Sedan tidigare exkluderar Accessfonderna företag som bryter mot internationella konventioner, begår allvarliga miljöbrott samt producerar kontroversiella produkter som till exempel alkohol, tobak och vapen.

En anledning till att Accessfonderna även exkluderar producenter av oljesand är att det är en process där det krävs stora mängder energi för att utvinna petroleumprodukter. Processen att utvinna oljesand genererar 2 till 4 gånger så mycket växthusgaser per fat jämfört med utvinning av råolja. Statoil har redovisat att skillnaden i utsläppen mellan nordsjöolja och oljesand kan bli så stor som 8 gånger så höga.

De största fynden av oljesand finns i Canada och Venezuela, vilka är dubbelt så stora som världens kvarvarande totala oljereserv. Ytan i Canada där naturtillgångarna finns är stor som halva Norrland. Vid en eventuell brytning skulle skog avverkas och gigantiska grävmaskiner och bergtruckar tar hand om oljesanden i stora dagbrott eller pressar upp den med hjälp av ånga.

Vid utvinning av gas och skifferolja använder sig företagen av en omdiskuterad metod som heter fracking. Fracking innebär att man pressar ner vatten tillsammans med kemikalier i marken för att på så sätt skapa sprickor i skifferlagren och frigöra den fossila råvaran. Historiskt har denna metod fått kritik för att den förorenar dricksvattnet och att miljön även långt ifrån själva borrhålet kan påverkas. Nu har det även visat sig att metangas frigörs vid fracking och att en tredjedel av all metangas i luften kommer från metoden. Metan är en växthusgas som bidrar 50 gånger mer per enhet till den globala uppvärmningen än koldioxid.

Vi har även sänkt gränsen för alla kolproducenter till att verksamheten får uppgå till max 5 procent av omsättningen, från en tidigare gräns på 30 procent.

Beslutet att exkludera företag som är involverade i produktionen av skifferolja, skiffergas och oljesand, ligger helt i linje med Roburs nya klimatstrategi där:

”Ambitionen är att det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader till år 2025, och vara koldioxidneutralt till år 2040”.

Läs mer om våra Accessfonder

Läs fler blogginlägg av Joakim Celinder Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan