graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Trend och trendstruktur fortsatt positiv,
Såväl trend som trendstruktur är alltjämt positiv och indikerar fortsatt att det är köpare som är mest måna om att få till avslut och därmed också är i kontroll i marknaden. Så länge denna trendstyrka bibehålls intakt utan uppkomst av negativa divergenser i de stödjande indikatorerna är därmed också de tekniska förutsättningarna goda för ytterligare uppgångar på börsen. Finansiella tillgångar prissätts ju nämligen av människor, vars beslutsfattande drivs av medfödda beteendemönster så som förhoppningar, girighet, rädsla och flockmentalitet. Detta innebär att ett stigande pris tenderar att attrahera ytterligare köpare, som i sin tur drivet priset vidare uppåt än mer. Detta skapar därmed en positiv återkopplingscykel i vilken etablerade trender förstärker sig själva genom sitt eget momentum. Med nya rekordnoteringar på börsen ser vi därmed inte bara att trendstrukturen stärkts, utan att detta även indikerar ett stärkt marknadssentimentet.

..där omtolkning av nyhetsflödet visar på starkt marknadssentiment.
Då det är marknadssentimentet som styr börsutvecklingen är det därmed också ytterst svårt att försöka handla på inkommande information och nyheter. Vid ett starkt marknadssentiment överdrivs inkommande positiva nyheter, medan negativa nyheter tenderar att nonchaleras. Dessutom omtolkas ofta inkommande nyheter så att de bekräftar den marknadsvy som redan är etablerad. Ett tydligt exempel på hur marknaden omtolkar inkommande nyheter för att passa in i rådande marknadssentiment är hur narrativet utvecklats kring presidentvalet i USA. För en tid sedan, då Trump låg relativt bra till i valutkomstundersökningar, sågs en Biden-vinst som en orosfaktor och något som skulle sätta press på aktiemarknaden. Narrativet var då att höjda skatter på aggregerad basis skulle leda till lägre vinstutveckling för bolagen på S&P500. Nu, när en Biden-vinst ter sig allt mer sannolik, ses istället detta som något positivt för aktiemarknaden. Narrativet är nu istället att detta kan leda till mer finanspolitisk stimulans och ökad stabilitet. Fundamentalt har inte särskilt mycket förändrats under denna period, utan det som främst skett är att sannolikheten för en Biden-vinst ökat. Med bibehållen styrka på börsen har därmed också en narrativförändring blivit nödvändig hos analytikerkollektivet för att i efterhand kunna förklara börsuppgången. Inkommande nyheter och data har ofta en relativt begränsad påverkan på det strukturella flödet in och ut ur aktiemarknaden. Istället är det rådande marknadssentiment som avgör dessa flöden och nyheter omtolkas därefter för att rationalisera de flödesstrukturer som sentimentet redan etablerat. Att nyhetstolkningen anpassas till prisutvecklingen, snarare än att priset följer inkommande nyheter, indikerar vidare att sentimentet i marknaden fortsatt är starkt.

Eventuella inkommande negativa nyheter eller orosfaktorer som finns i marknaden, vilka håller sig inom ramen för vad som kan antas vara rimliga utfall, (det vill säga inga ”Black Svan”-händelser), torde därmed också ha en begränsad effekt på den strukturella marknadsutvecklingen. Negativt sentimentspåverkande nyheter kan självklart medföra tillfälliga sättningar och rekyler, men sannolikt förändrar dessa inte det strukturella sentimentet. Detta då det underliggande sentimentet hos investerarkollektivet, till följd av bland annat flockmentalitet, är mer trögrörligt. Ur ett tekniskt perspektiv ser vi därmed att trenden visar vägen och att eventuella nedåtrekyler inom rådande trendstruktur alltjämt är köpvärda. Sedan är det upp till nyhetsrapporteringen att försöka rationalisera de nyheter som inkommer till att passa rådande marknadssentiment.

Eventuella nedåtrekyler fortsatt köpvärda
Till motsatsen bevisats via brott av den stigande trendstrukturen ser således den tekniska vyn alltjämt konstruktiv ut för OMXS30. Nästkommande motstånd av vikt återfinns nu i första hand alltjämt i häradet kring 1900, bestående av såväl tidigare toppnotering som av prisobjektiv för den tidigare konsolideringen. I detta härad, eller strax däröver, skulle därmed ett mer strukturellt säljintresse åter kunna komma att materialiseras. Dras tidslinjen ut något återfinns nästa större prisobjektiv därefter i häradet kring 2000-2050.

På nedsidan återfinns nu i första hand ett viktigt stödområde i häradet av 1770-1800, bestående av såväl tidigare bottnar, 50 dagars glidande medelvärde, samt det dynamiska stöd- och motståndsområdet Ichimoku Cloud. Ett brott under detta område indikerar ett försvagat sentiment och signal om en fortsatt nedgång mot det strukturella stödområdet kring 1690-1700. Vid dessa nivåer återfinns såväl 200 dagars glidande medelvärde som den tidigare bottnen från i slutet av juli. Ett brott av detta härad skulle således bryta såväl den stigande trenden som den positiva trendstrukturen. Om så sker försvagas således den tekniska vyn avsevärt och effektuerade tekniska säljsignaler skulle då indikera fortsatt nedgångssekvens och att säljare åter är i kontroll i marknaden.

Så länge som trend och trendstruktur är tydligt positiv och så länge som det positiva tolkningsföreträdet råder vad gäller inkommande nyheter, ser vi dock en fortsatt uppgångssekvens som mest sannolik. Eventuella nedåtrekyler till endera av de uppställda stödområdena är därmed också alltjämt att betrakta som tekniskt köpvärda.