Det finns främst tre graftyper för att visa priset i ett diagram, nämligen Linjediagram, Stapeldiagram samt Candlestick-diagram. Skillnaden mellan dessa graftyper är hur mycket information som visas samt hur intuitivt lättillgänglig den presenterade informationen är. Den helt dominerande diagramformen i Europa är linjediagram. Denna diagramform visar endast stängningskurs och ger således ingen information om hur rörelsen varit under analyserad tidsperiod.

För teknisk analys används dock främst stapeldiagram och Candlestick-diagram. Båda dessa graftyper visar öppning, högsta, lägsta, samt stängning. Den stora fördelen med Candlestick-diagram framför stapeldiagram är att dessa är mycket mer visuellt tilltalande och att man på ett mycket enklare sätt kan utläsa hur prisrörelsen i underliggande har varit. Detta är betydligt svårare att göra i ett stapeldiagram och omöjligt i ett linjediagram.

Diagramtyper


Bild

Mer om de olika graftyperna gick jag igenom i den första delen i denna utbildningsserie, vilken kan läsas här

Candlestick-analys


Vi kommer nu i de tre följande avsnitten i denna utbildningsserie i teknisk analys gå igenom den analysform som baseras på Candlestick. Med ett Candlestick-diagram kan man på ett enkelt och intuitivt sätt se huruvida det är köpare eller säljare som är i kontroll av marknaden. Med hjälp av olika formationer som kan skapas av dessa Candlesticks kan man så också utläsa när balansen går över från den ena falangen till den andra. Analysformen bygger således på att hitta trendvändningar. En trendrörelse anses sedan råda i tid och pris tills dess att en ny omslagsformation sker i prisgrafen.

Konstruktion av Candlestick


Ordet Candlestick kommer från det engelska ordet för stearinljus. Anledningen till detta kommer från utseendet av kursstapeln, vilken ibland liknar just ett stearinljus. Denna diagramtyp kallas därför även ibland för kandelaber-diagram. När man analyserar Candlestick gör man det med hjälp av öppningskurs, högsta, lägsta och stängningskurs. Ett Candlestick består av en kropp och en svans. Kroppen är området mellan öppning och stängning, medan svansen är området mellan högsta/lägsta och öppning/stängning.

Bild

Candlestick som analysform


Utöver den visuella presentationen av ren kursdata i grafform finns det även en analysmetod baserad på Candlestick. Denna är betydligt äldre än västerländsk teknisk analys och tillkom för handel med ris i Japan på 1700-talet. Den stora skillnaden mellan analys enligt Candlestick och traditionell västerländsk teknisk analys av linjediagram eller stapeldiagram är var tonvikten läggs i prisutvecklingen av underliggande. Inom Candlestick-analysen är ”soluppgången” viktigast, det vill säga startkursen. Det av intresse är därmed att analysera hur psykologin utvecklar sig mellan köpare och säljare från öppning till stängning. Inom traditionell teknisk analys är ”solnedgången” viktigast, det vill säga slutkursen. Utvecklingen under analyserad tidsperiod är här av mindre betydelse.

Antaganden vid Candlestick-analys  • Det viktigaste är ”att” priset skiftar, inte ”varför” det skiftar.

  • Det råder inget informationsövertag, utan all tillgänglig information finns inprisad i underliggande.

  • Skifte i marknadspsykologin, ledd av rädsla och girighet, är avgörande för trendrörelser.

Det är således enligt denna analysform inte av intresse varför en underliggande tillgång rör sig. Istället ligger intresset på hur man kan kapitalisera på den rörelse som sker. Vidare anses det inte finnas något informationsövertag, då all tillgänglig information vid varje givet tillfälle finns prissatt i underliggande. Slutligen, och som en konsekvens av att inget informationsövertag råder, ligger uteslutande fokus på rådande marknadspsykologi och samspelet mellan köpare och säljare.

Mänskligt beteende, så som rädsla, girighet och flockmentalitet, är nämligen medfött och därmed beständigt över tid. Detta gör det också analyserbart. Sett över tid kommer således ett kollektiv av människor agera på ett liknande sätt då de ställs inför olika typer av känslotillstånd.

I Candlestick-analysen fokuserar man således helt på balansen mellan köpare och säljare och hur denna balans skiftar mellan de två olika falangerna. Analysformen går således ut på att identifiera trendvändningsformationer. När väl en falang identifierats som den i kontroll, antas denna kontroll hålla i sig till dess att en ny trendvändningsformation som ger motsägande information identifierats.

Om köpare/säljare är tillräckligt giriga/rädda accepteras priset som säljarna/köparna begär och priset stiger/sjunker så länge som girigheten/rädslan är större än rädslan/girigheten att förlora/tjäna pengar. Den som ser till att affären blir gjord är således den som vid varje givet tillfälle är i psykologisk dominans. Vid en etablerad trend ansluter sig hellre ”nya” aktörer till flocken än att göra tvärtom. Det krävs således mindre ansträngning att förstärka en pågående trend än att vända trendriktningen. Det intressanta blir således att identifiera när dessa trendvändningsformationer skapas.

I nästa del i denna utbildningsserie kommer de olika specifika utseenden som en kursstapel kan ha i Candlestick redogöras för, samt huruvida det är köpare eller säljare som är i kontroll i respektive kursstapel. I nästkommande del därefter kommer så ett antal olika trendvändningsformationer och dess respektive psykologi gås igenom.

Allt gott, och på snart återhörande
Martin Hallström


Läs fler blogginlägg av Martin Hallström Alla blogginlägg

Viktig information
All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.