Låg framtidstro för börsen i USA,
Oftast ser man att en börsuppgång drivs av starkt marknadssentiment, där optimism över konjunktur och vinsttillväxt råder. Denna optimism frammanar vidare girighet och framtidstro hos investerarkollektivet, där kontinuerliga inflöden av kapital eldar på börsuppgången ytterligare. Studerar man dock amerikanska sentimentsundersökningar och fondflödesstatistik kan man konstatera att så inte alls varit fallet de senaste åren på den amerikanska aktiemarknaden, vilken trots detta haft en stark utveckling de senaste åren.

Som jag bland annat noterade i blogginlägget Winter is coming... är nu istället investerarkollektivet i USA överlag negativt inställda till det kommande halvårets börsutveckling. Dessa sentimentsundersökningar tenderar att vara rätt så lättrörliga och för att få en bättre uppfattning kan det vara lämpligt att studera dem tillsammans och jämna ut dem över en längre period. Vad vi nu då kan konstatera är att marknadssentimentet, efter den starka vy som rådde under första halvan av 2018, nu helt nollställts och ger en bild av ett osäkert sentiment där investerarkollektivet ter sig högst konfunderade och inte har någon egentlig riktningsvy på aggregerad basis. En stor anledning till denna osäkerhet beror säkert på den oro som råder för konjunkturutvecklingen, samtidigt som börsen trots detta handlas till rekordnivåer.

Bild

, har lett till stora negativa flöden ut ur aktiemarknaden.
Flödesmässigt har också denna osäkerhet och lett till att det varit stora nettoutflöden ur aktiemarknaden under de senaste åren. Denna riskaversion verkar dock inte endast finnas hos privata investerare, utan enligt State Street Investor Confidence har också amerikanska institutionella investerare minskat sina risktillgångar under de senaste åren. Dessutom befinner sig nu hedgefondernas exponering mot aktiemarknaden vid lika låga nivåer som under finanskrisen.

Bild

Bild

Senaste årens börsuppgång driven av aktieåterköp,
Trots detta svaga marknadssentiment och de negativa aktieflödena till trots har likväl den amerikanska börsen utvecklats väl de senaste åren och handlas nu vid sina alla-tiders-högsta-nivåer. En mycket stor förklaringsfaktor för detta är antagligen de massiva aktieåterköp som företagen företagit sig alltsedan 2009. Inte minst har dessa återköp accelererat sedan de amerikanska skattesänkningarna skedde 2018. Det ter sig dock osannolikt att dessa återköpsnivåer kan komma att fortsätta i samma utsträckning framöver, då utdelningar och återköp på aggregerad basis nu ligger över företagens fria kassaflöde. För att den positiva börsutvecklingen ska kunna fortgå krävs det nu därför mest troligt att investerarkollektivet tar över stafettpinnen och med ökad framtidstro åter börja allokera in kapital på aktiemarknaden.

Bild

..men för fortsatta uppgångar krävs minskad recessionsoro.
Med tanke på den osäkerhet som råder där investerarkollektivet för stunden saknar riktningsvy för börsen, samtidigt som aktieexponeringen är relativt låg, behövs det nog heller inte särskilt mycket för att såväl sentiment som flöden skulle kunna komma att stärkas och med detta driva börsen vidare. Det som dock säkerligen kommer att krävas är att det inkommer mer data som de facto visar på att ekonomin står inför en mjuklandning och att en recession således inte är i nära antågande. Det som bland annat skapat viss oro är den svaghet som noterats i form av ISM för tillverkningsindustrin. Värt att ha med sig dock är att tillverkningsindustrin endast står för en liten del av USAs BNP. ISM för servicesektorn tyder fortfarande på tillväxt och USAs BNP-tillväxt visar ännu inga direkta svaghetstecken. De amerikanska hushållen mår också fortsatt bra, och sett till indikatorer kopplade till de amerikanska konsumenternas välmående har ännu inga signalnivåer nåtts som historiskt varit ledande för recession.

Bild

Bild

Hur den amerikanska börsen de facto utvecklar sig framöver står självklart fortsatt skrivet i stjärnorna. Givet vår vy om att ingen recession i USA är i nära antågande ser jag dock att mycket fortsatt talar för en övervikt mot den amerikanska aktiemarknaden. Inte minst med tanke på det utrymme som finns för sentimentsförbättringar hos investerarkollektivet och vilka positiva aktiemarknadsflöden detta skulle kunna skapa. Skulle vidare den amerikanska marknaden notera en ny alla-tiders-högsta-nivå framöver vore det ur ett tekniskt perspektiv ytterst positivt i sig själv, då det kulle kunna väcka investerarkollektivets girighet till liv, med ökade inflöden som resultat.

Trevlig helg
//Martin

Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan