Glidande medelvärden


Glidande medelvärde är såväl en av den mest flexibla som mest använda indikatorn i den tekniska analysen. Ett glidande medelvärde är helt enkelt en visuell representation i form av en linje som visar genomsnittspriset över en tidsperiod. Till exempel är 200-dagars glidande medelvärde (SMA) genomsnittspriset under de senaste 200 dagarna. Ett glidande medelvärde används inte för att förutspå prisriktningen, utan definierar snarare rådande riktning med en viss eftersläpning. Detta då det baseras på historiska priser. Med hjälp av glidande medelvärden filtreras den mer kortsiktiga volatiliteten bort i marknaden. De mest populära typerna av glidande medelvärden är enkelt glidande medelvärde (SMA) och exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Glidande medelvärden används för att definiera rådande trend, potentiella stöd och motståndsnivåer, samt ge tekniska köp- och säljsignaler. Nyttjandet av glidande medelvärden fungerar bäst i trendande marknader. I den tekniska analysen visas det glidande medelvärdet inne i prisgrafen.
Bild

Olika typer av glidande medelvärden


De vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla (SMA) och exponentiella (EMA). Det enkla glidande medelvärdet är genomsnittspriset över en tidsperiod. Det exponentiella glidande medelvärdet beräknas på ett sätt så att extra vikt läggs vid den senaste tidens datapunkter, vilket gör detta medelvärde mer responsivt till nuvarande prisrörelser. Det går inte säga vilket av dessa båda beräkningssätt som är bäst, utan de kan nyttjas på olika sätt vid olika situationer och handelsstrategier. Till exempel har ett exponentiellt glidande medelvärde mindre fördröjning och vänder snabbare än ett enkelt glidande medelvärde, med risk självklart att signaler som erhålls inte är lika tillförlitliga. Då ett enkelt glidande medelvärde på ett mer korrekt sätt representerar det verkliga genomsnittspriset för vald tidsperiod, kan detta vara bättre lämpat för att identifiera potentiella stöd- och motståndsnivåer. Vilken typ av glidande medelvärde man väljer beror således på vilket objektiv man har med det, vilken handelsstrategi man använder sig av, samt vilken tidshorisont man använder det i. I den utsträckning vi använder oss av glidande medelvärden i produkterna Teknisk Analys - OMXS30, och Swedbank Trading, nyttjas nästan uteslutande enkla glidande medelvärden.
Bild

Glidande medelvärden som definiering av trend


Ett sätt att bestämma rådande trend, vilket behandlades i del 2 i denna utbildningsserie, är att studera toppar respektive bottnar i prisgrafen. En positiv trend sägs då råda vid successivt högre bottnar och toppar, medan en negativ trend sägs råda vid successivt lägre bottnar och toppar. Ett annat sätt att definiera rådande trend är att studera priset i kombination med lutningen på ett glidande medelvärde. Om det glidande medelvärdet är stigande och priset befinner sig ovanför medelvärdet, sägs positiv trend råda. På samma sätt råder negativ trend om medelvärdet är fallande och priset befinner sig under medelvärdet. Ett annat sätt att definiera rådande trend är att använda sig av flera glidande medelvärden med olika tidsperioder. Om ett glidande medelvärde med kortare tidsperiod befinner sig över ett glidande medelvärde med längre tidsperiod kan trenden definieras som stigande, och vice versa. De vanligaste tidsperioderna för glidande medelvärden i dagsdata är följande; 200 dagar för den långa trenden (ett handelsår), 50 dagar för den mediumlånga trenden (ett kvartal) och 20 dagar för den korta trenden (en månad).
Bild


Glidande medelvärden som stöd och motstånd


Glidande medelvärden kan också användas för att finna potentiella stöd- och motståndsnivåer. Desto längre det glidande medelvärdet är desto viktigare blir det som stöd- eller motståndsnivå. Glidande medelvärden representerar dock inte exakta nivåer för stöd eller motstånd, särskilt inte de längre glidande medelvärdena. Marknaden drivs i stor utsträckning av känslor, varför rörelser tenderar att överreagera. Istället för exakta nivåer för stöd och motstånd kan de glidande medelvärdena snarare ses som zoner eller härader där stöd eller motstånd tenderar att uppstå. De vanligaste tidsperioderna som används för glidande medelvärden är 200 perioder, 100 perioder, 50 perioder, samt 20 perioder. Till exempel kan en kort upptrend finna stöd vid 20 perioders enkla glidande medelvärde, och en lång upptrend kan finna stöd vid 200 perioders enkla glidande medelvärde.
Bild


Köp- och säljsignaler från glidande medelvärden


Utöver att definiera trend och potentiella stöd- och motståndsnivåer kan glidande medelvärden även användas för tekniska köp- respektive säljsignaler.
Ett sätt att erhålla signaler på detta sätt är att använda sig av två glidande medelvärden med olika tidsperioder. Då det glidande medelvärde med kortast tidsperiod bryter igenom det glidande medelvärde med längre tidsperiod erhålls teknisk köp- eller säljsignal, beroende på om brottet sker ovanifrån eller underifrån. För långsiktiga signaler används ofta 50-dagars SMA och 200-dagars SMA. I den tekniska analysen kallas dessa signaler för ”Golden cross” och ”Death Cross”. För kortsiktiga signaler används oftast olika tidsperioder upp till 50-dagars SMA eller EMA. De signaler som ges från glidande medelvärden är relativt sena, då indikatorerna i sig är eftersläpande. Dessa signaler fungerar väl i trendande marknadsklimat, men i ett mer trendlöst marknadsklimat tenderar en hel del falska signaler produceras.
Ett annat sätt att erhålla signaler är att studera hur priset rör sig i förhållande till ett glidande medelvärde. Positiv signal ges då priset rör sig över det glidande medelvärdet och en negativ signal ges då priset rör sig under det glidande medelvärdet. För ökad sannolikhet kan detta kombineras med ett längre glidande medelvärde som anger den längre trenden och avger vilken typ av signal som är värd att agera på. Till exempel kan då 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde användas. Om priset befinner över 200-dagars glidande medelvärde och den längre trenden därmed är positiv, agerar man endast på signaler då priset bryter upp genom 50-dagars glidande medelvärde. En negativ signal skulle då endast ses som en rekyl i en i övrigt längre positiv trend.

Bild


Kommentar


Glidande medelvärden är mycket användbara i den tekniska analysen. Det är dock viktigt att förstå dess begränsningar. Glidande medelvärden är trendföljande indikatorer, då de är eftersläpande och alltid befinner sig några steg efter vad som händer i marknaden. Bara man förstår detta är de dock ytterst kraftfulla i sin enkelhet. Dess främsta merit är att de visar på rådande trend, samt ger potentiella nivåer för stöd och motstånd. De kan ju dessutom användas för att ge tekniska köp- och säljsignaler. De signaler som ges är ju dock eftersläpande och kommer aldrig signalera trendvändningar. Försäljningar kommer därmed aldrig ske i toppen och köp kommer aldrig ske i botten. Dessutom tenderas en hel del falska signaler ges, då marknaden inte alltid trendar i någon riktning. För köp- respektive säljssignaler bör därför kombination ske med andra indikatorer så som till exempel olika oscillatorer. Personligen använder jag på grund av eftersläpningen och av det faktum att marknaden ofta inte trendar framförallt glidande medelvärden för att definiera rådande trender i olika tidsperspektiv, samt för potentiella stöd- respektive motståndsnivåer.

I nästa blogginlägg i denna serie om Teknisk Analys kommer jag skriva lite mer om Volymmönster,

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan