Priset på aktier sätts av människor,
Vid varje enskilt tillfälle är det människor och dess aggregerade känslotillstånd som avgör hur varje enskild aktie prissätts. För att prognostisera aktiemarknadens rörelser behöver därför detta faktum tas i beaktan, åtminstone om man har en tidshorisont på mindre än ett år framåt i tiden.

På lång sikt kommer självklart fundamental bolagsvärdering vara helt avgörande för bolagets aktieprissättning. Men, och detta är ett stort men, då människor prissätter aktier kommer priset under en majoritet av all tid antingen vara under- eller övervärderad. Människor drivs nämligen av rädsla, girighet och flockmentalitet. Dessa beteenden är medfödda och beständiga över tiden. Detta innebär också att vid en etablerad trend så tenderar ”nya” aktörer att ansluta sig till den flockrörelse som finns snarare än att gå emot och göra tvärtom. Att förstärka en rådande trend kräver således mindre ansträngning än att vända på en trendriktning. Oavsett hur värderingen ter sig se ut har således rådande marknadssentiment en mycket stor inverkan på hur priset av en aktie utvecklar sig.

Detta innebär också att aktier tenderar att trenda i endera riktning på ett helt annat sätt än hur priset utvecklar sig på en traditionellt prissatt vara. Den prisdynamik som detta tenderar att skapa innebär också att ju högre en aktie stiger i pris, desto högre blir intresset för den. Så är självklart inte fallet för andra typer av varor och tjänster. Denna ”felprissättning” mot det fundamentalt uppskattade motiverade värdet som det rådande marknadssentimentet skapar kan också bestå under en relativt lång tid.

"Markets can remain irrational for longer than you can remain solvent" - John Maynard KeynesIstället för att via den tekniska analysen studera detta för prisutvecklingen så avgörande marknadssentiment läggs det av flertalet marknadsaktörer ofta en uteslutande vikt vid inkommen ekonomisk data för att prognostisera den framtida börsutvecklingen. Ibland hör man också från detta håll kritik mot den tekniska analysen, med argumentet att den ju ”tittar i backspegeln”.

..och det är börsen som leder utvecklingen
Jag undrar dock, genom att nu till viss del spela djävulens advokat, om inte detta skulle kunna vara uttryck för ett visst oförstående över vad som egentligen driver börsen på kort sikt. Det innebär också att det kanske är lite fel slutsatser som dras om den ekonomiska data som inkommer och hur den kan tänkas påverka den framtida prisutvecklingen.

Konsensusvyn hos ekonomer och strateger är nu att den positiva data som inkommit den senaste tiden är tecken på att ekonomin går åt rätt håll och att börsen därför bör ha goda förutsättningar att fortsätta stiga. Detta är en vy som jag också skriver under på, men samtidigt ser jag som teknisk analytiker också lite annorlunda på förhållandet mellan ekonomisk data och aktiemarknadens prisutveckling.

Rådande positiva ekonomiska data är självklart mycket bra för att bibehålla ett starkt marknadssentiment och därmed en fortsatt stigande börsutveckling. Men, jag ser nu inkommen ekonomisk data främst som en konsekvens av människors tidigare aggregerade känslotillstånd. Det är således ett tidigare starkt marknadssentiment som satt igång en positiv börstrend och fått som konsekvens att människors framtidstro ökat. Denna ökade framtidstro innebar vidare att investeringar och konsumtion ökat, vilket så nu i ett senare skede också materialiserats i form av positiv inkommen ekonomisk data. Skulle det således bli så att börsen skulle börja vända nedåt tycker jag det skulle vara läge att bli allt mer försiktigt inställd, även om det skulle fortsätta komma in stark ekonomisk data. En vikande börsutveckling skulle ju nämligen verka hämmande för framtidstron och därmed för investerings- och konsumtionsviljan. Detta kommer ju så i ett senare skede också manifestera sig i sämre inkommande ekonomisk data.

Att förlita sig på inkommen ekonomisk data som indikation för den kommande börsutvecklingen ser jag som teknisk analytiker således att det är lite vanskligt att göra, då det är börsutvecklingen i sig som leder utvecklingen och i stor utsträckning styr vilken data som i ett senare skede kommer att komma in.

Så, vem är det som tittar i backspegeln, egentligen?Allt gott och på snart återhörande.
Martin Hallström

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.