logo
Trading Cases - Veckosammanställning
Dokument skapat och publicerat: 25 februari 2021 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Öppna trading cases

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Millicom
20-09-09
20-09-09
279,8
279,8
311,50 280 11,33%
Assa Abloy*
20-09-17
20-09-17
205,95
205,95
216,80 181 5,27%
Skanska
20-12-01
20-12-01
205,7
205,7
204,40 185 -0,63%
Dometic
21-01-28
21-01-28
118,2
118,2
115,75 103 -2,07%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

Den positiva trenden och trendstrukturen indikerar fortsatt en strukturellt efterfrågestyrd aktiemarknad. Mer kortsiktigt är det dock värt att ha med sig att prisutvecklingen den senaste tiden allt mer börjat ta formen av en stigande triangelformation, vilket tillsammans med andra olika stödjande indikatorer indikerar att kraften i uppgången är avtagande och att ökad vaksamhet därmed är tillrådlig. Med det stora sentimentutrymme som nu finns torde också ett utbrott ur denna triangelformation kunna komma att initiera en större rörelsesekvens i riktning med utbrottet. På nedsidan återfinns nu stödområde vid 1985, vilket därefter följs av häradena 1930-1950, samt 1810-1840. Vid positivt utbrott ur triangelformationen ser vi en fortsatt uppgångspotential till nästkommande prisobjektiv vid 2150-2220.

Håll dig uppdaterad om vår marknadsvy
För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades igår:
OMXS30: Laddar för ny rörelsesekvens

Missa inte våra mejlutskick:
Teknisk Analys OMXS30
Swedbank Trading

Swedbank Trading
I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stop loss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.

Kommentar på öppna trading cases

Millicom

Millicom är en telekomoperatör vars verksamhet är koncentrerad till Latinamerika. De har starka marknadsandelar i regionen och opererar under det lokala märket Tigo. De senaste åren har stora investeringar gjorts i utbyggda fibernät och förvärv, vilket förbättrat affärsmixen och abonnemangsintäkterna har fortsatt växa på bekostnad av kontantkortsintäkter. Aktien har dock pressats kraftigt under denna period, dels på grund av tekniska faktorer (indexförändringar), dels på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Med stöd från den kommande vaccineringen mot covid-19 återhämtade sig aktien starkt under november, men i takt med den senaste tidens åter ökade smittspridning har så en successiv försvagning åter skett i aktiepriset. Baserat på våra relativt försiktiga estimat, samt vår vy om en återupptagen aktiedistribution till aktieägarna ser vi dock alltjämt aktien som attraktivt värderad. Efter höjning upp till lanseringskursen ligger nivån för stop loss i detta Trading Case vid 280 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 9 september 2020 för Millicom

Assa Abloy

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik, vilket innebär att bolaget är helt exponerat mot byggande. Trots den inbromsning som nu skett ser vi dock ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Med världens största bas av installerade produkter har bolaget vidare en stor del av sin försäljning på eftermarknaden, vilket också skapar viss stabilitet i intjäningen. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen. Med tanke på bolagets organiska tillväxtpotential och högst framgångsrika förvärvsstrategi finner vi Assa Abloy attraktivt värderat, såväl absolut som relativt. Sedan lansering av trading caset har aktien varit relativt volatil, och för ett stabilare investerarintresse kan det möjligtvis krävas att vaccineringen mot covid-19 framskridit lite längre. Inom ramen för Swedbank Trading ligger nivån för stop loss i detta Trading Case vid 181 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 15 september 2020 för Assa Abloy

Skanska

Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska erbjuder såväl geografiskt som segmentmässigt, då det skapar en stabilitet i verksamheten. Det som vi ser kan driva utvecklingen är återhämtning i marginalen för byggverksamheten, återhämtning under andra halvåret 2021 för fastighetsutvecklingen, samt infrastruktursatsningar på flera av bolagets kärnmarknader. Med dess starka balansräkning ser vi också att Skanska har utrymme att vara opportunistiska om köplägen visar sig. Stop loss för detta Trading Case ligger vid 185 kronor.

