det därför som intressant att nu agera på den köpsignal som erhållits i prisgrafen.

Då volatiliteten på aktiemarknaden under året periodvis varit kraftig sätts stop loss för detta Trading Case till 237 SEK. Med tanke på att detta är en något vidare stop loss än normalt, kan därmed också vald positionsstorlek behöva tas i beaktan.