Trend


Med begreppet trend avses den huvudsakliga riktningen på börsen, det vill säga huruvida marknaden stiger eller sjunker generellt. Det finns flera olika sätt att identifiera rådande trend på, men ser man till prisgrafen kan man säga att en positiv trend råder vid successivt högre bottnar och toppar, medan en negativ trend råder vid successivt lägre bottnar och toppar. Trenden kan även definieras utifrån lutningen på olika glidande medelvärdeskurvor. Mer om glidande medelvärden står att finna i ett delavsnitt längre fram i denna serie. Trenden kan vidare definieras utifrån olika tidsmått. Primär trend kallas trenden som råder på några månaders upp till flera års sikt. Sekundär trend råder på några veckor upp till några månaders sikt. Den tertiära trenden är vidare trenden för några dagar upp till några veckor.

"Let the trend be your friend"


Bild


Trendlinjer


Grunden i, och den viktigaste delen av, den traditionella tekniska analysen är hur och var trendlinjer kan dras, samt självklart vad dessa dragna trendlinjer innebär. En trendlinje skapas genom att flera toppar eller bottnar i prisgrafen förbinds med en linje. Denna trendlinje visar dels visuellt huruvida rådande trend är positiv eller negativ, dels utgör förlängningen av trendlinjen ett tekniskt stöd eller motstånd framåt i tiden. Varför detta är fallet kan vara lite svårt att förstå, till skillnad mot ett horisontellt stöd eller motstånd, som är lättare att förklara. En förklaring kan dock säkert vara aktiens naturliga jämviktspendling. Oavsett är detta ett fenomen som är tydligt förekommande och som därmed är något som använts så länge som traditionell teknisk analys funnits. I den traditionella tekniska analysen förutsätter man, till motsatsen bevisats, att underliggande fortsätter att röra sig i riktning med och inom den trend som råder. Trendlinjer är även grundstenarna i de formationer som finns i den traditionella tekniska analysen. En trendlinje är som namnet också antyder antingen stigande eller fallande. Om linjen som bildas då toppar eller bottnar förbinds istället är horisontell kallas linjen som skapas för stöd- eller motståndslinje. Mer om stöd- och motståndslinjer står att finna i nästa delavsnitt i denna utbildningsserie.

"Trends tend to persist ..... until they don´t. And thats why god made stops" - Frank Gretz


Stigande trendlinje


Genom att förbinda minst två bottnar i prisgrafen med en linje skapar man en stigande trendlinje. Denna trendlinje visar trenden i prisgrafens tidsspann samt var framtida stöd kan förväntas finnas i tid och pris. För att en stigande trendlinje ska kunna skapas krävs självklart att den i tid senare bottnen befinner sig högre än den tidigare bottnen. Hur en stigande trendlinje ska dras är subjektivt och vissa analytiker väljer att förbinda bottnar på intradagsbasis, medan andra väljer att förbinda bottnar på stängningsbasis.
Fallande trendlinje


Genom att förbina minst två toppar i prisgrafen med en linje skapar man en fallande trendlinje. Denna trendlinje visar trenden i prisgrafens spann samt var framtida motstånd kan förväntas finnas i tid och pris. För att en fallande trendlinje ska kunna skapas krävs självklart att den i tid senare toppen befinner sig lägre än den tidigare toppen. Hur en fallande trendlinje ska dras är subjektivt och vissa analytiker väljer att förbinda toppar på intradagsbasis, medan andra väljer att förbinda toppar på stängningsbasis.
Brott av trendlinje


Ett brott av en trendlinje utlöser en teknisk signal. Om priset bryter ner under en fallande trendlinje utlöses en teknisk säljsignal. Om priset bryter upp över en stigande trendlinje utlöses en teknisk köpsignal. Då traditionell teknisk analys är en subjektiv analysform är det upp till varje analytiker att själv bedöma huruvida en teknisk köp- eller säljsignal de facto skett. Vissa analytiker ser varje brott av trendlinjen som en signal, medan vissa analytiker anser att signal endast erhållits om stängningkursen sker utanför trendlinjen. Sedan måste självklart ett eventuellt brott även ses i ett större sammanhang, där flera tekniska indikatorer tillsammans ger en samlad bild. En enskild säljsignal som erhålls vid ett brott av en trendlinje ges därför till exempel mindre vikt om andra tekniska indikatorer samtidigt i tid indikerar köp eller inte ger några signaler. Är det så att en köp- eller säljsignal givits då en trendlinje brutits, återtestas ofta trendlinjen så som ett stöd eller motstånd. Detta eventuella återtest ger därmed ytterligare en chans att agera på den signal som tidigare givits.

Bild
Bild


Trendkanaler


Med hjälp av två parallella trendlinjer kan man i vissa fall skapa en trendkanal. Denna visar inom vilket intervall en aktie handlas under rådande trend. Då trendkanaler består av trendlinjer innebär det att en trendkanal alltid är stigande eller fallande. Handlas aktien istället mellan horisontella prisnivåer sker istället en konsolidering mellan stöd- och motståndslinje. Mer om stöd- och motståndslinjer står att finna i nästa delavsnitt i denna utbildningsserie.

För att skapa en trendkanal börjar man med att rita en trendlinje i riktning med rådande trend. Det vill säga förbinda stigande bottnar i en upptrend och fallande toppar i en nedtrend. Kan man sedan förbinda de toppar som finns i upptrenden, eller de bottnar som finns i nedtrenden, med en parallell trendlinje, har så en trendkanal skapats. Denna skapade trendkanal visar sedan var framtida stöd och motstånd kan förväntas finnas i tid och pris. Under rådande trend kan således priset förväntas röra sig inom denna trendkanal. Brott ur trendkanalen är en varningssignal om en förestående trendvändning alternativt en acceleration av rådande trend, beroende på vilken av trendkanalens trendlinjer som bryts.

Bild


Kommentar


I den tekniska analys som sker i produkterna Teknisk Analys - OMXS30, och i Swedbank Trading används trendlinjer i stor utsträckning, både vid agerande vid en trendlinje som vid brott av en trendlinje. Värt att notera dock är att dessa inte enskilt används för att agera. Vi lägger dock i vår analys stor vikt vid trendlinjer och trendkanaler. Då trender tenderar att bestå är det alltid intressant att studera en underliggande närmare då den handlas i närheten av en trendlinje. Ett brott av en trendlinje, om än en viktig pusselbit, ses dock främst som en varningssignal som även måste bekräftas av andra tekniska indikationer för att vi anser det vara aktuellt att agera. Om inte övriga tekniska indikatorer validerar brottet väntas hellre med fördel en ny bekräftad trend alternativt en färdigställd omslagsformation in innan vi ser det som värt att agera. Trendlinjer är därmed ett mycket värdefullt instrument i den tekniska analysen; de visualiserar rådande trend, ger intressanta köp- respektive säljlägen då de agerar som stöd respektive motstånd, samt ger en varning om vändning av rådande trend då brott av dem sker.

I nästa blogginlägg i denna serie om Teknisk Analys kommer jag skriva lite mer om stöd- och motståndslinjer.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.