Negativt analytikersentiment,


I takt med att H&M:s tillväxttakt avtagit och marginalerna minskat, har marknaden börjat ifrågasätta hållbarheten i företagets affärsmodell och förmåga att anpassa sig till den snabbt föränderliga branschen. Följaktligen har både estimat och multiplar fallit med nästan 40 procent och sedan aktien toppade 2015 har aktiekursen fallit med över 45 procent.

Analytikersentimentet har också successivt försvagats under denna period och andelen säljrekommendationer har nu ökat till över 50 procent, medan endast 20 procent av analytikerna har en köprekommendation. Den senaste månaden har nedgraderingarna fortsatt och sedan i november har inte mindre än fyra analyshus sänkt sina rekommendationer.

Vid respektive sänkning har aktiekursen fallit ytterligare. Värt att notera dock är att den senaste nedgraderingen som skedde inte fick någon negativ kurseffekt, utan aktien har de facto istället stigit sedan dess. Sentimentet kring H&M är onekligen ytterst negativt, men den senaste prisutvecklingen skulle kunna indikera att säljtrycket nu är avtagande.

Bild
Källa:Bloomberg
Bild
Källa:Bloomberg


..men vid allt intressantare nivåer i prisanalysen.


I den tekniska analysen har aktien i H&M nu kommit in i en rätt intressant pris- och tidszon vid 180-200 SEK, mellan augusti 2017 och maj 2018. I denna zon finns det ur tekniska premisser utrymme och möjlighet till ett färdigställande av den nedgångssekvens som inleddes i början av 2015.

Denna zon består av ett stödområde, vilket utgörs av flertalet tekniska stöd. Dels återfinns i detta härad den stigande trenden från 2002, samt en bottennotering från 2011. Dessutom återfinns i detta härad 76,4%-rekylen av uppgångsfasen mellan 2008 och 2015. Till detta ser det ut att aktien nu är på väg att färdigställa den ABC-rekyl som inleddes efter det att aktien toppade 2015. Optimal tid för ett färdigställande av denna nedåtrekyl är mellan augusti 2017 och maj 2018, vilket är 38,2%-50% av tiden av den tidigare uppgångsfasen.

Under 2008 färdigställde aktien sin dåvarande rekylfas i en pris- och tidszon med exakt samma premisser som aktien nu befinner sig i.

För en mer positiv teknisk vy krävs dock en konklusiv omslagsformation, vilken indikerar att aktien åter visar tecken på att vara efterfrågestyrd, alternativt att aktien stiger upp och etablerar sig över den fallande trenden från 2015. En etablering under 180 SEK vore ur ett tekniskt perspektiv strukturellt negativt, och skulle indikera att aktien fortsatt är utbudsstyrd med ytterligare nedsidesrisk.

Bild
Källa:Bloomberg
Bild
Källa:Bloomberg

Fundamental vy


Tack vare betydande framsteg inom kritiska områden som avancerad dataanalys, e-handel och lagerhantering, förväntar sig Kepler Cheuvreux att H&M:s försäljningstillväxt gradvis kommer att förbättras, samtidigt som de räknar med att marginalerna nått sin botten. Detta ses kunna resultera i en årlig tillväxttakt om 15 procent mellan 2017 och 2020. Lyckas H&M med detta bör aktien kunna se en relativ uppvärdering parallellt med stöd från högre vinster. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 255 SEK

Bolagssida: H&M

H&M är en Sektorfavorit


Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig kundinformation

Information om Swedbank Teknisk Analys
Swedbank Teknisk Analys ger en teknisk vy för den mer kortsiktiga rörelsen i underliggande och är avsedd till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. Denna publikation är helt och hållet baserad på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analysen som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övriga fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank Research. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings) beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Teknisk Analys . Investeringsrekommendationerna i Swedbank Teknisk Analys är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedbank Teknisk Analys
Rekommendationsstrukturen för Swedbank Teknisk Analys skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank Research. Swedbank Teknisk Analys ger utifrån den Tekniska Analysen en teknisk vy för den kommande tidens utveckling för underliggande, tillsammans med tekniska stöd och motståndsnivåer för detsamma.

Analytikern intygar
Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare
Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Finland, Norge, Estland, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg och USA.
Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.
Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivningsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.
Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl.a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter
Swedbank LC&I har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter
Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Mångfaldigande och spridning
Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm 2013.

Address
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Solna.
Swedbank LC&I
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86