Bakgrunden är följande: MSCI är en av världens ledande leverantörer av aktieindex och genom börshandlade fonder (ETF:er) och indexfonder är mycket stora belopp är indexerade mot olika MSCI-index. När MSCI beslutar om att ändra sammansättningen av dess index får det således mycket stor (orimligt stor enligt vissa) påverkan på kapitalflöden, eftersom indexerat kapital anpassar sammansättningen i enlighet med dess underliggande index.

Kinesiska bolag finns sedan tidigare representerade i MSCI-index genom de listningar som handlas i Hong Kong och New York, men den typ av kinesiska aktier som nu inkluderas är alltså aktier som handlas på den inhemska aktiemarknaden (Shenzhen och Shanghai), som är en av de största i världen. MSCI har under en längre tid övervägt beslutet att inkludera kinesiska A-aktier och vid flera tillfällen skjutit upp beslutet, främst pga. bristande tillgänglighet till den inhemska aktiemarknaden för utländska investerare. Det som nu sker är en etappvis inkludering där 2,5 % av marknadsvärdet på de kinesiska aktierna inkluderas i maj och ytterligare 2,5 % i augusti. MSCI har inte kommunicerat någon tidplan för 100 % inkludering och ytterligare inkludering är villkorat mot fortsatt liberalisering av aktiemarknaden. Men det faktum att A-aktier nu har inkluderats pekar på att MSCI har ambitionen att Kina i framtiden ska finnas representerat i relevanta index med dess fulla vikt.

Hur påverkar detta Access Asien? Fonden är en indexnära fond som följer indexet MSCI AC Asia ex Japan och till drygt 80 % består av asiatiska tillväxtmarknader. I nuläget (efter 2,5 % inkludering) väger Kina ca 34 %, men en grov uppskattning av landets framtida vikt vid
100 % inkludering är 45 %. Om även Hong Kong (formellt inte en tillväxtmarknad enligt MSCI men självklart en del av Kina) räknas med skulle vikten bli ca 56 %. Kinas ökning skulle komma på bekostnad av marknader som t.ex. Korea, Taiwan och Indien. Oavsett om man tycker att A-aktier inkluderades för tidigt eller ifrågasätter det rimliga i att ett land får så stor vikt i breda index är det ett ofrånkomligt faktum: beslutet från MSCI innebär att kinesiska aktier i framtiden kommer bli allt mer avgörande för avkastningen i fonder med exponering mot tillväxtmarknader.

Bild
Källa: MSCI Barra

Läs fler blogginlägg av Johan Andreasson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.