Vad innebär megatrenden ”Klimatförändringar och begränsade resurser”?

I Demografiavsnittet pratade vi om att vi blir allt fler och allt äldre på jorden och vilka förändringar och påfrestningar det kommer att medföra framöver vad gäller till exempel pensioner och andra åldersrelaterade kostnader, konsumtion och utbildningsmöjligheter. Om megatrenden Demografi huvudsakligen handlar om människors förändrade villkor, handlar Klimatförändringar och begränsade resurser mer om de fysiska förutsättningarna på planeten vi människor bebor. För om vi omvandlar Jordens historia till ett kalenderår har människan bara existerat i 37 minuter, men har förbrukat 1/3 av samtliga naturtillgångar bara under de senaste 0,2 sekunderna!

I takt med att vi blir allt fler ökar efterfrågan på energi, råmaterial, rent vatten och mat, vilket sätter stor press på de begränsade resurser som finns på jorden. Färskvatten är ett exempel på en sådan begränsad resurs. Endast cirka en (1) procent av allt vatten på jorden är tillgängligt som färskvatten och redan idag har stora delar av världen en otillräcklig tillgång till rent vatten. En växande befolkning och ett ökande välstånd ökar också efterfrågan på mat i en värld där den odlingsbara arealen inte ökat de senaste årtiondena. Vi måste få ut mer via ett mer effektivt jordbruk, men sannolikt också via alternativ till dagens mat. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi till exempel kunna välja mellan vanlig köttfärs eller odlat kött i våra matvarubutiker!

Diskussionen om den globala uppvärmningen har knappast undgått någon. Klimatet på Jorden har visserligen varierat genom historien, bara de senaste 650 000 åren har inte mindre än sju istider kommit och gått. Den huvudsakliga förklaringen till de tidigare klimatförändringarna har varit små variationer i jordens omloppsbana runt solen. Den nuvarande uppvärmningen är dock av särskilt intresse då den med mer än 95 procent sannolikhet är orsakad av människans aktiviteter*. De senaste årens extremväder är bara en indikation på att vi står inför ett verkligt hot vad gäller klimatförändringar på jorden. Målsättningen att begränsa den globala temperaturförhöjningen med 1,5–2,0 grader för att undvika klimatmässig katastrof kommer att kräva betydande förändringar av både företag och privatpersoner i samhället.
(* https://climate.nasa.gov/evidence)

Hur kan vi dra nytta av detta i våra investeringar?

Förbränningen av fossila bränslen är förmodligen den huvudsakliga orsaken till dagens uppvärmning. För att uppnå målsättningen om en begränsad temperaturförhöjning är det framför allt tre huvudsakliga trender vi kommer att se.

1) Minskad andel fossila bränslen som andel av energiproduktionen. Andelen förnybar energi beräknas öka från 20 % till 85 % år 2050.
2) Ökad användning av elektricitet som energikälla. Andelen elenergi i förbrukarledet väntas öka från 20 % till 45 % 2050, bland annat beroende på tillväxten inom elbilar.
3) Ökad energieffektivitet. Energiintensiteten* måste minska med nära 2/3 till år 2050 för att begränsa tillväxten i den totala elkonsumtionen.
(* Energiintensitet är den mängd energi som krävs för att producera en enhet av BNP)

Företag kan påverkas av de här trenderna på flera sätt. Dels via hårdare regleringar och dels via högre kostnader för till exempel utsläppsrätter eller ny teknologi som radikalt kan förändra spelplanen. Det är emellertid inte bara på kostnadssidan som företag kan påverkas, givetvis kan även ändrade kundpreferenser påverka försäljningen genom att miljömässigt sämre alternativ aktivt väljs bort.

De goda nyheterna är att det samtidigt finns företag som drar nytta av samma trender. Det kan vara företag vars verksamheter bidrar till att minska CO2-utsläpp eller avger ett lågt CO2-avtryck, som till exempel förnybar energi som sol- och vindkraft. Andra exempel är företag som har alternativ för bättre infrastruktur vad gäller till exempel vattenförsörjning eller mer effektivt jordbruk. Det kan också vara företag vars produkter och tjänster medför en bättre energieffektivitet eller har lösningar för hållbara transporter med mera.

