Jag har också svårt att se att denna stora förändring i marknaden inte kommer ha en materiell effekt på samhället och realekonomin. Men, det vi på Robur och samtliga marknadsaktörer har svårt att beräkna är de varaktiga eller kortvariga konsekvenser på företagens vinster, bankers kreditförluster, krympning av BNP etc. När marknaden inte kan göra prognoser av utfall skapas en stor osäkerhet och därmed ökar volatilitet i marknaden. COVID-19 är kanske det bästa exemplet på en omöjlig prognos att estimera utfallet för.

Jag blev ombedd att kommentera marknadens rörelser och det bästa sättet jag kan beskriva det på är genom en tredje person;

Advokaten Benjamin Roth från Ohio skrev under det svåra 1930 talet följande; ”Business will always come back. It will remain neither depressed nor exalted. The stock market forecasts business in only limited ways……in the end the movement is carried too high or too low-by the extreme optimism despair of human nature”.

Marknadens moderna sätt att uttrycka ovan är amerikanska volatilitetsindex VIX, vilket är ett mått på marknadens volatilitet för amerikanska indexet S&P 500. Man brukar förenklat säga att ett VIX värde på över 30 indikerar en volatil marknad och under 20 en mer stabil marknad. I fredags noterade VIX 82. Med stor sannolikhet kommer volatiliteten i marknaden bestå så länge vi lever i ovisshet av COVID-19 effekterna.

Gällande flöden ser vi att förra årets vinnarfonder på aktiesidan har haft en del utflöden tillsammans med våra blandfonder, samtidigt ser vi större inflöden i korta räntefonder. Hittills är dessa flöden det man kan förvänta sig vid en stor korrektion på marknaden där sparare och investerare för stunden blir mer riskavers.

Generellt ser vi ett lugn bland våra kunder hittills och det är ett sundhetstecken och underlättar vårt arbete med att skapa värde för andelsägarna, vilket vi är tacksamma för.

Hur jobbar vi på förvaltningen under dessa turbulenta tider?

Vi har mycket tät dialog inom förvaltarteamen för att tillsammans analysera och observera investeringsmöjligheter och samtidigt mitigera direkta risker. Några av de frågor vi ställer oss är följande;

Vilka marknader har bra likviditet? Vilka instrument skall vi använda? Vilka tillgångsslag ser mer intressanta ut än andra? Hur ser likviditeten ut i fonderna? Vilka bolag och vilka affärsmodeller klarar sig bättre i denna omställning? När vi tagit igenom denna omställning, var kommer efterfrågan att komma? Var ser vi flaskhalsar i utbud/produktionsledet?
Hur uthålliga kan vi vara, hur långsiktiga är vi?

Sammantaget sker det en skarpare genomlysning inom hela Investment Management, ner på förvaltarnivå, mer fokusering på hela investeringsprocessen inklusive riskhanteringen.

Vilka utmaningar har vi?

I marknader som denna blir det främst tre faktorer som gör skillnad och som kommer påverka den framtida avkastningen stort

Likviditet: Minskad likviditet är ett faktum i de allra flesta tillgångsslagen och i de flesta marknaderna. Vi har förberett oss väl men vi kan inte värja oss för allt. Illikvida marknader gör transaktioner svårare och mer utmanande.

Transaktionskostnader: Försämrad likviditet ökar transaktionskostnaderna för förvaltningen av våra fonder. Ökade transaktionskostnader kan skapa sämre avkastning för våra investerare.

Tid: Marknaden tenderar att bli kortsiktig i sitt eget dömande av nyheter och information, medan vi vill vara långsiktiga. Hur kan vi som förvaltare av ert investerande kapital ta oss igenom det? Det är inte lätt men det är vår uppgift att göra det och vi kommer ta oss igenom det.

Blir intressant att se när fyndköpare kommer in i aktiefonderna, man vet inte när, men de kommer alltid tillbaka. Det vi dock vet är följande:

• 2 av 3 år stiger aktiemarknaden -data sedan 1904
• Den värsta 30-åriga avkastningsperioden, rullande månadsperformance, skedde från toppen av marknaden just före “the great depression”. Aktier avkastade närmare 8 procent per år nästkommande tre decennier, se graf.

Vi på Robur har verkat som kapitalförvaltare i över 50 år och vi ser fram emot att fortsätta skapa ansvarsfull avkastning nästkommande årtionden. Jag fortsätter månadsspara till mina barn i våra aktiefonder.

Tack för ert förtroende.

Erik Andersson CIO

Bild

Läs fler blogginlägg av Erik Andersson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan