graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

TINA och FOMO fortsätter ge stöd,
Som konstaterats i de senaste uppdateringarna råder det för närvarande balans mellan köpare och säljare, varvid OMXS30 konsoliderat sidledes i prisintervallet 1700-1800. Stöd för aktiemarknaden och det som i stor utsträckning drivit utvecklingen är de massiva finanspolitiska och penningpolitiska stimulansåtgärder som sjösatts. Utöver detta har vi även ett mycket lågt ränteläge där flertalet länder uppvisar negativa realräntor, vilket innebär att det finns få alternativ till börsen för att kunna erhålla avkastning. Vi ser därmed att det strukturella stödet för aktiemarknaden fortsatt är starkt. Det som hittills hållit tillbaka fortsatt avancemang från rådande konsolideringsintervall är av mer sentimentsmässig karaktär, då indexet nu nått upp till nivåer vid vilket ett naturligt förhöjt utbud materialiserats. Osäkerheten är också fortfarande hög vad gäller bland annat utvecklingen av covid-19, varvid visibiliteten i den ekonomiska återhämtningen fortsatt är låg.

På grund av den hastiga uppgången som skett på börsen kan det vidare konstateras att den del av investerarkollektivet som minskade sin aktieexponering under sättningen ännu inte hunnit allokera tillbaka lejonparten av detta kapital. Vi ser därför att den pessimistiska börssyn som AAII:s sentimentundersökning givit uttryck för de senaste månaderna snarare visar på en förhoppning om en investeringsbar nedåtrekyl snarare än att investerarkollektivet de facto är negativa till den fortsatta börsutvecklingen. Skulle börsen fortsätta uppvisa styrka ser vi därför att den del av investerarkollektivet som legat utanför marknaden av rädsla för att helt missa uppgången kan komma att kapitulera för den uppgång som skett, och därmed börja ge upp sina förhoppningar om en djupare investeringsbar nedåtrekyl. Det kapitalinflöde som en sådan sentimentsmässig kapitulation skulle kunna medföra torde kunna absorbera det naturligt förhöjda utbud som materialiserats och därmed ge stöd för ytterligare avancemang på börsen. Strukturellt ser vi således att såväl TINA (There Is No Alternative) som FOMO (Fear Of Missing Out) fortfarande i allra högsta grad råder och att eventuella nedåtrekyler såväl som positiva konsolideringsutbrott för stunden är köpvärda.

Volatilitetssammandragning talar för kommande konsolideringsutbrott
Vi har hittills under konsolideringen varit helt öppna för vilket håll ett utbrott skulle kunna komma att ske, men samtidigt konstaterat att vissa stödjande indikatorer så som bredd och momentum inte bekräftat prisrörelsen. Vi har också noterat att det starka makromomentum som rått och stöttat utvecklingen framöver kan komma att få det allt svårare att fortsätta överraska positivt, då förväntningarna nu skruvats upp. Förra veckan inleddes också en rekyl på de amerikanska börserna. Då nedgången drivits av vinsthemtagningar i de stora IT-bolagen, behöver dock på intet sätt en liknande rörelsesekvens noteras i Sverige. Vad nu också allt fler stödjande indikatorer börjar antyda är att den rekyl som börsen varit i behov av den senaste tiden spelats ut via en tidsmässig andhämtningspaus istället för en prismässig nedgång. Vad vi nu ser är nämligen att såväl bredd som momentum kommit ner till nivåer varifrån de åter kan komma att vända uppåt. Fokus på dess divergenser mot prisutvecklingen är därmed inte längre lika relevant. Under den två månader långa sidledes konsolideringen har nu också indexet åter fått kontakt med 50 dagars glidande medelvärde, vilket innebär att den överköpthet som rått nu via tid arbetats ut ur marknaden och en mer sentimentsmässig jämviktsnivå åter nåtts. Mer dynamiska stödområden så som Ichimoku Cloud har nu också kommit upp och ligger för närvarande väl inom rådande konsolidering, vilket också ökat sannolikheten för att köpare åter kan komma in i marknaden inom rådande prisintervall. Då en tydlig volatilitetssammandragning nu också skett torde konsolideringen vara allt mer mogen, varvid ett utbrott åt endera riktning skulle kunna komma att ske inom relativt snar framtid.

Sammanfattningsvis ser vi alltjämt att börsen strukturellt befinner sig i en positiv trendstruktur, varför en fortsatt uppgångssekvens ter sig som mest sannolik. Den förhöjda rekylrisk som vi tidigare noterat ser vi nu har minskat, då andhämtningspausen ter sig ske i tid snarare än i pris. All rörelse inom prisintervallet 1700-1800 är dock alltjämt tekniskt signallöst och ett tecken på fortsatt konsolidering. Med den volatilitetssammandragning som skett ser vi dock att ett utbrott ur detta prisintervall kan komma att ske inom en relativt snar framtid. Skulle indexet nu etableras under stödområdet 1680-1700 ser vi att sentimentet försvagats på sånt sätt att nedgången mest troligt kan komma att fortsätta ner mot nästkommande stödområde i häradet av 1600. Vid etablering över 1800 erhålls däremot förnyad teknisk köpsignal, vilken indikerar att en strukturell förstärkning av marknadssentimentet skett. Nästkommande motståndsområde av vikt, tillika prisobjektiv för köpsignalen, återfinns då i häradet av 1900.”The essential element is that the markets are based on human psychology, and by charting the markets
you´re merely converting human psychology into graphic representations.”
- Al Weiss