De globala investeringar som krävs för att nå målet om en begränsad temperaturförhöjning är enorma, siffran 20 000 miljarder USD de kommande tio åren har nämnts, vilket motsvarar hela USAs BNP. I covid-19-krisens spår lanserar många länder nu åtgärder för att stimulera ekonomin, där investeringar i förnybar energi är en viktig komponent. Ett exempel på det är den återhämtningsfond om 750 miljarder euro som Europakommissionen nyligen lade fram och som föreslås öronmärka en fjärdedel till klimatinvesteringar.

I Selectionfonderna har vi flera olika exponeringar inom denna megatrend, Schroder Global Climate Change och KBI Water Fund är två av dem.

Schroder Climate Change är en relativt koncentrerad fond som investerar i fem olika teman vad gäller klimatförändringar: Allt från Förnybar energiproduktion, vilket inkluderar sol- och vindkraft samt energilagring, Energieffektivitet och Hållbara transporter. till Låg-koldioxidbolag, som investerar i marknadsledare inom sina respektive branscher vad gäller CO2-utsläpp och Infrastruktur, där bolag ingår som till exempel arbetar med infrastruktur för förbättrad effektivitet i jordbruk etc.

Övergången från fossil energiproduktion till förnybar energi är en av de viktigare omställningarna som måste göras för att begränsa CO2-utsläppen. Sol- och vindkraftteknologin har funnits i många år, men varit beroende av statliga subsidier för att installeras då produktionskostnaden inte varit konkurrenskraftig jämfört med traditionell energiproduktion som olja och kol. De senaste åren har dock stora framsteg gjorts och en viktig milstolpe har nu passerats i det att produktionskostnaden för förnybar energi blivit helt konkurrenskraftig jämfört med fossil energiproduktion även utan subsidier på de allra flesta håll i världen. Ett av innehaven i Global Climate Change är First Solar som är USA:s största vertikalt integrerade solpaneltillverkare. First Solar använder sig av en annan teknik för tillverkning av solpaneler (en tunn kadmium/tellurid film) jämfört med många andra tillverkare som har en kisel-kristallbaserad tillverkning. Tekniken har såväl bättre energigenererande egenskaper som en snabbare och inte minst betydligt resurssnålare produktion. First Solar utvecklar och driver även hela solenergiprojekt och har varit involverade i några av de största solenergiinstallationerna i USA.

KBI Water Fund är ett annat innehav i fonderna. Vatten är livsnödvändigt, men tyvärr slösar vi på det lilla vi har genom dåligt underhåll och uttjänta vattenledningssystem. I många länder är det brist på rent vatten vilket gör att sjukdomar sprids i hög utsträckning och om bara drygt 5 år beräknas 2/3 av jordens befolkning vara drabbade av vattenbrist. Det finns därmed ett stort investeringsbehov när det gäller vatten. Inte bara nyinvesteringar i tillväxtmarknader utan även i utvecklade marknader där mycket av den infrastruktur som finns idag är föråldrad och försummad och vi har helt enkelt inte råd att låta stora volymer av dricksvattnet läcka ut via trasiga rör och kopplingar. Inte minst USA har ett akut behov av att uppgradera, då mycket lite har gjorts sedan 70-talet.

Fonden är en koncentrerad fond med mindre än 50 innehav. Investeringarna görs framförallt inom tre områden. Vattenbolag, Vattenteknologi, som analysutrustning, vattenrening, kemikalier etc och slutligen Infrastruktur som innehåller bolag med verksamhet för rör- och rördragning, pumpar, anläggningsarbeten, konsultverksamhet och bevattningssystem. Ett av innehaven i fonden är franska Veolia, med verksamheter inom Vatten, Avfall & Energi. Veolia förser 95 miljoner människor med vatten och renar avloppsvatten för ytterligare 65 miljoner. Avfallshantering som till exempel återvinning av plast och hantering av miljöfarligt avfall är andra viktiga verksamheter. Veolia finns huvudsakligen i stora städer där befolkningstillväxt driver utvecklingen, då begränsad tillgång till rent vatten och vattenrening, ökad miljömedvetenhet och begränsade resurser på lokal nivå, driver efterfrågan på specialister som Veolia.

Läs del1: Megatrenden Urbanisering
Läs del2: Megatrenden Demografi

Selection 75

i år
+7,20%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
130,72
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Selection 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 50

i år
+4,63%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
120,49
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Selection 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Selection 25

i år
+2,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
110,37
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Selection 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier, räntor och alternativa investeringar vi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Johan Alm Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan