Sektorviktning på Stockholmsbörsen

Sektorviktningen på börsen beror enkom på vilka bolag som valt att notera sig i Stockholm. Denna sektorvikt förändras också då bolag tillkommer eller lämnar börsen, samt självklart utifrån hur de ingående bolagens aktier utvecklas.

I mångt och mycket är det ju dock tillfälligheter som avgör sektorfördelningen i ett lands börsindex. Om till exempel Ikea skulle noteras på Stockholmsbörsen, eller om Ericsson eller H&M skulle avnoteras, skulle sektorfördelningen förändras avsevärt. Sådana förändringar skulle ju dock på intet sätt förändra den svenska ekonomin.

Frågan man måste ställa sig är ju därför om just nu rådande sektorfördelning av noterade bolag på Stockholmsbörsen är den som passar ens egen personliga sparprofil bäst?


Bygg ditt eget aktieindex

Sektorindelning Stockholmsbörsen
31% - Industri
29% - Finans
09% - Konsumentvaror
07% - Konsumenttjänster
07% - Teknik
05% - Hälsovård
05% - Telekom
05% - Material
02% - Olja & Gas
Ett alternativ till att följa stockholmsbörsens sektorindelning skulle därför kunna vara att man istället skapar ett eget aktieindex som bättre motsvarar ens egna sparprofil och preferenser.

Självklart finns det en mängd olika strategier för att att bygga sitt egna aktieindex, allt beroende på vilka preferenser man har, hur aktiv man vill vara, vilken direktavkastning man eftersträvar, och så vidare.


Konsumtionsbaserad sektorindelning
Konsumtionsbaserat aktieindex
15-30% - Boende & Hushåll
05-10% - Transport
10-20% - Livsmedel
10-30% - Försäkring/Spara
05-10% - Kommunikation/Media
10-30% - Kläder och fritid
10-30% - Övrigt
En intressant utgångspunkt skulle kunna vara att man i sin diversifiering istället för att utgå från storleken på de bolag som för närvarande råkar vara noterade på börsen i större utsträckning försöker spegla sitt egna konsumtionsmönster.

Tanken bakom detta ligger i att ens egen konsumtion även liknar andras och att investeringar som följer denna fördelning över en längre tid minskar risken, då denna kan tänkas bestå även om ekonomin i övrigt förändras. Genom att investera på detta sätt får man även en liten privatekonomisk säkring, till exempel om vissa branscher blir överlönsamma missgynnas man som konsument men gynnas som investerare.


Konjunkturanpassad sektorexponering
Ett annat sätt skulle kunna vara att man utgår från rådande sektorvikter på börsen, men arbetar mer dynamiskt med sektorvikterna utifrån var i cykeln konjunkturen befinner sig, eller utifrån hur man ser på aktiemarknaden. Vid en mer positiv konjunktursyn ökas den relativa andelen inom cykliska sektorer som Material och Industri, medan man vid en mer negativ konjunktursyn kan öka sitt relativa inslag av mer defensiva sektorer så som Hälsovård och Telekom.

I vår Fokusportfölj utgår vi till exempel från börsens sektorindelning, men ser kontinuerligt över sektorvikterna och överviktar respektive underviktar sektorer utifrån vår övergripande aktiestrategi.


Aktieportfölj med hög och stabil utdelning
Ytterligare en strategi som många investerare arbetar efter är att skapa en aktieportfölj som över tid ger en hög passiv inkomst från utdelningar. Fokus blir därmed att leta efter bolag som kan hålla en hög och stabil utdelningsnivå, gärna också med successivt höjda utdelningar. Med denna strategi skapas ju visserligen snarare en aktieportfölj än ett index, men diversifiering mellan olika sektorer är ju likväl viktigt för att hantera risken i portföljen. Denna strategi avviker ju också avsevärt från att investera efter Stockholmbörsens sektorfördelning via ett index. Genom att aktivt söka efter bolag som över tid bevisat sig kunna leverera höga och stabila utdelningar, kan man således skapa en diversifierad portfölj med betydligt högre direktavkastning än vad börsen generellt levererar.


Detta är endast några exempel på hur man via enskilda aktier kan investera i ett egenhändigt konstruerat aktieindex, vilket på ett betydligt bättre sätt skulle kunna möjliggöra för en aktieexponering som bättre passar ens egna preferenser, syfte och risknivå.

Sedan skadar det ju inte heller att aktiehandel i enskilda bolag är den överlägset roligaste sparformen!Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.