graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Stigande trend och trendstruktur intakt,
OMXS30 har nu i närmare en månads tid tagit en andhämtningspaus och konsoliderat inom motståndsintervallet 2150-2220. Att denna andhämtningspaus skett i form av en sidledes konsolidering visar onekligen på att efterfrågestödet fortfarande är mycket starkt, då nytt köpintresse lyckats balansera det naturligt förhöjda utbud som materialiserats i detta motståndsområde. Då den underliggande pristrenden är stigande vidhålls därmed också vår strukturellt positiva börsvy, vilken också efter den senaste månadens utveckling stärkts. Det är dock ännu något tidigt att dra några slutsatser om denna sidledsrörelse till fullo färdigställt den andhämtningspaus som vi sett behov av i indexet efter den tidigare impulsrörelsen. Även om motståndsområdet nu utmanas har ingen etablering däröver ännu skett och såväl sentiment som momentum noterar alltjämt något stretchade nivåer.

..men sentimentet fortsatt något stretchat
Som en konsekvens av den tidsmässiga andhämtningspausen som skett har nu de mer kortsiktiga momentumindikatorerna kommit ner något från de mer extrema nivåer som tidigare rådde. Ur ett lite längre perspektiv handlas dock fortfarande indexet mer än två standardavvikelser över dess 200 dagars glidande medelvärde, vilket alltjämt indikerar överköpta nivåer. Även om Swedbank Swedish Fear & Greed Index under denna konsolideringsperiod kom ner något indikeras nu vidare åter extrem girighet råda i marknaden. För att lägga en mer stabil grund för en fortsatt uppgångssekvens på börsen vore det därför hälsosamt om nu rådande andhämtningspaus kunde fortsatte ytterligare en tid framöver. En sådan eventuell andhämtningspaus skulle mycket väl kunna fortsätta ske i tid, där indexet konsoliderar mer sidledes, alternativt skulle den också kunna ske via en viss nedåtrekyl.

Strukturellt vidhålls dock oavsett en positiv börsvy, då prisutvecklingen alltjämt indikerar en tydligt efterfrågestyrd aktiemarknad. Vi ser det därför heller inte tillrådligt att försöka vara opportunistisk på nedsidan, utan istället nyttja eventuella nedåtrekyler som tillfällen att addera exponering. Värt att ha med sig nu är vidare att rapportsäsongen för det första kvartalet stundar, vilken möjligen skulle kunna bli en katalysator för börsutvecklingen framöver. Ur ett sentimentperspektiv är vidare reaktionerna på rapporterna minst lika intressanta som utfallen därav. Eventuella nya signaler om trendskiften eller trendförstärkningar erhålls dock som alltid i prisutvecklingen.

Stöd vid 2150, 2080-2100. Nästa prisobjektiv vid 2300.
Vid en tydlig etablering över rådande motståndsområde höjs blicken mot nästkommande prisobjektiv i häradet kring 2300. Skulle andhämtningspausen dock fortsätta utgör alltjämt den nedre delen av konsolideringen en teknisk signalnivå. Etablering under denna skulle nämligen indikera att en viss prismässig andhämtning skulle kunna ske och då återfinns stöd därefter i första hand kring 2080-2100.

Sammanfattningsvis vidhålls således en strukturellt positiv börsvy, vilken också stärkts av den mer sidledes konsolidering som skett den senaste månaden. Väl etablering sker över rådande motståndsområde höjs därför blicken mot nästkommande prisobjektiv kring 2300. Eventuella nedåtrekyler betraktas därmed också alltjämt som mer tillfälliga och köpvärda andhämtningspauser under vilka mer kortsiktig överköpthet får möjlighet att vädras ut.