Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Dometic tillverkar och säljer produkter för användning främst i fritidsfordon, lastbilar, och fritids- och arbetsbåtar. Produkterna omfattar områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning, Säkerhet & Trygghet, samt Hygien och Sanitet. Bolaget är vidare global marknadsledare inom flera ”Mobile living”-nischer.

Dometic gynnas av flertalet strukturella trender, vilka bidrar till ökad konsumtion och fokus på utomhuslivsaktiviteter. Denna trend har nu också ytterligare förstärks i och med pandemin av covid-19, varvid vi ser mer långsiktiga positiva effekter för marknaden av såväl fritidsfordon som fritidsbåtar. Efter flaskhalsar i utbudet som en effekt från nedstängningar har nu Dometic en rekordorderstock. Tack vare säsongsmässigheten i dess verksamhet bör det nu vidare finnas gott om kapacitet för att leverera missade intäkter fram till och med det första kvartalet 2021. Fram till det andra kvartalet 2021 ser vi också att Dometic har enkla jämförelsetal. Givet pandemin är det dock något oklart i vilken utsträckning som leveranskedjorna påverkats under kvartalet, varvid viss osäkerhet råder vad gäller dess förmåga av att ha kunnat leverera på dess stora orderstock. Oaktat rapportutfallet den 3 februari, ser vi goda förutsättningar för en fortsatt stark underliggande marknad under såväl 2021 som 2022. Den nyligen presenterade produkten relaterad till leverans av livsmedel ser vi vidare potentiellt skulle kunna vara ytterligare en drivare för resultatutvecklingen framöver. Med tanke på de strukturella trender som nu råder, och den starka tillväxten vi ser 2021-2022 när leveransproblemen lättar och återförsäljarna fyller på sina lager i både USA och Europa, finner vi aktien vara attraktivt värderad.

Teknisk köpsignal efter ny rekordnivå
Sedan botten i mars förra året har aktien haft en stark utveckling och i augusti bröt aktien upp till ny rekordnotering. Efter att ha toppat ur under oktober handlades så Dometic ner och återtestade under november de tidigare toppnoteringarna och motstånden kring 95 SEK, vilka nu istället agerade stöd. Sedan dess har så aktien åter attraherat köpare och under föregående vecka erhölls så en teknisk köpsignal, då aktien bröt upp ur dess konsolideringsintervall till nytt kursrekord. Ur ett tekniskt perspektiv ser vi denna uppgång som strukturellt mycket positiv, då det indikerar att aktien alltjämt är tydligt efterfrågestyrd.

Efter denna impulsiva uppgång är Dometic nu momentummässigt överköpt, varvid viss andhämtning inom kort kan komma att krävas. Oaktat risken för visst behov av en momentummässig andhämtningspaus samt den rapportrisk som tas, finner vi rådande nivåer som en bra ingångspunkt för ett trading case inom ramen för Swedbank Trading. Stöd återfinns nu i första hand i häradet kring 112-116 SEK, vilket därefter följs av området 107-109 SEK. Då höjd tas för presumtiv kortsiktig vinsthemtagning, alternativt volatilitet i samband med rapporten sätts nivån för stop loss till 103 SEK, vilket är strax under detta senare stödområde.