graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Stigande trend och trendstruktur talar för fortsatt uppgång,
OMXS30 har under den större delen av den gångna veckan rört sig inom det uppsatta prisobjektivsområdet 2000-2050, vilket innebär att såväl den stigande trenden som trendstrukturen fortfarande är intakt. Igår stängde dock indexet över detta område och noterade ånyo nytt kursrekord, vilket också indikerar att börsen alltjämt är efterfrågestyrd. Detta innebär således också att den tekniskt positiva börvyn vidhålls.

..men svagt sentimentstöd råder alltjämt.
Värt att notera dock är att OMXS30 nu handlas vid ett strukturellt tekniskt motståndsområde och att stödjande indikatorer så som marknadsbredd och momentum noteras med diskrepanser, samtidigt som Swedbank Swedish Fear & Greed Index indikerar att sentimentstödet alltjämt ter sig vara relativt svagt. Börsuppgången torde nu därför vara relativt sårbar för negativa nyheter, varför det är högst tillrådligt att ha en ökad vaksamhet för eventuella omslag eller trendskiften i prisutvecklingen. I avsaknad av negativa nyheter torde dock rådande börsuppgång kunna fortsätta ytterligare en tid framöver. Det är nämligen sällan en god idé att gå emot den för stunden rådande trenden, då en etablerad rörelseriktning tenderar att kunna drivas av sitt eget momentum. Det finns heller inga signaler i prisutvecklingen som ännu indikerat en försvagning av den tekniska vyn.

Motstånd vid 2150-2220, stöd vid 1985
Huvudscenariot vi ser framför oss är nu således att rådande uppgångssekvens kommer att fortsätta. Det svaga sentimentstödet som för stunden råder är också tvetydigt. Förutom att börsen blir mer sårbar för negativa nyheter, skapar det även utrymme för en girighetsimpuls. Detta innebär att en sentimentförstärkning av någon anledning nu skulle kunna initiera en stark positiv återkopplingscykel, där ökad girighet och priset successivt och alternerande förstärker varandra. Om så sker ser vi således att OMXS30 under hög handelsvolym kan komma att etableras över rådande prisobjektivsområde för att därefter mer impulsivt handlas upp mot nästkommande prisobjektiv i häradet av 2150-2220. Då trenden är positiv ser vi dock att prisuppgången kommer att kunna fortsätta även utan sentimentförstärkande nyheter, men att uppgångstakten i sådana fall kan bli mer modest.

På nedsidan återfinns nu i första hand tekniskt stöd i OMXS30 vid 1985. Ett brott av och etablering under denna nivå ser vi nu skulle försvaga den tekniska vyn och indikera att en möjlig nedåtrekyl i indexet inletts. Nästkommande stödområde återfinns därefter kring 1930-1950, bestående av den tidigare bottnen från i januari, Ichimoku Cloud, samt en stödstruktur i Fishnet 120-minutersgraf. Vid en mer fördjupad korrektion efterföljs detta stödområde av häradet kring 1840, vilket utgörs av den tidigare bottnen från i december, samt 200-dagars glidande medelvärde.


Sammantaget vidhålls således än så länge en positiv vy såväl strukturellt som taktiskt. Vi noterar visserligen det svaga sentimentstöd som råder, men uppmärksammar samtidigt att detta också skapar ett stort utrymme för girighetsimpuls vid eventuella sentimentstärkande nyheter. Nästkommande prisobjektiv ser vi nu främst återfinnas i häradet av 2150-2220. Med det svaga sentimentstödet ser vi det dock tillrådligt att även fortsatt inta en ökad vaksamhet, där ett brott av 1985 skulle indikera att en försvagning av den tekniska vyn skett och att en nedåtrekyl kan ha inletts. Nästkommande stödområde återfinns då i första hand kring 1930-1950.