graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Trend och trendstruktur fortsatt i stigande tendens,
Trenden på börsen är alltjämt stigande, där såväl högre toppar som bottnar noteras i OMXS30. Indexet handlas också över dess glidande medelvärden och sedan årsskiftet har den längre trenden inlett en tydligt stigande tendens. Ur ett trendföljande prisperspektiv ter sig således alltjämt börsen vara högst efterfrågestyrd, varvid en strukturellt positiv vy också vidhålls. Värt att notera dock är att indexet nu nått upp till tekniska prisobjektiv och motstånd, att sentimentstödet ter sig vara relativt svagt, samtidigt som en lite svagare säsongsmässig period närmar sig. Börsen torde därför nu vara relativt sårbar för eventuella negativa nyheter, och det vore högst naturligt om en marknadskorrektion skulle komma att inledas inom en inte allt för lång framtid. Det är dock sällan en god idé att gå emot den för stunden rådande trenden, då rörelsesekvenser ofta blir mer utdragna än vad som på förhand ter sig rimligt. Detta då uppgångssekvenser tenderar att såväl drivas som förstärkas av sitt eget momentum, utan behov av externt bränsle väl en positiv återkopplingscykel inletts. Detta innebär också att en positiv vy vidhålls även i det korta perspektivet fram till det att motsatsen därom signalerats i form av en mer konklusiv omslagsformation eller att ett prismässigt trendomslag skett via att en lägre botten noterats i indexet.

..men sentimentstödet är alltjämt svagt
Prismässigt har nu OMXS30 rört sig inom det första prisobjektivsintervallet 2000-2050 i tre veckors tid, vilket också innebär att ingen ytterligare signal ännu erhållits för nästa rörelsesekvens. Att det kunde materialisera sig ett ökat utbud i detta härad var också högst sannolikt, då det inte bara var ett matematiskt prisobjektiv utifrån innevarande års rörelsesekvenser, utan också ett trendlinjemotstånd härledtt från utvecklingen sedan det att börsen toppade 2007. Som noterades i förra veckans uppdatering, samt i den senaste sentimentrapporten, ter sig nu vidare också sentimentet för stunden stå och väga vid relativt neutrala nivåer. Än så länge är det ovisst huruvida denna diskrepans mellan Swedbank Swedish Fear & Greed Index beror på om sentimentet laggar eller om den senaste tidens börsuppgång de facto skett utan något egentligt sentimentstöd. Oavsett innebär det dock att utrymme nu finns för att nästa rörelsesekvens har förutsättningar att bli relativt stor, där ökad girighet eller rädsla tillsammans med prisutvecklingen successivt och alternerande förstärker varandra.

Värt att notera är också att indexet under de senaste månaderna avancerat i en stigande triangelformation, vilket inte sällan är en indikation på att kraften i uppgången är avtagande. Om detta de facto är en så kallad ”Ending Diagonal”-formation ser vi alltjämt att det torde finnas utrymme för att rådande uppgångssekvens mer lågvolatilt skulle kunna fortsätta ytterligare en tid inom denna formation innan färdigställande därav sker. Sker det inget impulsivt utbrott under relativt hög volym ur rådande prisobjektivsområde, utan indexet lågvolatilt fortsätter att stiga inom denna triangelformation den kommande månaden, ser vi att sannolikheten successivt med tiden också ökar för att en nedåtrekyl kommer att ta vid väl formationen färdigställts.

Utbrott ur rådande triangelformation indikerar nästa rörelsesekvens
Strukturellt och taktiskt vidhålls likväl än så länge en positiv vy till indexutvecklingen, de varningssignaler som börjat materialisera sig till trots. Detta då ingen signal som motsäger den stigande trenden ännu erhållits i prisutvecklingen. För ökad konfidens om att rådande uppgångssekvens kan komma att fortsätta mer uthålligt skulle vi nu helst vilja se ett utbrott ur motståndet vid 2050 under hög volym, i kombination med en kraftigt stigande girighet i Swedbank Swedish Fear & Greed Index. Om så sker ser vi utrymme för en mer impulsiv fortsatt uppgångssekvens mot nästkommande prisobjektiv i häradet av 2150-2220.
En fortsatt lågvolatil uppgång förbi 2050 inom rådande triangelformation, där sentimentindikatorn Swedbank Swedish Fear & Greed Index kvarstår i neutrala nivåer, betraktar vi dock inte som ett positivt utbrott utan istället som ett fortsatt färdigställande av en presumtiv ”Ending Diagonal”-formation. Ett negativt utbrott ur denna triangelformation, följt av ett brott ner under 1985 betraktas vidare som en första indikation på att en nedåtrekyl och korrektion på den senaste uppgångssekvensen kan ha inletts. Nästkommande stödområde därefter återfinns i häradet av 1930-1950, bestående av den tidigare bottnen från i januari samt en stödstruktur i Fishnet 120-minutersgraf. Vid en mer fördjupad korrektion efterföljs detta stödområde av häradet kring 1810-1840, vilket utgörs av den tidigare bottnen från i december, samt 200-dagars glidande medelvärde.

Sammantaget vidhålls således än så länge en positiv vy såväl strukturellt som taktiskt. För ökad konfidens skulle vi nu dock vilja se en kraftig girighetsimpuls i Swedbank Swedish Fear & Greed Index, samtidigt som indexet under hög volym bryter upp ur motståndet kring 2050. Så länge indexet handlas lågvolatilt inom den stigande triangelformationen ser vi dock alltjämt att risken finns att rörelsen skulle kunna vara ett färdigställande av nu rådande uppgångssekvens innan en nedåtrekyl därefter tar vid. Vid negativt brott av denna presumtiva triangelformation och den senaste bottnen vid 1985 försvagas den tekniska vyn, då detta skulle indikera att en möjlig nedåtrekyl kan ha inletts. Nästkommande stödområden återfinns då vid 1930-1950, följt därefter av 1800-1840.