Viktigt att hålla sig uppdaterad i börsoro,

En vanlig reaktion vid stora börsnedgångar är att man som investerare slutar att hålla sig uppdaterad om vad som händer på aktiemarknaden. Detta är en naturlig försvarsmekanism som tenderar att nyttjas för att slippa möta den kanske ångestframkallande situationen av att se hur mycket aktie- eller fondportföljen minskat i värde.

Detta handlingsförlamande beteende, där man likt en struts stoppar huvudet i sanden är dock tyvärr ofta kontraproduktivt, då behovet av att hålla sig uppdaterad är som störst då börsoro råder och då en ökad medvetenhet ofta minskar den upplevda stressen.

Läs gärna mer om detta beteendemönster i blogginlägget ”Håll dig informerad!”

..samt att effekten av skadliga beteendemönster minskas

Vid stor börsoro brukar också andra typer av beteendemönster visa sig särskilt tydliga. En mycket stor del av människors beslutsfattande drivs nämligen av huruvida känslan av stolthet eller ånger frammanas. Man fattar beslut som ger en känsla av stolthet och undviker beslut som ger en känsla av ånger. Då känslor i hög grad styr beslutsfattandet blir det därmed i dessa lägen inte nödvändigtvis de mest rationella besluten som fattas.

Istället för att utgå från bedömd potential från rådande kursnivåer tenderar således investeringsbesluten snarare styras av huruvida berörda positioner visar vinst eller förlust. Detta innebär att relativt starka innehav säljs, då detta frammanar en känsla av stolthet, medan relativt svaga innehav behålls, då en försäljning av dessa istället skulle frammana en känsla av ånger. De investeringsbeslut som fattas styrs därmed i mycket stor utsträckning av medfödda beteendemönster, snarare än på rationell grund.

Minska effekten av medfödda beteendemönster
Då denna psykologiska bias att fatta beslut som frammanar positiva känslor framför beslut som frammanar negativa känslor är medfödd är det också mycket svårt att inte påverkas av den. Det är dock kanske just vid tider av stor oro och osäkerhet som det kan vara av störst vikt att försöka göra sig medveten om dessa beteendemönster och därmed också möjliggöra ett mer rationellt beslutsfattande.

"Väljer du att behålla ett innehav med orealiserad förlust för att din vy till bolagets förmåga att leverera fortsatt står fast, eller behålls det för att du inte vill känna den ånger som en förlustrealisation medför? "
Ett sätt att göra detta kan vara att ställa sig olika kontrollfrågor, för att på så sätt försöka uppmärksamma sig själv om att denna psykologiska bias finns, samt för att reflektera över om man påverkas av den i sitt beslutsfattande. Väljer du att sälja ett innehav för att bolaget inte längre levererar den utveckling som du vill se, eller säljs det för att försäljningen utlöser en känsla av stolthet? Väljer du att behålla ett innehav med orealiserad förlust för att din vy till bolagets förmåga att leverera fortsatt står fast, eller behålls det för att du inte vill känna den ånger som en förlustrealisation medför?

I lägen av stora börsrörelser och hög osäkerhet är det också av extra vikt att ha en uppdaterad vy för de innehav man äger eller presumtivt skulle vilja äga. Det är ju nämligen först då bedömning och beslut kan fattas utifrån mer rationell grund, snarare än av den känslostyrdhet som annars lätt tar överhand. Som stöd för detta publiceras på Aktiellt löpande vår vy och rekommendation för de bolag som vi har analystäckning för. I Rekommendationslistan kan du vidare för respektive bolag mer i detalj se våra nyckeltalsprognoser för de kommande åren.

Genom att medvetengöra och reflektera över det faktum att man har en medfödd disposition att fatta beslut på grundval av vilken känsla som frammanas, samt att hålla sig uppdaterad över hur förutsättningar och potential för de innehav man äger utvecklas, kan man förhoppningsvis skapa en struktur som möjliggör ett mer rationellt beslutsfattande.

Inte minst torde detta vara viktigt i dessa tider av stor osäkerhet och extrem slagighet på aktiemarknaden.

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan