graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Tydlig sentimentavkylning har nu skett,
Trots att bolagen på aggregerad basis med råge slog förväntningarna för det första kvartalet blev rapportsäsongen ingen katalysator för en ytterligare sentimentförstärkning. Givet de starka rapportutfallen har istället rapportreaktionerna varit relativt svaga. Ur ett sentimentperspektiv är detta en tydlig indikation på att sentimentet för stunden blivit allt mer utmattat. Under de senaste veckorna har också en tydlig sentimentsavkylning kunnat noteras i flera stödjande indikatorer, då momentumindikatorn RSI9 nu i absoluta termer noterar neutrala nivåer och sentimentindikatorn Swedbank Swedish Fear & Greed index nu för första gången sedan i november indikerar rädsla. Marknaden torde dock alltjämt vara relativt sårbar för negativa nyheter eller ett skiftat narrativ, varför likväl en förhöjd rekylrisk råder. Då det strukturella sentimentet fortsatt är starkt, är det dock svårt att bedöma hur länge en presumtiv sentimentdipp kan komma att bestå, samt hur djup den eventuellt kan bli. Då vi ännu inte ser några strukturella svaghetstecken i trendstrukturen ser vi vidare att den stigande trenden i OMXS30 alltjämt har goda förutsättningar att bestå även under det andra halvåret i år, varför vi också betraktar eventuella allmänna nedåtrekyler och sentimentdippar som tillfällen att addera exponering.

..under den senaste tidens intermezzo,
Det som utöver det svaga rapportmottagandet lett till att en förhöjd rekylrisk nu får ses råda beror också på det säljflöde som de facto materialiserades väl indexet närmade sig motståndet kring 2300, och som därefter lett till det intermezzo under vilket balans mellan köpare och säljare skapats. I samband med den pristopp som då noterades erhölls också negativa divergenser mot såväl momentumindikatorn RSI9 som mot sentimentindikatorn Swedbank Swedish Fear & Greed Index, vilket vidare var en tydlig indikation på att kraften i uppgången var på väg att ta slut.

..men förhöjd rekylrisk råder alltjämt.
investerarsentimentet enligt enkätundersökningen från AAII också är stretchat och kassanivåerna nu är nere vid rekordlåga nivåer, ter det sig vidare svårt att i närtid se ytterligare kapitalflödesstöd från det privata investerarkollektivet. Ur ett säsongsmönsterperspektiv har vi nu också kommit in i en svagare tidsperiod, även om detta mönster inte varit så starkt i nu rådande börscykel. Studerar man volatilitetsindexen och Skew Index kan det också konstateras att det nu förväntas en ökad volatilitet framöver, samt att investerare nu i allt högre grad börjat köpa skydd mot större börsrörelser.

Stöd vid 2200, följt av 2110-2150, 2010-2060. Motstånd vid 2300.
De stödjande indikatorerna indikerar således att det nu råder en förhöjd rekylrisk i marknaden, varvid det nu också är tillrådligt med en ökad vaksamhet. Som alltid är det emellertid själva prisutvecklingen som är ledstjärnan att följa. Detta då priset vid varje givet tillfälle speglar summan av rådande marknadssentiment och all fundamental data, så som investerarkollektivet på aggregerad basis värderar den data som finns.

Efter det att motståndsområdet kring 2300 nåddes i mitten av april har så prisutvecklingen, via den mer sidledes konsolidering som skett, indikerat att en balans rått mellan köpare och säljare. Ur ett rent prisperspektiv är således den stigande trendstrukturen alltjämt intakt och inga konklusiva signaler om ett skifte därom har ännu erhållits. I och med gårdagens nedgång på börsen utmanas nu dock det tekniska stödområdet, tillika den prismässiga signalnivån, i häradet av 2200. Vid etablering under denna nivå erhålls en negativ sekundärtrendstruktur, vilket således även i pris skulle indikera att en försvagning av sentimentet de facto skett. Nästkommande stödområde återfinns därefter kring 2110-2150. Med tanke på den grad av strukturell överköpthet som ännu råder utesluter vi dock på intet sätt att en eventuell nedåtrekyl också skulle kunna driva indexet till än lägre nivåer, där nästföljande stödområde återfinns kring 2010-2060.

För att i pris erhålla signal om att en sentimentförstärkning skett i sådan utsträckning att ytterligare överköpthet i närhet istället ter sig som mest sannolik, krävs det nu vidare en etablering över motståndet kring 2300. Om så sker öppnar det upp för en fortsatt uppgång i indexet mot nästkommande prisobjektiv kring 2400. Värt att ha med sig dock vid ett sådan utfall är att marknaden över tid tenderar att jämviktspendla, och om ytterligare överhettning sker från rådande nivåer, torde därmed också nedåtrekylen väl den kommer också bli desto mer kraftfull.

Även om inga konklusiva signaler om utbrott från rådande intermezzo ännu erhållits indikerar likväl både prisutveckling och stödjande indikatorer att en förhöjd rekylrisk för stunden råder. Vare sig det sker en prismässig rekyl eller inte vidhålls dock en strukturellt positiv börsvy, där huvudscenariot är att den stigande trendstrukturen mest troligt kommer att bestå även under andra halvåret i år och att indexet på sikt torde ha förutsättningar att nå nästa prisobjektivsområde kring 2400. Eventuella nedåtsekvenser betraktas därmed också som tillfällen att addera exponering.