Läs mer i det ursprungliga caset från 1 december 2020 för Skanska

Dometic

Dometic tillverkar och säljer produkter för användning främst i fritidsfordon, lastbilar, och fritids- och arbetsbåtar. Bolaget gynnas av flertalet strukturella trender, vilka bidrar till ökad konsumtion och fokus på utomhuslivsaktiviteter. Denna trend har nu också ytterligare förstärks i och med pandemin av covid-19, varvid vi ser mer långsiktiga positiva effekter för marknaden av såväl fritidsfordon som fritidsbåtar. Vi ser således goda förutsättningar för en fortsatt stark underliggande marknad under såväl 2021 som 2022. Den nyligen presenterade produkten relaterad till leverans av livsmedel ser vi vidare potentiellt skulle kunna vara ytterligare en drivare för resultatutvecklingen framöver. Vi är också uppmuntrade av det underliggande resultatet som bolaget presenterade för det fjärde kvartalet, vilket visade på god organisk tillväxt och bra kassaflöde. Med tanke på de strukturella trender som nu råder, och den starka tillväxten vi ser 2021-2022 när leveransproblemen lättar och återförsäljarna fyller på sina lager i både USA och Europa, finner vi aktien vara attraktivt värderad. Stop loss för detta trading case är satt till 103 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 25 januari för Dometic

Stängda trading cases

Nedan tabell visar utvecklingen för varje enskilt Trading Case. Som en jämförelse redovisas även utvecklingen i OMXS30 under samma period som Trading Caset varit öppet. Grafen visar den aggregerade avkastningen för alla stängda Trading Case jämfört med den aggregerade avkastningen för OMXS30 under innehavstiden för respektive Trading Case.

2020

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
ABB 07-nov
209,50
209,50
09-jan
230,90
230,90
10,21% 1,61% 8,60%
Stora Enso 30-okt
128,70
128,70
26-feb
116,00
116,00
-9,87% -0,80% -9,06%
Mowi* 05-nov
216,80
216,80
27-feb
205,40
205,40
-5,26% -3,26% -2,00%
Lundin Mining* 25-nov
53,28
53,28
27-feb
48,40
48,40
-9,16% -1,79% -7,37%
ABB 26-feb
216,80
216,80
06-mar
196,00
196,00
-9,59% -6,43% -3,16%
Ericsson 03-mar
76,76
76,76
09-mar
66,94
66,94
-12,79% -11,06% -1,73%
H&M 03-mar
178,24
178,24
09-mar
150,04
150,04
-15,82% -12,04% -3,78%
Hexagon 05-maj
464,00
464,00
28-maj
510,60
510,60
10,04% 7,63% 2,42%
H&M 27-maj
139,50
139,50
05-jun
163,30
163,30
17,06% 5,03% 12,03%
Autoliv 27-maj
647,40
647,40
15-jun
565,00
565,00
-12,73% -2,18% -10,55%
Essity 27-apr
311,60
311,60
16-jun
290,00
290,00
-6,93% 7,29% -14,22%
BillerudKorsnäs 12-jun
130,80
130,80
20-jul
149,25
149,25
14,11% 4,91% 9,19%
H&M 12-jun
146,65
146,65
01-okt
166,60
166,60
13,60% 13,83% -0,22%
Nordea 16-nov
72,93
72,93
16-dec
71,22
71,22
-2,30% -1,68% -0,67%
Aggregerad avkastning 2020
 
 
 
 
-19,43% 1,06% -20,52%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2021

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30 *
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Hufvudstaden 17-sep
131,00
131,00
17-feb
123,30
123,30
-5,88% 11,07% -16,95%
Storytel 20-jan
253,50
253,50
23-feb
217,00
217,00
-14,40% 1,80% -16,19%
Aggregerad avkastning 2020
 
 
 
 
-20,28% 12,87% -33,14%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2014-02-28

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Financial Products & Advice påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank Group Financial Products & Advice har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Millicom SE0001174970 4
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1,6
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden

Förklaring (Tillkännagivanden):

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Financial Products & Advice medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Financial Products & Advice, Stockholm 2021.

Adress

Swedbank Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Financial Products & Advice
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se