I dessa tider står vi inför en liknande teknisk revolution inom tillverkning där till och med nationella insatser som Industrie 4.0 i Tyskland och China Manufacturing 2025 i Kina är faktum och möjliggörs av de framsteg vi ser inom uppkoppling och automation. Globalt sett står tillverkning för mer än 15 % av BNP och är en nyckelkomponent i ekonomiers output. Vidare spår Goldman Sachs i en rapport att uppdateringar inom industrin till den senaste teknologin kan innebära besparingar på upp emot 10 % av fasta kostnader. Tillverkning spelar således en stor roll både i nationella och globala sammanhang.

Till följd av ett ökat geografiskt gap i produktions- och arbetskostnader har trenden de senaste 30 åren varit en omlokalisering av produktion från utvecklade länder i väst till tillväxtländer i öst, där Kina numera står för nästan 30 % av global tillverkningsproduktion jämfört med några knappa procent i början av 90-talet. På grund av flera anledningar ser vi nu ett skifte till automatisering av tillverkningsindustrin globalt. På tillväxtmarknader drivs trenden framförallt av en växande medelklass som kräver högre löner, vilket leder till att arbetskraften blir dyrare, samtidigt som automatiserad arbetskraft har sjunkit i pris och numera i många fall är billigare än fysisk arbetskraft. Globalt sett ökar transportkostnader och vi lever i en allt snabbare värld som innebär större efterfrågan på korta produktions- och leveranscykler, vilket tvingar tillväxtländer att öka sin konkurrenskraft relativt utvecklade länder via automatisering.

En ytterligare utmaning på både tillväxt- och utvecklade marknader är åldrande befolkning. I samband med att babyboomers går i pension i väst går vi miste om specialiserad arbetskraft, medan den yngre och rikare medelklassen i tillväxtländer aspirerar i allt mindre utsträckning att arbeta i fabrik. Utöver detta ställs allt högre krav i termer av komplexitet på produkter som tillverkas. Allt mindre enheter i linje med Moore’s lag, högre precision och speciallösningar gör det svårt för människan att tävla med robotar i noggrannhet. Ökad automation innebär också en minskad risk för skador, dels eftersom att en automatiserad miljö är desto mer kontrollerad och dels eftersom att miljön de facto har en mindre mängd mänsklig arbetskraft som kan komma till skada.

Rent praktiskt finns det många processer och led vilka kan dra nytta av ökad automation och uppkoppling. I designprocessen kan modellering och simuleringsverktyg ge underlag och stöd för beslut, inom administration kan vi använda verktyg för att övervaka och hantera lager. Med hjälp av automation ökar den operativa effektiviteten, och konceptet ”smarta fabriker” möjliggör småskaliga produktioner nära kund, vilket i sin tur leder till minskade transportkostnader. Tack vare uppkoppling kan smarta produkter rapportera tillbaka till tillverkaren om användarupplevelse och underlätta för uppgraderingar, samt öka individualisering och merförsäljning.

En fråga man kan ställa sig är om det är leverantörer av hårdvara eller mjukvara som kommer dra störst fördel av megatrenden? Troligtvis båda. Man kan tänka sig att uppgradering av utrustning bör gynna hårdvaruleverantörer medan mjukvaruleverantörer lär gynnas av optimeringsarbetet som följer när hårdvaran väl är installerad. Vidare tycker jag att man inte ska glömma bort leverantörer av mindre komponenter så som engångsartiklar. Dessa innebär ofta en relativt liten kostnad för tillverkaren varför leverantörer inom dessa segment sällan byts ut, vilket därför leder till höga inträdesbarriärer.

En annan intressant frågeställning är vilka regioner som kommer att gynnas. En trolig effekt av högre krav på kortare produktions- och leveranstider kombinerat med ökade transportkostnader är att tillverkare kommer behöva vara närmre sina kunder. Detta behöver dock inte betyda att det kommer ske en omlokalisering tillbaka till utvecklade marknader från tillväxtregioner, huvudsakligen eftersom att vi inte bör underskatta utvecklingskraften hos de sistnämnda. Denna växande medelklass är under uppsving och på väg att komma ikapp de utvecklade länderna med hög fart, vilket också innebär att de ställer krav om att ha tillgång till samma produkter som finns i andra delar av världen. Det innebär att vi troligtvis kommer se en ökning av automation och uppkoppling globalt.

I fonden Small Cap Emerging Markets investerar vi i flera bolag som drar fördel av automation och uppkoppling som megatrend. HollySys är ett automationsbolag baserat i Kina som bland annat tillhandahåller intelligenta automatiserade lösningar för industriella anläggningar, signalsystem för höghastighetståg samt olika mekaniska och elektriska lösningar. Bolaget gynnas framförallt av det demografiska skiftet och växande bristen på fysisk arbetskraft, Kinas urbaniseringsprocess och utbyggnad av infrastruktur, samt ökade efterfrågan på skräddarsydda lösningar för energibesparing och effektivitetsförbättringar. Ett annat innehav i fonden är Koh Young, som är verksamt inom avancerad förpackning med hjälp av mätverktyg i 3D. Bolaget levererar till verksamheter inom halvledarindustrin, medicinteknik och maskinbearbetning, där traditionella konkurrenter främst använder sig av mätverktyg som enbart inspekterar i 2D. Med högre krav på kvalitet och precision växer behovet av mer avancerade mätverktyg, vilket är en av anledningarna till att företaget har en organisk tillväxt på över 15 % per år medan inspektionsmarknaden växer i genomsnitt 2 % per år.

Sammanfattningsvis är automation och uppkoppling en spännande megatrend som av många anledningar åtnjuter stark tillväxt, och gynnar bolag så väl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader. Därför är det en trend vi ser till att ta till vara på inte minst i Small Cap Emerging Marketsfonden.

Swedbank Robur Small Cap EM A

1 mån
+2,97%
3 mån
+13,91%
i år
+1,24%
1 år
+2,35%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,70
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag inom olika branscher och med global inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Louise Dufwa Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan