Stämningsläget styr börsen


Aktiemarknaden kan i många hänseenden liknas vid ett böljande hav, med kontinuerliga och återkommande vågtoppar och vågdalar. Detta är också något som vi inte minst sett prov på i år, då stämningsläget på börsen varit högst skiftande. För mer kortsiktig aktiehandel är det självklart helt avgörande att lyckas vara följsam i dessa vågor, då just rådande stämningsläge och momentum är en stor förklaringsfaktor för aktieprisrörelsen. Det kan dock vara av vikt att vara uppmärksam på rådande stämningsläge oavsett placeringshorisont, då investeringstidpunkten kan få stor inverkan på avkastningen även för mer långsiktiga investeringar.

Stämningslägets påverkan på aktieprisutvecklingen
Bild

Om en aktie råkar köpas vid en stämningsmässig vågtopp kan nämligen utfallet av investeringen bli vitt skiljt från om man istället agerar vid en tidpunkt då stämningsläget är mer gynnsamt. En stor del av en aktieaffärs avkastning kan således komma att bero på hur stämningsläget var på börsen vid köp- respektive säljtillfället, snarare än av bolagets fundamentala utveckling. Råkar aktieplaceringen ske vid en ofördelaktig tidpunkt, sett utifrån rådande stämningsläge på börsen, kan det nämligen ta lång tid innan den fundamentala utvecklingen i bolaget till fullo kompenserat för de högst naturliga svängningar som förekommer på aktiemarknaden.

"Fundamentalists who say they are not going to pay any attention to the charts are like a doctor who says he's not going to take a patient's temperature.” - Bruce Kovner
Anledningen till att dessa stämningsmässiga vågrörelser skapas beror på att priset på en aktie bestäms av vad människor vid varje givet tillfälle är beredda att betala för den. En aktie drivs därmed av en kombination av fundamentala faktorer och av för stunden rådande stämningsläge, vilket i sin tur driver flöden. Detta stämningsläge påverkas vidare av medfödda mänskliga beteenden så som girighet, rädsla och flockmentalitet. Dessa högst marknadspåverkande faktorer tas dock inte i beaktan i den fundamentala bolagsanalysen. Däremot är de en väsentlig del av den tekniska analysen, där de kan fångas upp via olika prisutvecklingsmönster och stämningslägesindikatorer.

Vare sig handel sker kortsiktigt eller långsiktigt, i enskilda aktier eller i aktieindex, kan det således vara väl värt att även alltid försöka ha en uppfattning om hur det rådande stämningsläget är på aktiemarknaden.


Ta del av vår marknadsvy för börsindexet OMXS30


Bild
Som ett stöd och som navigeringskarta för det böljande hav som börsen utgör publiceras varje onsdag morgon en teknisk analys av det svenska storbolagsindexet OMXS30. Genom att ta del av denna analys erhålls en aktuell marknadsvy för såväl den mer kortsiktiga aktiemarknadsrörelsen som den mer strukturella trenden, samt nivåer i indexet vid vilka skiften av stämningsläget kan komma att ske.

Utöver publicering här på Aktiellt varje onsdag morgon går det också enkelt att prenumerara på denna marknadsvy för den svenska börsen via mejl, vilket säkerställer att ingen uppdatering missas.Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan