Vad är Ichimoku Kinko Hyo


Ichimoku Kinko Hyo är ett tekniskt analyssystem som inte är så känt eller använt i västvärlden som många andra tekniska analyssystem. I asien och då framförallt Japan används dock Ichimoku Kinko Hyo i stor utsträckning för att analysera marknaden. Analyssystemet utvecklades an en japan vid namn Goichi Hosada. Han inledde arbetet med systemet innan andra världskriget. Till sin hjälp hade han ett stort antal studenter som gick igenom formler och scenarier, så som handelssystem idag testas av olika datorsimuleringar. Efter över 20 års testande släpptes så analyssystemet till allmänheten 1968.

Dess främsta styrka är att det är mycket visuellt och att användaren med “en enda blick” kan få en omedelbar uppfattning om hur underliggande handlas gentemot dess trend. Detta innebär att användaren mycket snabbt kan filtrera ut aktier som handlas i trend, och därmed kan vara intressanta för vidare studier, alternativt handlas enligt analyssystemets handelsstrategier.

I denna utbildningsserie kommer analysformen Ichimoku Kinko Hyo presenteras i tre delar. I den första delen kommer de olika komponenterna gås igenom. I den andra delen kommer den mest unika delen behandlas, nämligen Ichimoku Kumo. Utbildningsserien avslutas så med en genomgång av olika handelsstrategier.Komponenter i Ichimoku Kinko Hyo


I Ichimoku kinko Hyo används fem separata komponenter, bestående av olika former av glidande medelvärden. Dessa nyttjas i kombination med varandra för att skapa en omedelbar förståelse för rådande sentiment och hur priset förhåller sig till dess underliggande trend. Detta är också ursprunget till analyssystemets namn, då Ichimoku Kinko Hyo fritt kan översättas till “Jämviktssyn med en enda blick”.

Dessa komponenter beteckans Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Senkou Span A, samt Senkou Span B.

Värt att notera är att Senkou Span A och Senkou Span B tillsammans skapar Ichimoku Kumo, eller “molnet”. Detta “moln” är kanske det mest framträdande i Ichimoku Kinko Hyo och kommer mer ingående gås igenom i en senare del i denna utbildningsserie.

Ichimoku Kumo visar på rådande trend och de lite snabbare komponenterna Tenkan Sen och Kijun Sen nyttjas tillsammans med Ichimoku Kumo för att förbättra timing och money management strategier. Chikou Span används för att bekräfta rådande trend.

Bild


Formler för komponentberäkningStandardinställningen för komponentsberäkningen för Ichimoku Kinko Hyo är 9, 26 och 52 perioder. Anledningen till detta är att då systemet utvecklades i Japan var marknaden lördagsöppen och 26 dagar utgjorde då en affärsmånad. 52 dagar var således två affärsmånader och 9 dagar representerade en och en halv affärsvecka.

Det går självklart diskutera huruvida dessa inställningar ska anpassas till marknadens öppethållande nuförtiden och var och en kan själv experimentera och försöka optimera inställningarna. Ett alternativ är att harmonisera inställningarna med rådande öppethållande på börsen, ett annat att harmonisera med Fibonaccis talserie. Det senare skulle då till exempel kunna få inställningarna 8/21/55

De flesta som nyttjar systemet anser dock att standardinställningarna fungerar väl och gör inga förändringar av inställningarna.


Tenkan Sen(Högsta + Lägsta) / 2 under de senaste 9 periodernaTenkan Sen mäter snittet av den högsta och lägsta noteringen under de senaste nio perioderna. Tanken bakom detta är att snittet av prisextremer över tidsperioden på ett mer korrekt sätt visar rådande jämviktsläge än snittet av endast stängningskurser, så som ett glidande medelvärde. En implikation är att Tenkan Sen under prisintervallshandel rör sig mer sidledes mot ett glidande medelvärde

Tenkan Sen används med fördel som prisnivå för stöd respektive motstånd, och är ofta mer exakt än ett glidande medelvärde

Ju högre lutning på Tenkan Sen, desto starkare trend råder. Då Tenkan Sen endast mäter nio perioder är dock indikatorn inte lika pålitlig som många andra indikatorer i Ichimoku Kinko Hyo.

Den primära funktionen av Tenkan Sen är dess relation till Kijun Sen. Om Tenkan Sen är över Kijun Sen är det en positiv signal. Om Tenkan Sen är under Kijun Sen är det en negativ signal. Då brott av dessa två linjer sker erhålls också en enskild handelssignal.


