Fonder som valutahedgar eller valutasäkrar som det också kallas, sina utländska tillgångar till svenska kronor får tack vare det nya ränteläget en positiv effekt genom att sälja utländsk valuta på termin mot svenska kronor.

Det finns olika sätt att valutasäkra sina tillgångar. Bland annat genom att fonden handlar basisswappar eller valutaterminer. Den sistnämnda är ingen perfekt valutasäkring eftersom löptiden och tillgångarna inte matchas exakt vilket de skulle göras genom basisswappen. Valutaterminer är dock det vanligaste sättet att valutasäkra inom fondförvaltning och det är de instrumenten Swedbank Robur använder för bland annat sina företagsobligationsfonder.

När fonden ingår ett valutakontrakt görs det på mellan en till tolv månader. Den icke perfekta valutasäkringen uppstår därför i samband med att dessa kontrakt ska förnyas och att vi faktiskt inte vet vad valutaterminerna ska handlas på för priser vid dessa framtida datum. Men å andra sidan är det inte säkert att fonden behåller tillgången till förfall, de kan ofta säljas under obligationens löptid vilket gör att valutaterminer fungerar bra.

Från 2015 och framåt har denna valutasäkring kostat fondsparare avkastning då räntan i Sverige varit lägre än den i exempelvis Europa. Men i slutet av 2018 skedde alltså en förändring, bidragit från valutasäkringen gick från negativ till positiv och bidraget har fortsatt att öka under hela 2019.

Bild
Källa: Bloomberg

Idag erhåller en fond som äger en företagsobligation i euro och sedan valutasäkrar innehavet till svenska kronor på 1 månads löptid cirka 0,55 procent (räknat i årstakt). Så om fonden investerar i en företagsobligation i euro med en förräntning på 1 procent motsvarar det alltså 1,55 procent efter valutasäkringen. Förväntningsbilden är att denna positiva effekt ska kvarstå då varken ECB eller riksbanken förväntas ändra sina styrräntor under 2020.

Swedbank Roburs företagsobligationsfonder investerar i huvudsak i europeiska företagsobligationer. De har flexibla mandat som innebär att de kan röra sig fritt mellan valutor beroende på var de ser högst värde. Detta gör våra företagsobligationsfonder väldigt attraktiva jämfört med liknande fonder som endast kan investera i svenska företagsobligationer. Dessa fonder är Företagsobligationsfond, Ethica Företagsobligationsfond, Företagsobligationsfond Mix och Företagsobligationsfond High Yield. En annan fond som tar del av denna valutaeffekt är Räntefondkort Plus även om andelen investerat i euro är mindre än tidigare nämnda fonder.

Aktuella förräntningstakter efter avgift per 2020-02-13:
Företagsobligationsfond: 0,55 %
Ethica Företagsobligationsfond: 0,55 %
Företagsobligationsfond Mix: 1,90 %
Företagsobligationsfond High Yield: 2,70 %
Räntefondkort plus: 0,25 %

Företagsobligat

i år
-6,14%
3 år
-3,18%
5 år
-1,11%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
133,49
sharpe
-0,14
förv.avg.
0,60%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Eth Företagsobl

i år
-6,13%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
96,45
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Företagsobl Mix

i år
-11,75%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
90,96
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditv…

Företagsobl HY

i år
-15,40%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
90,34
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Eur…

Ränta Kort Plus

i år
-1,85%
3 år
-2,54%
5 år
-2,90%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
121,79
sharpe
-0,41
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, l…

Läs fler blogginlägg av Johan Forsblom Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan