Detta är en handelsstrategi som jag personligen inte arbetar med i nämnvärd utsträckning. Anledningen till det är att en mer aktiv handelsstrategi passar min personlighet bättre. Jag tror således det viktigaste vid valet av handelsstrategi är att den passar ens egna personlighet och nyttjar ens egna kompetenser på bästa sätt, snarare än att någon enskild handelsstrategi skulle vara bättre än någon annan.


Vad är värdeinvestering


Vid en värdebaserad ansats är strategin att via nuvärdesberäkning av ett bolags betalningar, inklusive försäljningslikvid, hitta bolag vars aktier anses handlas under dess inneboende värde. Om aktien handlas till ett pris som understiger det nutidsvärde som bolagsanalysen givit ses den som lågt värderad och köpvärd. Dock är det ju så att denna typ av nuvärdesberäkningar bygger på antaganden, då framtiden ju de facto är ett oskrivet blad. Värdeinvesterare kräver därför relativt stora säkerhetsmarginaler mellan aktiepriset och den nuvärdesberäkning som gjorts.

För en värdeinvesterare läggs således väldigt liten vikt vid mer kortsiktiga fluktuationer i aktiepriset. Prisrörelser anses därmed inte visa på hur själva bolaget utvecklas och utgångspunkten är att man ska kunna äga aktien man köper för alltid, eller, åtminstone så länge som utförd analys visar på att det finns ett inneboende värde. En värdeinvesterare köper därmed inte en aktie med mål att i ett senare skede kunna sälja den till ett högre pris, och prisanalys används heller inte i någon som helst form. Personligen använder jag dock just prisanalysen i mycket stor utsträckning och baserar ofta investeringsbeslut utefter rådande marknadssentiment och balans mellan utbud och efterfrågan.

Mänskliga beteendemönster styr kortsiktiga prisrörelser
En värdeinvesterare tillstår dock att mänskliga beteendemönster har en stor inverkan på hur aktier prissätts. Skillnaden mellan en värdeinvesterare och en teknisk analytiker ligger dock i hur de nyttjar de kortsiktiga prisfluktuationer som skapas av dessa mänskliga beteendemönster.

En teknisk analytiker försöker kapitalisera på dessa mänskliga beteendemönster genom att köpa aktier som drivs av efterfrågan för att sedan kunna sälja desamma till ett högre pris, oavsett vilka underliggande värden som finns i bolaget. En värdeinvesterare däremot förstår att mänskliga beteendemönster kan få aktier att stundom handlas under dess inneboende värde och agerar då den analys som utförs tyder på att så skett. En värdeinvesterare, precis som en teknisk analytiker, arbetar således efter premissen att marknaden inte är effektiv. Hur denna marknadsineffektivitet nyttjas för att göra investeringar på aktiemarknaden skiljs dock som sagt helt åt.


Prognosstöd på Aktiellt vid värderingsanalys


Är du intresserad av värdeinvestering har du på Aktiellt utöver analyser och artiklar om enskilda bolag nu även möjlighet att ta del av Swedbanks prognoser för enskilda bolag.

Dessa hittas på respektive bolags egna bolagssida. I dagsläget finns det ett tjugotal nyckeltal för de kommande två prognosåren. Bland dessa återfinns nyckeltal som visar på värdering, tillväxt, utdelning, lönsamhet, skuldsättning och kapitaleffektivitet.

Bolagssidan för ett bolag når du via den gråa ’info’-knappen som finns vid ’köp’ och sälj’-knapparna, via sökrutan, eller genom att skriva in adressen direkt i webbläsaren: https://www.swedbank-aktiellt.se/om/bolagsnamn


Reflektioner om värdeinvestering


Värdeinvestering låter ju som en rätt självklar handelsstrategi; köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Denna handelsstrategi kräver dock ofta ett omfattande analysarbete, stort tålamod och mycket emotionell disciplin.

Det är också så att det är ytterst svårt att estimera en akties inneboende värde, då de antaganden som görs för att räkna fram ett teoretiskt nuvärde de facto endast är osäkra uppskattningar om framtiden. Två värdeinvesterare kan få exakt samma information om ett bolag, men komma fram till vitt skilda värderingar och därmed inneboende värde för en aktie.

Ofördelaktigt marknadssentiment kan också innebära att det kan ta flera år innan det framräknade inneboende värdet som tros finnas materialiserar sig i kursrörelser. Detta innebär att det kan vara psykologiskt svårt att orka hålla kvar aktier som inte utvecklar sig väl under långa perioder. Mänskliga beteendemönster, så som girighet, rädsla och flockmentalitet, vilka skapar dessa lägen då aktier blir över- eller undervärderade, kan ju också självklart påverka hur värdeinvesterare själva agerar.

Något jag tycker är intressant är att värdeinvesterare och tekniska analytiker har diametralt åtskilda handelsstrategier, men där dessa likväl bygger på premissen att mänskliga beteendemönster i stor utsträckning påverkar aktieprissättningen och därmed skapar investeringsmöjligheter.

Tekniska analytiker kapitaliserar på dessa beteendemönster genom att handla aktier som drivs av utbud eller efterfrågan, medan värdeinvesterare inväntar lägen då samma beteendemönster gjort att aktier blivit lägre prissatta än dess inneboende värde, eller tvärtom.

Man skulle därmed kunna se det som att de olika strategierna på sätt och vis är två sidor av samma mynt, där kapitalisering sker på kortsiktiga aktieprisrörelser, drivna av mänskliga beteendemönster.

Allt gott och på snart återhörande
Martin Hallström