Kijun Sen(Högsta + Lägsta) / 2 under de senaste 26 periodernaKijun Sen mäter snittet av den högsta och lägsta noteringen under de senaste 26 dagarna. Kijun Sen ger således samma information som Tenkan Sen, fast ur en längre tidsram. Detta innebär också att detta är en mer pålitlig indikator av rådande sentiment, styrka och jämvikt än vad Tenkan Sen är.

Om priset av underliggande har handlats inom ett prisintervall kommer Kijun Sen visa detta genom dess sidledeslinje i prisintervallets snittvärde. Vid ny högsta- eller lägstanotering under de senaste 26 perioderna syns det i Kijun Sen genom att linjen stiger eller sjunker. Precis som för Tenkan Sen kan således trend och trendstyrka skönjas i Kijun Sen. Kijun Sen är också en viktig stöd- och motståndsnivå, och genom dess längre tidsram är det starkare till sin karaktär än vad Tenkan Sen är.

Kijun Sen visar jämviktsvärdet för underliggande, varför priset tenderar att röra sig likt en sinuskurva kring Kijun Sen, åtminstone i en mer trendlös marknad. Då priset snabbt rört sig bort från Kijun Sen, kan därför ofta en “gummibandseffekt” observeras, där priset tar sig tilbaka till denna linje och dess jämviktsläge. Kijun Sen kan således nyttjas såväl som nivå från vilken position kan tas i marknaden, som en tydlig stoplossnivå för tagna positioner.


Chikou SpanNuvarande pris förflyttat 26 perioder tillbaka i tidenChikou Span är ett av de unika särdragen som finns i Ichimoku Kinko Hyo, nämligen det att tidsskifta vissa linjer bakåt eller framåt i tiden för att få ett klarare perspektiv på den prisrörelse som skett.

Chikou Span är nuvarande pris som sedan tidsskiftas 26 perioder bakåt i tiden. Denna indikator kan vid en första anblick kanske vara lite svår att förstå. Förklaringen finns dock i en av grundtankarna bakom analysmetoden, nämligen att väldigt snabbt få en känsla för sentiment, trend och momentum. Genom denna linje ges således en snabb referens över hur dagens pris står sig i relation till priset för 26 perioder sedan och ger därmed ögonblickligen en indikation om rådande trend.

Om Chikou Span, vilket är nuvarande pris, befinner sig över priset för 26 perioder sedan, indikerar det positiv trend och därmed fortsatt positiv prisrörelse. Det motsatta gäller om Chikou Span befinner sig under priset för 26 perioder sedan.

Den främsta användningen för Chikou Span är därmed för att få en indikation om den rådande trenden.


Senkou Span A(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 förflyttat 26 perioder framåt i tidenSenkou Span A skapar tillsammans med Senkou Span B det som kallas Kumo, eller ”molnet”. Kumo är den mest framträdande aspekten av analysmetoden Ichimoku Kinko Hyo.

Precis som Chikou Span tidsskiftas Senkou Span A. Skillnaden är dock att Senkou Span A tidsskiftas framåt i tiden med 26 perioder.

Då Senkou Span A är snittet av Tenkan Sen och Kijun Sen är denna linje också ett jämviktsvärde för underliggande. Idéen med att tidsskifta Senkou Span framåt i tiden bygger på antagandet att pris tenderar att respektera tidigare stöd- och motståndsnivåer. Genom att tidsskifta linjen framåt i tiden kan man således omedelbart urskilja var stöd och motstånd för 26 perioder sedan fanns i förhållande till nuvarande pris.


Senkou Span B(Högsta + Lägsta) / 2 under de senaste 52 perioderna förflyttat 26 perioder framåt i tidenSenkou Span B skapar tillsammans med Senkou Span A det som kallas Kumo, eller ”molnet”. Kumo är den mest framträdande aspekten av analysmetoden Ichimoku Kinko Hyo.

Till skillnad från Senkou Span A används 52 perioder för att beräkna Senkou Span B. Denna linje tidsskiftas sedan, precis som Senkou Span A, framåt i tiden med 26 perioder. Genom detta kan en längre tids jämviktsvärde visas framåt i tiden och därmed möjliggöra för en snabb överblick över var stöd och motstånd återfinns.

Det går använda Senkou Span A och Senkou Span B enskilt, men dess verkliga styrka visar sig då de kombineras till att tillsammans forma Ichimoku Kumo.


Fortsättning av utbildningsserien om Ichimoku Kinko Hyo
I denna del skedde en övergripande introduktion till Ichimoku Kinko Hyo, samt en genomgång av respektive komponent som bygger upp analyssystemet. I nästa del av denna utbildningsserie kommer jag så gå igenom Ichimoku Kumo, vilket är den allra viktigaste och den mest unika delen av analyssystemet Ichimoku Kinko Hyo


Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.